GB: “Renkum blijft zelfstandig; onderzoek wel vormen van samenwerking”

In de raad van 25 januari lag voor onze gemeente een belangrijke vraag op tafel: hoe komen we tot een toekomstscenario van onze gemeente waarin minimaal het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau voor onze inwoners langdurig wordt gewaarborgd?

Er is een besluit genomen welke varianten worden onderzocht, hoe deze vervolgens worden beoordeeld en op welke manier inwoners worden betrokken.
Fractievoorzitter Mireille Jansen, in de raadsvergadering: “Laat ik allereerst het volgende stellen: GB wil dat Renkum een zelfstandige gemeente blijft. Daar zijn we heel duidelijk over. Zo houd je de lijntjes met je inwoners kort en komt de identiteit van de zes dorpen goed tot zijn recht. En houden we zeggenschap over onze kernwaarden en het unieke karakter van Renkum. Om dit alles te kunnen behouden, zijn we voor samenwerking met andere gemeenten als dat een besparing van uitgaven of een kwaliteitsslag oplevert.”

Vier scenario’s
Door het breed onderzoeken van de vier voorgestelde scenario’s kunnen verschillende onderdelen uit elk scenario met elkaar worden vergeleken en gewogen. Zo kan uiteindelijk een gefundeerde keuze worden gemaakt. Voor GB is het belangrijk dat ook de mogelijkheid openblijft voor een tussenvariant waarbij het beste vanuit de onderzochte scenario’s wordt gecombineerd. Zolang Renkum maar zelfstandig blijft. Voor GB is het voorgestelde onderzoek naar de vier scenario’s en het gelijktijdig blijven investeren in de huidige organisatie als doorlopend proces, zorgvuldig en afdoende opgezet.

Toetsing van scenario’s
Jansen: “De beoordelingscriteria voor de scenario’s zijn ons inziens goed geclusterd en weergegeven. Hierin is mooi te zien dat belangrijke GB waarden duidelijk naar voren komen. Zoals bij de onderdelen ‘identiteit’ en dienstverlening. Daar komen herkenbaarheid van de gemeente en de dorpen, de relatie met inwoners, flexibiliteit en voorkomen van bureaucratie, goed aan bod.”

GB gaf nog duidelijk aan dat er ruimte moet zijn om een (nieuw) criterium dat nu nog niet is benoemd, maar in het onderzoekstraject duidelijk naar voren blijkt te komen, alsnog mee te kunnen nemen. Burgemeester Agnes Schaap beaamde dat die mogelijkheid er is; er zal wel terughoudend worden omgegaan met het toevoegen van nieuwe criteria.

Inwoners
Over het betrekken van inwoners bij het onderzoeken van de verschillende varianten, gaf onze fractievoorzitter aan: “De aanpak waarbij verschillende soorten onderzoek worden ingezet (vragenlijsten, consultatie bijeenkomsten, groepsgesprekken en prioriteitenpeiling) en de variatie van doelgroepen zijn voor GB goed. Ook steunen we het uitgangspunt dat de opbrengst van de inwonersparticipatie even zwaar moet worden meegenomen als de andere opbrengsten uit de verkenningsfase.

Bij dit laatste punt plaatsen we wel een kritische noot. Het is voor GB cruciaal dat de voorgestelde doelgroepen, met variatie binnen die groepen, ook daadwerkelijk voldoende worden bereikt. Zodat dit deel van het onderzoek representatief is en onze inwoners breed zijn vertegenwoordigd. Alleen dán is het zinvol en verstandig dat de inwonersparticipatie even zwaar wordt meegewogen.”
Op verzoek van GB deed de burgemeester de toezegging de raad feitelijk te informeren of het uitgangspunt voor die gelijke weging valide blijft of dat een andere weging reëler is in het onderzoekstraject.

Tunnelvisie
In eerdere bijeenkomsten heeft GB aangegeven dat het inzetten van een ander bureau dan Berenschot voor het vervolgtraject, mogelijke tunnelvisie voorkómt. Berenschot heeft immers al het voortraject uitgevoerd en daarin een aantal richtingen geadviseerd.
Mireille Jansen: “Blij waren we daarom dat in november werd gezegd dat Berenschot slechts een zeer beperkte rol zou krijgen in het vervolgtraject. Twee weken geleden werd in de commissie gesteld dat Berenschot inderdaad niet meer leidend is in dit traject maar slechts faciliterend, op die onderdelen waar we zelf de expertise niet voor in huis hebben.
Uit de antwoorden op onze schriftelijke vragen daarover, blijkt dit faciliterende deel echter toch een wezenlijk onderdeel van het traject te zijn. Onze zorg over tunnelvisie is dan ook nog niet weggegnomen. We zullen hier in het vervolgtraject zeker alert op blijven.”

Het voorstel waarin de vier scenario’s, de criteria en de inwonersparticipatie worden toegelicht is te lezen via deze link: Kaders traject Bestuurlijke toekomst Gemeente Renkum. Het voorstel is met 21 stemmen vóór, aangenomen.