Vrijwel lege raadsagenda: heeft het college onze gemeente wel onder controle?

De raadsvergadering van februari had een opmerkelijk lege agenda. De twee geplande grote onderwerpen –vernieuwen openbare verlichting en bodemkwaliteitskaart–  werden door het college van de agenda afgevoerd, mede naar aanleiding van veel onduidelijkheden in de raadscommissie halverwege februari. De fractie van GemeenteBelangen gaf daarna aan teleurgesteld te zijn dat het college op zo’n belangrijk onderwerp waar enorme bedragen mee zijn gemoeid, geen kennis en vertrouwen uitstraalt.

College, maak vaart met de basis op orde krijgen

De politieke fracties hebben in de raad van februari wél onderwerpen onder de aandacht van het college gebracht die onze inwoners raken. De VVD riep met een motie op om de zorg in onze gemeente betaalbaar te houden. Daarom dient het college vooral een kritische herbeoordeling van dure zorgvoorzieningen uit te voeren.

GB fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Wij zijn mede-indiener van deze motie, het is een initiatief om de basis in onze dorpen op orde te houden. En de tijd dringt, we sporen het college met deze motie aan om vaart te maken. Belangrijk punt: elke inwoner die zorg nodig heeft en zorg wil krijgen, moet passende professionele zorg kunnen krijgen.”

De motie is door wethouder Rolink overgenomen.

Geen inzicht in grondwaterpeil

In het vragenuurtje wilde GB weten hoe het college aankijkt tegen de gevolgen van lagere grondwaterpeil door verdroging.

Raadslid Oswald Velthuizen: “Is er bij ons in de gemeente sprake van verzakkingen? Heeft het college dit in beeld? En is onze gemeente aangesloten bij het speciale fonds van het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek), waarmee de extreem hoge kosten voor herstel van funderingen kunnen worden opgevangen?”

Wethouder Maouch gaf als antwoord dat er vooralsnog geen meldingen bij de gemeente bekend zijn. De fractie van GB beraadt zich nog over het stellen van schriftelijke vervolgvragen om deze mogelijke problematiek wel strak in beeld te krijgen.

Nota Wonen wéér uitgesteld

De fractie van GroenLinks wilde met een motie onderzoeken om een deel van bouwgronden in Oosterbeek en Renkum beschikbaar te stellen voor ecologische woonwijken en alternatieve woonvormen.

Raadslid Jan Streefkerk: “De beperkte bouwgrond in onze gemeente dienen we zeer overwogen en doordacht toe te wijzen. GemeenteBelangen wil hierbij aandacht geven aan starterswoningen en betaalbare woningen voor (eenouder) gezinnen. In deze raad hebben we in oktober nog afgesproken om geen ‘bouwbesluiten’ te nemen totdat de Nota Wonen er is. In lijn met die afspraak zal GB deze motie – die is gericht op slechts een specifieke doelgroep- daarom ook niet steunen.”

GroenLinks heeft de motie teruggetrokken toen duidelijk werd dat er geen meerderheid in de raad was te halen. Recent heeft het college aangegeven dan de Nota Wonen helaas weer is vertraagd door een discrepantie in de aanbevelingen van twee onderzoekbureau’s.

GB wil af van onduidelijke, onveilige verkeerssituatie

Een aantal weken geleden heeft de fractie van GB in de raadscommissie aangedrongen op een aanpassing van de verkeerssituatie in Renkum aan de Hogekampseweg/Meester van Damweg/Nieuwe Keijenbergseweg. De verkeersveiligheid is daar in het geding en lijkt niet te stroken met verkeersrichtlijnen.  Op die vragen was helaas geen antwoord gekomen, daarom vroegen we om opheldering in de raad. Verantwoordelijk wethouder  Verstand gaf aan dat,  naar aanleiding van GB’s eerder gestelde vraag, de situatie nader bekeken is met onder andere de politie. Daaruit is gebleken dat de situatie inderdaad onduidelijk en onwenselijk is.

De wethouder heeft toegezegd dat de situatie zal worden aangepast door andere borden en belijning waardoor er een minder gevaarlijke situatie en onduidelijkheid voor weggebruikers gaat zijn. Dit zal overigens vanwege diverse procedures wel enige tijd op zich nemen.

GB pleit voor veilig sportpark

Namens GB diende raadslid Paul Janssen een motie in over de veiligheid op sportpark Waaijenberg  in Doorwerth. “We moeten toch niet willen dat het ontbreken van heldere afspraken leidt tot onveilige situaties… Of je nu tennist, voetbalt of midgetgolft op de Waaijenberg; onze inwoners moeten kunnen rekenen op een veilige omgeving. Daarom willen we het college opdragen regie te nemen, in het belang van veiligheid.”

Lees meer: GB: ontbreken heldere afspraken leidt tot onveilig sportpark Waaijenberg