Geen besluit over huis Renkums Beekdal

Er is nog geen besluit genomen over het bestemmingsplan Hartenseweg 7. In de gemeenteraad van 28 juni is dit onderwerp van de agenda gehaald omdat een meerderheid vindt dat er gegevens ontbreken om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. De fracties van GroenLinks, GemeenteBelangen, CDA, FJB en RRR willen dat eerst de ontbrekende onderzoeken worden uitgevoerd. Die opdracht is aan het college gegeven met een motie.

Alles draait om het wijzigen van een bestemmingsplan waarmee de bouw van een woning aan het Renkums Beekdal mogelijk wordt. Concreet: de huidige bestemming  ‘Natuur met Agrarisch medegebruik’ moet wijzigen naar  ‘Wonen met Tuin’. Ruim twee jaar geleden is deze beoogde wijziging door een raadsmeerderheid verworpen. De initiatiefnemer voor de bouw van het huis is vervolgens in beroep gegaan bij de Raad van State. Die heeft uiteindelijk gesteld dat het verwerpen door de gemeenteraad, onvoldoende is onderbouwd en dat de bestemmingsplanwijziging opnieuw aan de raad moet worden voorgelegd, uiterlijk in juni 2023.

Ontbrekende puzzelstukken
De fracties van GroenLinks, GemeenteBelangen, CDA, FJB en RRR zijn echter van mening dat voor een weloverwogen besluitvorming, nog een aantal zaken ontbreken. Om die alsnog op tafel te krijgen is de motie ‘De Poort van Renkum en groot maatschappelijk belang’ ingediend. Daarmee moet bijvoorbeeld de noodzakelijke -en nu ontbrekende- Natura2000 toets (licht en geluid) in Wet Natuurbescherming worden uitgevoerd.  Ook dienen de ecologische gevolgen van de woningbouw nog te worden getoetst aan het Provinciaal kader Groene Ontwikkelzone. Tenslotte dient te worden bekrachtigd -in lijn met de huidige bestemming- dat de gehele breedte van het beekdal tot de ecologische corridor moet worden gerekend.

Kans
“Laten we ons als raad de tijd gunnen voor dit noodzakelijk aanvullend onderzoek. Er zit volgens ons ruimte in het oordeel van de Raad van State om  het meerderheidsbesluit uit 2021, juist nu vanuit die ecologische blik te kunnen onderbouwen. Natuurlijk is het vervelend dat dit zo lang duurt en tot extra kosten leidt”, stelt GB raadslid Paul Janssen. “Tegelijkertijd is het een groot democratisch goed dat die mogelijkheden er zijn, waar zowel inwoners als raad gebruik van kunnen maken. Dat is geen ‘obstructie’ of ‘blamage’ zoals D66 en VVD stellen. Het is je goed recht, het is je hard maken voor een punt waar al ruim twee jaar een meerderheid van de raad achter staat. GB laat zich leiden door de kans die er is om dat meerderheidsbesluit nu afdoende te onderbouwen.”

De motie ‘De Poort van Renkum en groot maatschappelijk belang’ is aangenomen met 13 vóór (GL, GB, CDA, FJB, RRR) en 9 tegen (D66, VVD, PvdA).

Gezamenlijk persbericht: Hartenseweg 7, Renkum