Begrotingsraad: onduidelijkheid over duurdere afvalinzameling

In de raadsvergadering van 8 november is de gemeentelijke begroting 2018 aangenomen. GemeenteBelangen is van mening dat het een solide, sluitende begroting is met voldoende kansen voor onze inwoners. Tijdens de behandeling hebben we uiteraard een aantal zaken aangehaald die voor GB van belang zijn.

Zoals de -ogenschijnlijke?- duurdere afvalinzameling. De gevolgen van het nieuwe afvalbeleid heeft onze fractie zeer verbaasd. Uit de begroting blijkt dat inwoners er niet op vooruit gaan maar juist extra betalen, zelfs met alle moeite die we doen om het afval zo goed mogelijk te scheiden.  Terwijl bij de keuze om over te gaan naar de nieuwe manier van afval inzamelen nog duidelijk werd gezegd: …dit levert een besparing op van 310.000 euro ten opzichte van de huidige manier van inzamelen. En dit voordeel wordt verrekend met de afvalstoffenheffing.

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Inwoners moeten kunnen rekenen op een betrouwbare en voorspelbare overheid. Dit gevoel hebben wij nu onvoldoende bij deze cijfers in de begroting. Richting onze inwoners is dit lastig uit te leggen. Het afval scheiden loont; maar niet voor de portemonnee van de inwoner! GB wil dat er  heel goed wordt nagerekend waar het verschil tussen de voorgespiegelde besparing en de nu gebleken extra kosten in de komende jaren vandaan komt.”

GB is daarom mede-indiener van de motie waarin het college wordt opgedragen aanvullend onderzoek te doen,  vooral in het doorrekenen naar de komende jaren. Die motie is aangenomen. GB stelt ook haar ‘eigen’ doorrekening graag ter beschikking aan de wethouder.

Veiligheid

Een ander belangrijk punt voor GB waar we wederom aandacht voor hebben gevraagd is verkeersveiligheid. Onze inwoners moeten kunnen rekenen op veilige, goed onderhouden en goed verlichte wegen, óók naar de sportparken in de bosrijke delen van onze gemeente. Ze moeten kunnen vertrouwen op veilige oversteekplaatsen in onze dorpen.  Wij hebben op beide punten daar nog een aantal vragen aan het college over openstaan.

Daniëlle van Bentem: “Inwoners moeten kunnen rekenen op een adequate opvolging van eerder genomen besluiten rondom verkeersveiligheid in hun buurt. Zoals in Kievitsdel-Doorwerth: in mei heeft het college een motie van GB overgenomen om knelpunten samen met de buurt in kaart te brengen; en vervolgens ook echt aan te pakken. Graag willen we dit nu concreet maken -net als veilige oversteekplaatsen-. Daarom zijn we mede-indiener van de motie Verkeersveiligheid.”

Deze motie is aangenomen wordt door de wethouder uitgevoerd. GB blijft de voortgang zeker bewaken.

Veranderend Renkum: sociaal domein

In deze begrotingsraad heeft GemeenteBelangen ook aandacht gevraagd voor de grootste verandering in onze gemeente van de afgelopen periode: het sociaal domein. Onder verantwoordelijkheid van ‘onze’ wethouder Hermine van den Berg is een sterke basis gelegd voor de toekomst.

Daniëlle van Bentem: “Ondanks beperkte middelen hebben we echt veel voor elkaar gekregen… Denk aan de invulling van het jeugdwerk – door de eigentijdse netwerkorganisatie ‘Renkum voor Elkaar’- waarbij wordt uitgegaan van kansen voor jongeren en waar talentontwikkeling een belangrijk motto is… Denk aan de nieuwe coaches in het sociaal team: zij bekijken samen met de inwoner wat er nodig is om de, vaak meervoudige, hulpvraag volledig aan te pakken.

Denk ook aan het investeringsplan sociaal domein dat nodig is om verder te bouwen aan de noodzakelijke dienstverlening in een nieuw jasje waarmee het vanuit Den Haag doorgevoerde beleid ook hier in Renkum moet worden opgevangen.En tegelijkertijd hebben we de winkel opengehouden zodat inwoners geen pijnlijke verschillen zouden voelen.”

GB benadrukt dat deze transitie is gedaan met realistisch management waarbij voorzieningen, middelen en organisatie optimaal op elkaar worden afgestemd. De komende jaren moeten we daar volop verder mee aan de slag.

Daniëlle van Bentem: “En vergeet niet dat dit alles is gebeurd -en dat kan lang niet elke gemeente zeggen zoals we deze week hebben kunnen lezen in Wageningen-  zonder veel gedoe, zonder financiële problemen en met helder en transparant beleid.”

Voelt de inwoner zich klant?

Heldere communicatie en de manier waarop de gemeentelijke organisatie en inwoners elkaar ‘vinden’ is voor GB een belangrijk punt om een moderne, toekomstbestendige, gemeente te zijn.

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Inspireren, het betrekken en ondersteunen van inwoners; dat hebben we nodig om de kennis en ervaring die we hebben in dorpen goed te kunnen gebruiken. Maar is het helder waar de inwoner terecht kan met zijn voorstel, idee of aanbod om mee te denken? De gemeente moeten -letterlijk- van binnen naar buiten en de inwoner moet van buiten naar binnen kunnen. We komen elkaar op deze reis ergens tegen en die ontmoetingen moeten veel soepeler gaan lopen. De inwoner moet zich klant voelen. GB ziet dat het al gebeurt, maar het moet en kán volgens ons echt beter en nog laagdrempeliger.”

GB  is daarom mede indiener van de motie ‘participatiesamenleving’ die oproept voor het opstellen en hanteren van één helder beleid en één helder ‘loket’ voor inwoners. Deze motie is overgenomen door het college en wordt uitgevoerd.