Unanieme steun voor uitwerken inwonersparticipatie

GB wil een dienstbare overheid die meedenkt met ideeën van inwoners. Samen met inwoners beslissingen nemen en elkaar versterken met initiatieven. Inwoners die meedenken in het beleid van de gemeente horen daar ook bij. Duidelijkheid over participatie met heldere verwachtingen voor inwoners is daarom belangrijk. In de raad van 31 januari heeft de raad unaniem ingestemd met de startnotitie inwonersparticipatie.

In deze startnotitie vraagt de gemeenteraad aan het college een beleid op te stellen voor participatie. De raad wil dat samen met inwoners kaders en voorwaarden worden opgesteld  over de manier waarop inwonersparticipatie vorm krijgt en inwonersinitiatieven gesteund kunnen worden.

Aanleiding is de wens van de Renkumse raad om de participatie(mogelijkheden) van inwoners te vergroten en te verbeteren. Deze wens leeft raadsbreed en is ook vertaald in de ambities in het Collegeperspectief 2022-2026: de gemeente werkt als gelijkwaardige partner samen met inwoners, ondernemers en organisaties.

Fractievoorzitter Annemiek Nijeboer: “Participatie is een heel breed begrip. Het gaat om de samenwerking tussen inwoners en gemeente. We kunnen niet om elkaar heen, we zullen het samen moeten doen! Er zijn drie duidelijke uitgangspunten die we als raad willen terugzien: de inwoner staat centraal, ruimte voor open dialoog en het verankeren van participatie in de gemeentelijke organisatie. Mooi dat de raad unaniem achter deze startnotitie staat!”

Renkum Doet
Inwonersinitiatieven krijgen ook aandacht in het op te stellen beleid. Om inwoners te betrekken bij het behoud en verbeteren van de leefkwaliteit in onze dorpen, is in het college perspectief afgesproken om ‘Renkum Doet’ op te zetten. Hierbij kunnen álle inwoners een bijdrage leveren aan grote of kleine inwonersinitiatieven. In de begroting is voor ‘Renkum Doet’ een concreet bedrag gereserveerd voor dit stuk van inwonersparticipatie.

Nijeboer: “Renkum Doet is een nieuwe manier om met initiatieven in onze zes dorpen om te gaan. Het is een vergaande democratisering van het verdelen van gemeenschapsgeld over initiatieven die in onze dorpen leven. Dat moeten we in 2024 goed opzetten met duidelijke spelregels. Zodat er geen willekeur is bij het toe- of afwijzen van subsidieaanvragen. Speciaal voor deze nieuwe opzet is in de begroting een bedrag van 100.000 euro opgenomen; dát is boter bij de vis doen”

In de raadsvergadering is een motie ingediend om per direct een flink bedrag uit die gereserveerde pot te nemen en daar snel regels bij op te stellen. Volgens GemeenteBelangen is dit onwenselijk omdat daarmee de afspraken en ambities om inwonersinitiatieven juist samen vorm te geven, worden doorkruist. De motie leidt volgens GB tot een korte termijn ad hoc beleid dat ingaat tegen de eerder uitgesproken wens van de raad, tegen het college perspectief, tegen de begroting en tegen de zojuist unaniem aangenomen startnotitie Inwonersparticipatie.

Nijeboer: “GB steunt de motie niet omdat we daarmee de inwoner nu opzij zetten. Terwijl we zojuist als gehele raad de notitie hebben omarmd waarin de inwoner centraal staat bij het opzetten van participatie en inwonersinitiatieven. Laten we nu ‘Renkum Doet’ versnellen, zorgen dat het zo snel als mogelijk is uitgewerkt. En laten we niet alvast wat geld uit de pot graaien. We hebben inwoners een nieuwe manier van werken beloofd, sámen met inwoners, en daar geld voor gereserveerd. GB houdt vast aan die belofte.”

Beschikbare subsidies
Overigens zijn er nu ook bestaande subsidie mogelijkheden, los van ‘Renkum Doet’. Denk aan projecten of initiatieven in het Sociale of Culturele domein, die in aanmerking kunnen komen voor gemeentelijke steun. En er is 50.000 euro cofinanciering beschikbaar voor inwonersinitiatieven.

Wethouder Maouche heeft in de raadsvergadering aangegeven dat initiatiefnemers zich gewoon kunnen melden zodat gekeken wordt naar de mogelijkheden die er nu al zijn. De wethouder heeft ook aangegeven ‘Renkum Doet’ zo snel als mogelijk te implementeren en de raad op de hoogte te  houden. Onze fractie blijft dat nadrukkelijk volgen en heeft vertrouwen dat de nieuwe vorm voor inwonersinitiatieven -volgens planning- dit jaar in werking treedt.

De Startnotitie Inwonersparticipatie en Inwonersinitiatieven is unaniem aangenomen. De motie Inwonersinitiatieven 2024 is verworpen met 12 stemmen tegen en 8 stemmen voor.