Raadsbijdrage over Meerjarenbeleidsplan 2015-2018

Het Meerjarenbeleidsplan is onder andere een uitwerking van het coalitieakkoord en aangezien het coalitieakkoord geschreven is in twee onderdelen, namelijk het bestuursakkoord en een beleidsakkoord, wil ik voordat we naar de daadwerkelijke beleidsterreinen gaan graag een moment stil staan bij het bestuursakkoord.
“Veranderd Renkum” is de titel van ons coalitieakkoord. Een akkoord waar GemeenteBelangen actief aan meegewerkt heeft, samen met D66, VVD en GroenLinks en waar we ons verkiezingsprogramma met trots in verwerkt zien. Maar het gaat verder dan de meningen van de partijen, dit coalitieakkoord gaat over een cultuuromslag van politiek Renkum! Het gaat dus verder dan de grenzen van de politieke partijen, het gaat over het gezamenlijk anders politiek bedrijven. Landelijke ontwikkelingen zoals de decentralisaties met de lokale ambities vragen om een robuuste structuur waarbinnen flexibel aanpassingen kunnen worden gedaan. Dichtbij, bereikbaar, zichtbaar en aanspreekbaar vraagt om heldere resultaatverantwoordelijkheid en mogelijkheden voor maatwerk.

Open transparante politiek samen met onze inwoners. Een cultuuromslag van politiek Renkum en dus ook van deze raad. We stellen (naar verwachting) later vanavond onze besturingsfilosofie vast: een prachtig document waar deze nieuwe manier van besturen in álles laat terugkomen. We willen een netwerkorganisatie worden en samen met onze Verenigingen, inwoners, maatschappelijke en commerciële organisatie, deze mooie gemeente besturen. Hier zijn we als GemeenteBelangen erg blij mee . Blij ook dat we de filosofie meer en meer in de praktijk gebracht zien worden. Denk bijvoorbeeld aan het niet achter gesloten deuren met de coalitiepartijen het coalitieakkoord schrijven, maar met een open vizier de inwoners en de oppositiepartijen er bij betrekken. Over de uitwerking kunnen we een heleboel vinden, maar de intentie was goed. Het is dus even wennen, maar wel uniek voor Renkum! Laten we dit vooral zo doorzetten en verder uitbouwen.

In de participatiesamenleving zijn inwoners aan zet. Van hen wordt niet alleen meer zelfredzaamheid verwacht, maar ook meer initiatief en actie. Duidelijk is geworden dat de Raad toe moet naar een meer faciliterende rol en dat er meer op proces en hoofdlijnen dan op inhoud moet worden gestuurd. De inhoud moet in de participatie tot stand komen. Geef de inwonersinitiatieven ruimte. Van buiten naar binnen werken, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Denk aan de totstandkoming van de dorpskernen Doorwerth en Renkum. GemeenteBelangen wil graag de rol als bruggenbouwer oppakken. Weten wat er buiten speelt en hiermee als raadslid het proces bewaken, zodat we samen het doel bereiken. Het vraagt ook een andere manier van inzet van de inwoners. Maar is deze wel zo anders als velen nu al doen…? Denk aan het verenigingsleven in deze gemeente, die is groot, heel groot. En deze lijn moeten we proberen voort te zetten danwel uit bouwen. Waarom sluit je je aan bij een vereniging en doe je vrijwilligerswerk, omdat je je prettig en verantwoordelijk voelt bij deze club. En dat gevoel moeten we overbrengen op alle inwoners… trots zijn op onze dorpen en ons daarvoor inzetten. Alle inwoners van deze gemeente betrekken en mee laten doen.

GemeenteBelangen is tevreden met dit Meerjarenbeleidsplan (MJB). Het is makkelijk leesbaar en helder door de opdeling per cluster van visie, missie, uitgewerkt in doelstellingen met bijbehorende activiteiten uiteraard gekoppeld aan de financiën. Voor iedere inwoner te lezen middels de website van de gemeente; precies de transparantie waar GemeenteBelangen zich zo hard voor maakt.
Dit MJB roept voor onze fractie enerzijds een gevoel van tevredenheid op, en tegelijkertijd een ander gevoel, namelijk ambitie…. het mag voor GemeenteBelangen nog best wat ambitieuzer …. Dit zullen we aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk maken…
De grootste opgave van deze coalitieperiode is de sociaal-maatschappelijke vernieuwing. De decentralisaties ofwel de 3D’s (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt door het rijk bij de gemeente neergelegd.

