Antwoorden op vragen GB over toegankelijkheid gemeentelijke website

drempelvrijEnige tijd geleden stelde onze fractie vragen over de toegankelijkheid van de website van de gemeente. Lees hieronder de antwoorden van het college:

 

Uit onderzoek van de Stichting Drempelvrij, in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens, blijkt dat een overgrote meerderheid van de gemeentelijke websites niet goed toegankelijk is voor mensen met een beperking (zie internetlinks onder document).
Ook de website van de gemeente Renkum www.renkum.nl blijkt volgens het onderzoek van Stichting Drempelvrij momenteel niet te voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Onze fractie is van mening dat het voor alle inwoners mogelijk moet zijn om probleemloos informatie op te kunnen vragen door middel van een bezoek aan de gemeentelijke website.

 

Daarom leggen wij de volgende vragen aan u voor:

 

1. Is het College op de hoogte van de tekortkomingen van de gemeentelijke website?

Antwoord college

Ja wij zijn hiervan op de hoogte. Het keurmerk dat wij in 2013 kregen was afgegeven voor de toenmalige website. Het keurmerk is 2 jaar geldig.

Inmiddels hebben wij een nieuwe website waarvoor een nieuwe certificerende inspectie plaats moet vinden. De toets is nodig om opnieuw een keurmerk te krijgen. Dit lijkt de reden waarom het onderzoek van Stichting Drempelvrij aangeeft dat onze website niet voldoet.

 

2. Hoe kan het college bijdragen aan het verbeteren van de gemeentelijke site?

Antwoord college

Toegankelijkheid van de website is één van de uitgangspunten die is opgenomen in de strategie voor de Toptaken website. De strategie is vastgesteld door het MT. We zijn constant bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze website en op die manier zijn we bezig met de webrichtlijnen.

Webrichtlijnen versie 2 is een officiële overheidsstandaard die is gepubliceerd op de subsite: versie2.webrichtlijnen.nl. Als handreiking voor toepassing van de webrichtlijnen is het toepassingskader opgesteld. Het toepassingskader geldt voor alle digitale dienstverlening en informatievoorzieningen van overheden.  Overheidsorganisaties zijn verplicht om de webrichtlijnen toe te passen (‘pas toe’). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten zij dit op transparante wijze verantwoorden (‘leg uit’). Het zogenaamde ‘pas toe of leg uit’-regime.

Daarnaast werken wij met een CMS (Content Management Systeem) waarvan de leverancier het addendum toegankelijkheid/webrichtlijnen van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) heeft ondertekend.

 

3. Zo ja, op welke termijn worden deze verbeteringen doorgevoerd?

Antwoord college

Op dit moment kunnen wij deze vraag niet beantwoorden. Om inzicht te krijgen welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd om daadwerkelijk te voldoen aan de webrichtlijnen is een handmatige toets nodig door een officiële inspectie-instelling. We gaan deze inspectie inplannen voor het najaar van 2015.

Tijdens deze inspectie worden alle succescriteria op het niveau Webrichtlijnen 2.0 onderzocht. Met de uitkomsten van de inspectie wordt duidelijk of de website voldoet en wanneer dit niet het geval is, wat er verbeterd zou kunnen worden. Daarna kunnen we een verbeterplan opstellen. Ook voor het opnieuw behalen van het keurmerk Drempelvrij is een dergelijke inspectie nodig.

 

4. Zo nee, waarom niet?

 n.v.t.