Antwoorden college over parkeerproblemen sportpark de Bilderberg

2_fall_bilderberg_parkeerplaatsIn december heeft GemeenteBelangen bij monde van raadslid Frank Huizinga aandacht gevraagd voor de onveilige situatie die op sportpark de Bilderberg is ontstaan door de parkeerproblematiek. De vragen die wij hebben gesteld gevolgd door de antwoorden van het college kunt u hieronder vinden.

Wij zijn blij dat de gemeente het parkeerprobleem erkent. Echter we zijn niet geheel tevreden met de antwoorden van het college. Frank Huizinga zegt daarover: ”Graag zien we dat de portefeuillehouder op korte termijn om tafel gaat met de gebruikers van sportpark de Bilderberg om mogelijke oplossingen te bespreken. Samen kunnen ze er vast uitkomen. We willen niet dat de problemen te lang voortduren, omdat vanaf maart de sportvelden weer overbevolkt zijn en de parkeerdruk dus weer toeneemt.”


Vragen en antwoorden:

In de commissie Leefomgeving van 2 december 2014 heeft de fractie van Gemeentebelangen vragen gesteld over de verkeerssituatie op en rondom sportpark Bilderberg.

 

Gemeentebelangen leidt de vragen in met:

“De laatste weken neemt de parkeerproblematiek op de zaterdagen op sportpark de Bilderberg weer toe. We horen dit van politie, sportbeoefenaars als de trimclub, voetbal, hockey, bezoekers en campinggasten. Het succes van de toename in sporturen juichen we allemaal toe. Maar het heeft kennelijk ook een neveneffect. Chaotisch, onbereikbaar en gevaarlijk voor met name fietsende kinderen. Het is inmiddels het vaste zaterdags verkeersinfarct in de volksmond.”

 

Gemeentebelangen heeft de volgende vragen gesteld:

 1. Is de wethouder op de hoogte van deze situatie?

Reactie: Ja. De situatie geldt echter met name op zaterdagochtend tussen 10 en 12, wanneer de parkeersituatie inderdaad soms onoverzichtelijk is en een verbetering gewenst zou zijn.

 

 1. Is er overleg met alle voornoemde betrokken partijen over deze parkeerproblematiek?

Reactie: In 2010-2012 is diverse malen overleg gepleegd met de betrokken sportclubs over de parkeersituatie. Daar vloeiden de afspraken uit voort die in onze beantwoording van vraag 4 worden genoemd. Recent is geen overleg met de betrokken partijen gevoerd.

 

 1. Is de wethouder op de hoogte van de oplossingen die in Wageningen op sportpark De Zoom worden ingezet in een soortgelijke situatie?

Reactie: Nee, wij zullen hierover contact opnemen met de gemeente Wageningen.

 

 1. Zijn er mogelijkheden voor tijdelijk of permanente oplossing, zoals:
  – Permanente uitbreiding aantal parkeerplaatsen.
  – Tijdelijke uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op de piekuren, bijvoorbeeld in overleg met de camping op haar terrein.
  – Inzet van vrijwilligers als verkeersregelaars op de piekuren.
  – Verkeersmaatregelen zoals rijrichting en verbreding van de toegangswegen.

Reactie: In 2012 is een pakket aan maatregelen uitgedacht, waaronder:

 1. Parkeerverbod tussen de Valkenburglaan en de Van Tienhovenlaan aan één zijde van de Sportlaan;
 2. Duidelijker verwijzing met bebording naar het parkeerterrein. Dit naar aanleiding van een parkeeronderzoek waaruit bleek dat op het parkeerterrein zelf nog voldoende ruimte was, terwijl veel bezoekers de auto toch langs de toegangsweg parkeerden. Gevolg was dat hulpdiensten hier niet altijd meer doorheen konden.
 3. De sportclubs wordt gevraagd hun leden en bezoekers nadrukkelijk te verzoeken het sportpark met de fiets te bezoeken en het daadwerkelijke parkeerterrein volledig te benutten, voordat elders wordt geparkeerd.
 4. Eenrichtingverkeer op en direct rond het parkeerterrein;
 5. Creëren van extra parkeerruimte.

Maatregel a, b en c zijn uitgevoerd.

Maatregel d niet, omdat er in de praktijk al een natuurlijke rijrichting is. Daarnaast zorgt de verbeterde bebording ook voor deze rijrichting.

Maatregel e is voorbereid. Tussen de Van Tienhovenlaan en het parkeerterrein is er ruimte om aan de oostzijde van de Sportlaan 28 parkeerplaatsen te creëren. De aanleg van deze 28 parkeerplaatsen is in het geherprioteerde MUP van juni 2013 opgenomen, maar in verband met de bezuinigingen wel pas op langere termijn (2015 en verder).

 

Hier speelt ook de mogelijk toekomstige verzelfstandiging van de sportparken een rol. Wij willen in nauw overleg met de sportclubs afspraken maken over een verdeling van de verantwoordelijkheid (en de kosten) voor de veiligheid op sportpark Bilderberg.

Voor het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen ligt dus een kant-en-klare oplossing in de vorm van het creëren van 28 parkeerplaatsen gereed, maar tot nu toe ontbrak het geld. Wij zullen deze maatregel weer opnemen in het nieuw op te stellen MUP in het voorjaar van 2015 en het is op dat moment aan de raad om de prioriteit van deze en de overige maatregelen te bepalen.