Terugblik 2023

In deze GB terugblik zetten we het politieke jaar 2023 op een rij. Wat raakt Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum en Wolfheze? Een overzicht om snel doorheen te lezen of wat uitgebreider door ook alle linkjes mee te pakken. 

De toekomst van de gemeente Renkum komt in januari aan bod als de raad een besluit neemt over vier te onderzoeken scenario’s. GB is het in november oneens met het advies dat gemeentelijke herindeling als enige optie verder moet worden onderzocht. Er is echter een raadsmeerderheid om dat advies op te volgen; GB vindt dat de focus op herindelen de wens van inwoners negeert en kansen laat liggen.

Sobere, stabiele begroting

In juni blijkt dat Renkum een voldoende gezonde financiële positie heeft om toekomstige tegenvallers op te vangen. Door de onduidelijkheden rondom de ‘Haagse’ ravijnjaren vanaf 2026, is een kritische blik op gemeentelijke uitgaven noodzakelijk.  In november stemt GB daarom vóór de begroting van 2024, die een ‘pas op de plaats’  laat zien. Een gevolg van de sobere begroting is de verlaagde service aan inwoners rond de afvalinzameling. GB heeft bij dit pijnlijke punt eerder gemaakte afspraken, financiële ruimte en organisatorische realiteit meegewogen.

Waar je woont, moet het goed zijn

In januari steunt GB – net als de hele raad-  het collegevoorstel om de weekmarkten in Renkum te verzelfstandigen, onder goede voorwaarden en met duidelijke afspraken. Er zijn zorgen over dreigende tekorten voor de Renkumse en Drielse veerponten; in een motie wordt het college opgeroepen het onderwerp onder de aandacht te brengen bij de provincie.  GB is voor een sterke uitbreiding van laadpunten voor elektrische auto’s: met de in februari aangenomen ‘laadvisie’ worden in onze zes dorpen zo’n 400 punten gerealiseerd.

GB is blij met de in maart gezette stap naar optimalisatie van sportpark Wilhelmina in  Heelsum; doel is een bloeiend verenigingsleven op een duurzame accommodatie. Begin maart nog, stuurden de voetbalclubs een brandbrief aan het college en de raad. Ook met sportpark De Bilderberg in Oosterbeek worden gesprekken gevoerd over capaciteit en verbeteren van de verlichting.

In september wordt de Dorpsvisie Wolfheze unaniem vastgesteld door de raad. Dit participatietraject startte in februari en is een vorm van het door GB zo gewenste dorpsgericht werken. In november roept de raad met een motie het college op om het zebrapad aan de Utrechtseweg in  Oosterbeek te behouden.

Woningbouw

In mei beslist de raad over concrete nieuwbouwplannen in Oosterbeek en Wolfheze; in totaal 71 appartementen en woningen. Met de vernieuwing van het Valkenburchtcomplex in Oosterbeek worden verouderde appartementen vervangen door 184  duurzame wooneenheden. Deze drie projecten krijgen steun van GB, en een meerderheid van de raad.

In juni is de besluitvorming over de Hartenseweg 7 van de agenda gehaald zodat er tijd is om ontbrekende onderzoeken uit te kunnen voeren. Uiteindelijk heeft GB in november, met een meerderheid van de raad, tégen de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan gestemd.

In december is het Programma Wonen aangenomen waarmee de komende jaren invulling wordt gegeven aan de realisatie van 950 woningen. Dit sluit ook aan op de regionale Woondeal 2.0 die wethouder Van Bentem in maart voor Renkum ondertekende.

Veranderingen in de fractie

In februari worden gesprekken gevoerd in het GB Dorpscafé over het verzilveren van ideeën met veel tips vanuit de praktijk. Theo Modderkolk en Oswald Velthuizen verlaten de GB fractie in juni en nemen twee zetels mee naar hun eigen fractie RRR.  Vanaf september is Annemiek Nijeboer de GB fractievoorzitter; ze volgt Mireille Jansen op die afscheid neemt van de Renkumse politiek. In november wordt Jan Koelewijn als raadslid geïnstalleerd en vervangt commissielid Jan-Willem van der Straaten ons raadslid Frank Huizinga die tijdelijk een stap terug doet. Met al deze wijzigingen zijn de vier GB zetels weer ingevuld en is de fractie klaar voor volgend jaar.

Op naar 2024 !

Al met al laten we een hectisch jaar achter ons. Samen met ‘onze’ wethouder Daniëlle gaat de fractie er een mooi 2024 van maken waarbij we de diverse belangen afwegen en onze inwoners vertegenwoordigen. Dat doen we samen met de hele raad en het college. En natuurlijk samen met inwoners; neem vooral contact op als je politiek of bestuurlijk wil meedoen met GB!

Onze fractie hoopt jullie in 2024 weer veel te ontmoeten en te spreken. Tot ziens bij de Nieuwjaarsontmoeting op maandag 8 januari én bij een nieuw GB Dorpscafé rond maart.