GB: “Kritische pas op de plaats door ravijnjaar 2026”

In de raad van 28 juni is de aanloop genomen naar de Begroting 2024 die in het najaar wordt gepresenteerd. De financiele kaders en het beleidsmatige perspectief daarvoor, zijn besproken aan de hand van de Voorjaarsnota en de Perspectiefbrief. Daarnaast is met de Jaarstukken teruggekeken op de financiële afronding van 2022.

GemeenteBelangen vindt een gezonde financiële situatie belangrijk. Daar hoort bij dat de reserves in goede balans moeten zijn met de uitgaven die we doen voor de leefbaarheid van onze dorpen en voor onze inwoners.  De Jaarstukken 2022 laten een positief saldo van ruim 4,6 miljoen euro zien. De rekeningcommissie zegt hierover: ‘Renkum heeft een voldoende gezonde financiële positie om toekomstige tegenvallers, zoals nu onderkend op geld en op basis van het voorkomen, op te vangen. ‘ Dat stemt GemeenteBelangen tevreden. Maar we hebben ook zorgen.

Ravijnjaren
Het rijk wil namelijk vanaf 2026 flink bezuinigen richting alle gemeenten. Hoeveel en op welke gebieden is nog steeds onduidelijk. Het lijkt er nu op dat we vanaf 2026 flinke tekorten voor ons zien: de ‘ravijnjaren’. Door met alle gemeenten druk te blijven leggen op Den Haag hopen we snel duidelijkheid te krijgen óf en op welke manier de Haagse bezuinigingen ons gaan raken. Op het   VNG-congres in juni heeft ook Renkum van zich laten horen en dat moeten we blijven doen volgens GemeenteBelangen. We trekken daar graag gezamenlijk als raad en college in op.

Pas op de plaats
Om de zelfstandigheid van onze gemeente te waarborgen naast die toekomstige financiële onduidelijkheid, is een pas op de plaats zeker aan de orde vindt GemeenteBelangen. We hebben het niet over harde bezuinigingen maar wel over het kritisch afwegen van uitgaven: wat hebben we nodig in het ‘hier en nu’, is het noodzakelijk? Het is bijna te vergelijken met het ‘sparen voor pensioen’. Je weet dat je er geld voor in de spaarpot moet doen, terwijl je niet weet hoe die toekomst er financieel precies uitziet. Problemen in de dorpen of van onze inwoners wachten niet een paar jaar, dat hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld ervaren met Corona en de energiecrisis. Je wilt dan wel kunnen handelen en niet op voorhand met gebonden handen moeten toekijken. De keuze  van het college om nu niet op voorhand te gaan bezuinigen met het oog op de ravijnjaren, begrijpt GemeenteBelangen dan ook volledig. Tegelijkertijd neemt het neemt het de zorgen niet weg, die zorgen hebben we bij de laatste begroting ook duidelijk uitgesproken. We zullen de komende jaren zeer kritisch blijven op de financiën.

Verbinding
GemeenteBelangen is ook bezorgd over de capaciteitsproblemen, waardoor uitvoering van beleid wordt vertraagd of zelfs stilvalt. Zo heeft het positieve saldo over 2022 onder andere te maken met onderbesteding in een aantal programma’s als verkeer, water en riolering en energie en klimaat. Het koesteren van je bestaande mensen in de organisatie is daarom extra belangrijk naast het inzetten van de (kennis van) inwoners. We zien hier gelukkig hele goed ontwikkelingen in zoals de samenwerking met de Gemeente Arnhem op het gebied van werving & selectie maar ook bij het opstellen van de dorpsvisie in Wolfheze. Ook bij de totstandkoming van de cultuurvisie en bijbehorend uitvoeringsplan is voor de maximale verbinding gegaan. Diverse bijeenkomsten hebben nu geresulteerd in een mooi uitvoeringsplan dat recent in Tuin De Lage Oorsprong is gepresenteerd. Plannen met duidelijke relaties over en weer tussen de verschillende disciplines binnen kunst, cultuur en erfgoed. Dit zorgt voor blijvende verbinding, meerwaarde en verduurzaming van het creatieve en culturele aanbod binnen onze gemeente.

Samen sterk
GB gelooft dus in de kracht van samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente waarin we op voorhand geen zaken willen uitsluiten. Het is een gezamenlijke opgave van het college en de raad om op een creatieve, pragmatische manier de kennis en kunde van inwoners in te (durven) zetten. Wij hebben vertrouwen dat we daar steeds beter in gaan slagen. Het is goed om dit aspect ook terug te laten komen bij het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst: hoe kan je als zelfstandige gemeente, bestuurlijk sterk zijn en de dienstverlening aan inwoners bieden die past bij leefbare dorpen. Dát is waar GemeenteBelangen zich heel hard voor maakt.

Bovenstaande tekst is de rode draad (niet letterlijk) die door GB fractievoorzitter Mireille Jansen is ingebracht bij de behandeling van de agendapunten Jaarstukken, Voorjaarsnota en Perspectiefbrief op 28 juni. GemeenteBelangen heeft vóór deze drie beslispunten gestemd. De Jaarstukken 2022 zijn unaniem aangenomen, de Voorjaarsnota kreeg 3 tegenstemmen (VVD) en de Perspectiefbrief kreeg 5 tegenstemmen (VVD, RRR).

De raadsvergadering is terug te kijken via de site van de gemeente. Daar staan ook alle besproken stukken, moties en amendementen: raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/28-juni/15:00

Inkomsten en uitgaven 2022 met een positief saldo van 4,6 miljoen euro. Bron: Gemeente Renkum.