Realistische maar pijnlijke keuze over afval

Met de gemaakte keuzes in de begroting 2024 voor het afvalbeleid wordt de service aan inwoners verlaagd. Hoewel dit ook voor GemeenteBelangen een pijnlijk punt is, hebben we er wel mee ingestemd. Bij deze lastige keuze hebben we eerder gemaakte afspraken, financiële ruimte en de organisatorische realiteit meegewogen.

In het vorig jaar vastgesteld afvalbeleid heeft de raad ingestemd met een verlaging van de inzamelfrequentie van het restafval. In lijn daarmee wordt restafval vanaf 2024 eens in de vijf weken opgehaald (in plaats van de huidige vier wekencyclus). Concreet betekent dit een verlaging van 2 tot 3 keer op jaarbasis. Als alternatief kunnen inwoners, met de afvalpas, terecht bij één van de 90 ondergrondse containers in onze gemeente.

Realiteit

Naar aanleiding van een inwonerspetitie is het ophalen van GFT in de zomermaanden een paar jaar geleden uitgebreid van 2-wekelijks naar wekelijks. Afvalinzamelaar ACV heeft in mei aangegeven dat deze extra rondes organisatorisch erg lastig zijn in te plannen. Zowel in 2022 als 2023 stonden de extra zomerrondes onder druk, in augustus lukte het zelfs niet om de extra ritten bemensd te krijgen. ACV voorziet dat dit ook de komende jaren niet rond te krijgen zal zijn.

Raadslid Paul Janssen: “Het is echt zuur dat de extra zomerrondes blijkbaar niet in te plannen zijn. We willen het heel graag maar het lukt dus niet door personeelsgebrek. ACV geeft aan dat met maximale inspanning de 2-wekelijkse frequentie voor Renkum wél haalbaar is binnen de totale planningspuzzel. Dit is helaas de realiteit waar we mee moeten omgaan. Dat geldt ook voor de kosten”.

Vóór de zomer heeft de gemeenteraad besloten de begroting voor 2024 beleidsarm op te stellen en kritisch te kijken naar budgetten. Dit heeft onder andere te maken met tekorten in de Jeugdzorg en de financiele onduidelijkheden vanaf 2026 (ravijnjaren). GemeenteBelangen is van mening dat een zorgvuldig afgewogen begroting is opgesteld die in lijn is met de afspraken die in de raad eerder zijn gemaakt.

“Extra geld uitgeven ten opzichte van deze begroting vindt onze fractie daarom onverantwoord. Net als het schuiven met budgetten, dat gaat namelijk ten koste van ándere zaken.”, zegt Janssen. “En nee, dat is niet fijn”.

Voor het in stand houden van de huidige GFT zomer-rondes is 80 duizend euro nodig en voor de 4 in plaats van 5 wekelijkse restafval ophaalfrequentie, nog eens 25 duizend euro. In totaal dus 105 duizend euro.

Janssen: “Vanuit financieel oogpunt vinden wij het onverantwoord om een gat van 105 duizend euro de begroting in te fietsen. Ja, dat is een harde, maar realistische keuze. Het voorstel van een aantal fracties om de huidige ophaalfrequenties is stand te houden, had slechts een dekking van 25 duizend door te schuiven met budgetten. Daar kom je er dus niet mee, hoe graag je het ook zou willen. Het enige goede nieuws is: in een tijd dat álles duurder wordt gaat de afvalstoffenheffing voor alle inwoners een klein beetje omlaag. Maar het serviceniveau ook, dat doet pijn”.

Meer informatie over de Afvalinzameling: raadsbrief 11 oktober 2023