GB: focus op bouwen ín de dorpen

GemeenteBelangen zegt Nee tegen bouwen in buitengebied. Tenzij er hele goede redenen zijn om het op een passende manier wel te doen. Daarbij is balans tussen groene kernwaarden en lokale behoeftes cruciaal. Het afwegen van die verschillende belangen doen we vanuit de Omgevingsvisie, samen met inwoners. GB legt nu focus op bouwen naar behoefte bínnen de bebouwde kom. Precies zoals het in de oorspronkelijke Omgevingsvisie is vastgelegd.

Met dit heldere standpunt stond de GB fractie in de raad van 26 januari helemaal alleen. Alle andere partijen steunden namelijk een aanpassing waardoor bouwen in het buitengebied makkelijker wordt gemaakt. Het oorspronkelijke uitgangspunt ‘Nee, tenzij’ is door de aanpassing gewijzigd in ‘Ja, mits’. Daarmee is de dichte deur ter bescherming van de Renkumse groene kernwaarden, door VVD, GroenLinks, D66, PvdA en CDA op een kier gezet. Alleen GB steunde het amendement niet en wilde vasthouden aan de originele visie die ook samen met inwoners tot stand is gekomen.

GB raadslid Annemiek Nijeboer: “Deze omgevingsvisie is een mooie basis. Een echte visie, die gaat over onze kernwaarden, onze lokale identiteit. De belangrijkste die er uitspringt, en terecht, is de dorpse groene omgeving van natuur en landerijen. Deze omgevingsvisie doet recht aan het beschermen en benutten van deze omgeving.”

Belangrijk onderwerp in de Omgevingsvisie is dus ook woningbouw. GB wil een breed woningaanbod om de zes dorpen leefbaar te houden. Betaalbare huur- en koopwoningen zijn schaars in de gemeente Renkum. Onze fractie benadrukt al jaren dat er gebouwd moet worden voor senioren, starters en (eenouder) gezinnen. GB wil dat er zorgvuldig met de bouwruimte binnen de dorpsgrenzen wordt omgegaan: prioriteer wát je gaat bouwen en voor wie. Hierover heeft onze fractie de afgelopen weken veel inwoners gesproken en een zorgvuldige afweging gemaakt.

Nijeboer: “Negeert GB dan de woningnood met ons standpunt ‘Nee, tenzij’? Welnee, voor de komende jaren is er meer dan voldoende te bouwen en in te breiden in de dorpen. We kunnen aan de woningopgave voldoen. Wat er vooral moet gebeuren is voorzieningen treffen voor ouderen binnen de dorpskernen. Verder meer oudere (kantoor)panden of bedrijfsgebouwen geschikt maken voor kleinere huishoudens. Bovendien staat in Den Haag het geven van voorrang aan eigen inwoners voor koop en huurwoningen wettelijk al in de steigers.

Laten we dus even geduld hebben en niet in ons eigen vlees snijden voordat duidelijk is wat werkelijk nodig is. Want waar eenmaal is gebouwd, komt geen natuur meer terug.”

De Omgevingsvisie voorziet in de mogelijkheid om na verloop van tijd te herijken. Zodat daar waar nodig kan worden bijgesteld. Dat is juist ook de bedoeling van de nieuwe Omgevingswet; lokale overheden, inwoners en organisaties trekken daarbij samen op. Voor GB is dat hét instrument om onze lokale behoeftes in de visie een afgewogen plek te geven.

Nijeboer: “Wat denken de andere fracties nu werkelijk te behalen met het amendement over bouwen in het buitengebied? Vragen ze daarmee eigenlijk dan niet indirect ontwikkelaars om alvast een stukje landbouwgrond te kopen en voor te sorteren op het bouwen in onze groene ruimte? Wat maakt dit amendement zó urgent dat het niet kan wachten op periodieke evaluaties? De eerste vindt al plaats in de volgende raadsperiode.”

GB wil echt eerst de focus op bouwen naar lokale behoefte in onze dorpen, niet daarbuiten. Dat kan allemaal zónder deze aanpassing van de oorspronkelijke visie. Door de keuze van VVD, GroenLinks, D66, PvdA en CDA wordt het behouden van onze unieke groene kernwaarden sowieso verzwakt.
Kenmerken en kwaliteiten gemeentebreed. Afbeelding uit Omgevingsvisie van Gemeente Renkum