We hebben als GemeenteBelangen best vragen, maar die vragen deelt heel gemeentelijk Nederland, aangezien er nog zwarte vlekken zijn in visie, beleid en overdracht. Dus vragen stellen over deze zwarte vlekken kan…maar getuigd niet van realisme. Wij zien een gemeentelijke organisatie en een college die niet bij de pakken neer gaat zitten, maar de mouwen opstroopt. Diverse bijeenkomsten worden georganiseerd om de Raad, maatschappelijke partners en de inwoners bij te praten over de veranderingen die gaan komen. Het is onzeker, maar de doelstelling van het Rijk om de verantwoordelijkheden lokaal te beleggen, en daarmee de afstand naar de inwoner kleiner te maken, is een doelstelling waar GemeenteBelangen nog steeds in gelooft, hoe onzeker het nu ook mag lijken. Deze transitie is niet prettig en dat is nog een understatement, maar laat ons als gemeente pieken! Ambtenaren, leidinggevenden, die na jaren op dezelfde wijze te hebben gewerkt, nu verplicht worden om anders naar hun werk te kijken. Dit is uit de welbekende comfortzone treden. Zeker niet makkelijk maar wel een prachtige uitdaging!

Zoals meer gemeenten kiest ook Renkum ervoor om de dienstverlening binnen het sociale domein integraal op te pakken. Een integrale benadering kent zowel voordelen voor de inwoner als voor de gemeente. Voor de inwoners geldt dat zij bij hulpvragen een eenduidig aanspreekpunt hebben en maar eenmalig hun verhaal hoeven te vertellen en gegevens hoeven te verstrekken. De gemeente voert de regie en bepaalt de koers. De beoogde integrale aanpak geldt niet alleen binnen het sociale domein, maar ook tussen het sociale domein en andere domeinen. En daarin zien wij moeilijkheden, maar ook de kansen. Pakken wij tussen de verschillende beleidsterreinen ook de regie? Gaat het ons als gemeente lukken om iemand zonder baan te helpen, bijvoorbeeld doordat de ambtenaar via de bedrijvencontactfunctionaris weet dat bedrijf x voor iemand een passende vacature heeft? We zien dit wel terug in het MJB, maar GemeenteBelangen benadrukt het college hier uitdrukkelijk op te focussen. Laten we er de komende jaren met zijn allen aan werken om Renkum een sociale gemeente te maken waar iedereen een plek krijgt, ook met hulp van anderen. Een grote uitdaging. En laten we niet te bang zijn om goede praktijkvoorbeelden bij andere gemeenten te kopiëren en toe te passen. Zodat we de inwoner centraal blijven stellen en niemand aan de kant laten staan.

Aansluitend op dit sociale aspect hecht GemeenteBelangen veel waarde aan bedrijvigheid en ondernemers. Bedrijvigheid in de dorpen van de gemeente Renkum betekend werkgelegenheid en aantrekkingskracht voor nog meer bedrijvigheid. In het coalitieakkoord is afgesproken om de functie van Bedrijvencontactfunctionaris hier meer voor in te zetten. Ruimte creëren voor ondernemers en nieuwe bedrijvigheid met goede voorzieningen zoals glasvezel. Deze rol zien we als GemeenteBelangen veel ambitieuzer dan nu opgenomen in het MJB. Niet alleen het aanspreekpunt voor startende en al gevestigde ondernemers, maar juist ook actief over onze gemeentegrenzen kijken. Verbindingen leggen, bruggen bouwen met andere gemeente met bijbehorende bedrijvigheid betrekken in onze plannen. Het verkopen van onze gemeente op een actieve manier en denken in kansen: ondernemend! Het moet iemand zijn met een gigantisch netwerk, die ook ondernemers uit onze gemeente aan elkaar verbindt, met uiteraard in ons achterhoofd de decentralisaties en de participatiewet. GemeenteBelangen ziet ook graag deze bedrijvencontactfunctionaris sturend voor welke bedrijven we aantrekken en hét contactpunt met betrekking tot evaluatie, mbt regelgeving en de werkwijze in dit huis. Kortom: lobby en acquisitie in onze organisatie geborgd. Een ambitie die GemeenteBelangen zeker deelt is de regeldruk verminderen en steeds meer praktisch én zakelijk naar vergunningen kijken. Zodat in onze gemeente een kansrijk, vooruitstrevend en toegankelijk ondernemersmilieu ontstaat.

N.a.v. onze technische vragen kunnen we de regeldruk niet verminderen voor bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag voor kleine verenigingen. Maar wel voor kleine evenementen, zoals een rommelmarkt voor de sportverenigingen?

Realistisch, praktisch en kleurrijk, dit zijn onze pijlers en deze willen wij graag uitdragen naar onze inwoners, en dát is ook de manier waarop wij als GemeenteBelangen onze dorpen wil besturen. Realistisch, Praktisch en Kleurrijk!!

Danielle Gerritsen
Fractievoorzitter GemeenteBelangen Renkum

IMG_0193.JPG