GB teleurgesteld: ‘Focus op herindelen negeert wens inwoners en laat kansen liggen’

GB teleurgesteld: ‘Focus op herindelen negeert wens inwoners en laat kansen liggen’

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft 29 november ingestemd met het verder onderzoeken van ‘herindeling’ als toekomstscenario voor onze zes dorpen. De fracties van D66, GroenLinks, PvdA, RRR en VVD stemden met 16 stemmen voor. De fracties GemeenteBelangen, CDA, FJB en ONE stemden met 7 stemmen tegen. Daarmee is de weg ingeslagen naar een gemeentelijke herindeling.

GemeenteBelangen sprak in de raadscommissie van 14 november ook al uit dat het onverstandig en onwenselijk is om de conclusie -maak een plan voor herindeling met Wageningen- van het onderzoeksrapport Bestuurlijke Toekomst Renkum op te volgen.

Fractievoorzitter Annemiek Nijeboer: “GB ziet het onderzoeksrapport als startpunt voor een verdiepend traject. Waarbij de uitkomsten en conclusies nader worden onderzocht met inwoners en andere belanghebbenden. Zo wil GB zorgvuldig de opgehaalde informatie teruggeven aan de betrokken partijen. Dat betekent een grootschalig participatietraject, waarbij inwoners en ondernemers kunnen meepraten en meedenken over de vier scenario’s die onderzocht zijn.”

Renkumse identiteit

Alle vier onderzochte scenario’s voldoen aan de uitgangspunten om de gemeentelijke organisatie te versterken en het huidige diensten- en voorzieningenniveau minimaal te behouden. Voor GB  -en volgens het onderzoeksrapport óók voor de inwoners- is behoud van de Renkumse identiteit heel belangrijk. Uitgerekend Herindelen scoort daar als enige negatief op. Alleen daarom al wil GB niet blindstaren op één optie maar meerdere kansen nader onderzoeken.

“Voor GB is het belangrijk dat meerdere scenario’s als reële kans worden opgepakt in plaats van uitgesloten én dat het voorliggend rapport actief aan inwoners wordt teruggeven als logische, noodzakelijke stap in serieuze participatie”, zegt Nijeboer.

Het amendement van GB en CDA om deze twee punten als beslispunt op te nemen, ter vervanging van de door het college voorgestelde vervolgstappen gericht op herindeling met Wageningen, is met 16 tegen 7 stemmen weggestemd. GB steunde de motie van FJB om de gevolgen van zowel het zelfstandig blijven als een optie van de herindelingsmogelijkheden te onderzoeken. Deze motie haalde het met 12 tegen 11 stemmen niet.

Nijeboer: “Wij hebben groot vertrouwen in onze organisatie en het college. We zien een positieve sfeer, daadkracht en kwaliteit. We zouden graag zien dat dit college ook dat zelfvertrouwen uitstraalt. Er gebeuren hele mooie dingen en we zijn goed in samenwerken. Ga staan voor onze mooie gemeente en mondige inwoners. Problemen zijn van alle tijden, die kunnen we samen overwinnen door vooral op zoek te gaan naar eigen kracht en samenwerking in de regio. Er zit zoveel potentie in onze gemeente!”

GB heeft tegen het raadsvoorstel gestemd. Met een stemverklaring is uitgesproken dat GB het wél eens met de voorgestelde continue ontwikkeling van de eigen gemeentelijke organisatie.


Hieronder staat de bijdrage van Annemiek Nijeboer in de raad van 29 november 2023:

Voorzitter, het gaat ergens over vandaag. Over de toekomst van Renkum.

Het onderzoek dat in onze opdracht werd geschreven is goed uitgevoerd. Alle vier de scenario’s zijn onderzocht en er is een conclusie aan verbonden. Juist deze conclusie is echter voor GB te kort door de bocht. En ook niet te verenigen met ons verkiezingsprogramma, collegeperspectief en de wens van veel inwoners. Daarom wil GB met grote zorgvuldigheid omgaan met deze conclusie.

De grote moeite die GB heeft met het collegevoorstel is dat het nu min of meer klakkeloos voorsorteert op Herindeling als ‘’best choice’’ voor verdere uitwerking.

Veel uitkomsten uit het onderzoek zijn gebaseerd op steekproeven en enkelvoudige gesprekken. Wat wij als GB zorgvuldig noemen, is dat de opgehaalde informatie teruggegeven wordt aan de betrokken partijen. Dat betekent een grootschalig participatietraject, waarbij inwoners en ondernemers kunnen meepraten en meedenken over de scenario’s die er onderzocht zijn zodat inzicht ontstaat in de materie.

Dit is ook belangrijk voor het creëren van draagvlak voor een uiteindelijk te nemen beslissing. Daarbij zullen de uitkomsten moeten worden besproken met de gemeenten Reden, Arnhem en Wageningen.

Wat er altijd gebeurt is dat bij een onderzoek nieuwe vragen opkomen. We hebben kennelijk besloten dat er geen gesprekken met Ede en Overbetuwe gevoerd moeten worden. Misschien kan onze portefeuillehouder nog uitleggen waarom we dat niet gedaan hebben. Wij vinden het belangrijk met al je buren het open gesprek te voeren over samenwerking in welke vorm dan ook.

Verder is het nodig dat er van alle keuzes die je kunt maken voldoende financiele en maatschappelijke informatie is die tegen elkaar afgewogen kan worden. Dus appels met appels te kunnen vergelijken.

Nu al trechteren is te vroeg en stelt inwoners en andere gesprekspartners voor voldongen feiten. Onze gemeente heeft de mond vol van inwonersparticipatie, maar nu wordt wel alvast gekozen voor hen welke kant het op moet gaan? Zo gaat GB niet met haar inwoners om!

We gaan nu een nieuwe fase in die vraagt een nieuw proces met nieuwe kaders ook op het gebied van participatie zonder al een richting op te sturen, het gesprek over de conclusie van het rapport spreekt voor zich en daarop hoef je niet te sturen.

Nog even over het proces afgelopen 2 weken. We hebben een poging gedaan met elkaar een amendement te schrijven waar ieders zorgen een plaats konden krijgen. Met dank aan collega Wouter Hoge die hierin met ons het initiatief heeft genomen. Helaas kon GB haar belangrijkste zorg, namelijk het te vroeg afslaan en de conclusies van het rapport als leidraad voor verdere traject te nemen, niet in het amendement zien worden opgenomen. Dit ging niet samen met de partijen die al wel richting kiezen voor herindelen in het vervolgproces.

Wij zullen daarom een eigen amendement indienen samen met het CDA .

En dan nog dit! Wij hebben groot vertrouwen in onze organisatie en het college op dit moment. We zien een positieve sfeer, daadkracht en kwaliteit.  Er is veel aan het veranderen. Het zou zo maar kunnen zijn dat het rapport Berenschot al niet meer het juiste beeld geeft van onze organisatie. Is er een herijking mogelijk in het vervolgproces?  We leven sowieso in een veranderende wereld. Houd daar rekening mee!

We zouden graag zien dat dit college ook dat zelfvertrouwen uitstraalt. Er gebeuren hele mooie dingen en we zijn goed in samenwerken. Ga staan voor onze mooie gemeente en mondige inwoners. Problemen zijn van alle tijden, die kunnen we samen overwinnen door vooral op zoek te gaan naar eigen kracht en samenwerking in de regio. Er zit zoveel potentie in onze gemeente, daar kunnen we mee vooruit!