Partijen bespreken verkiezingsuitslag

Woensdag 23 maart hebben de Renkumse partijen aan elkaar laten weten hoe ze tegen de verkiezingsuitslag aankijken. Het door GB georganiseerde duidingsgesprek is de start van de eerste fase om tot een college en akkoord te komen. Informateur Eppie Klein gaat komende week met alle partijen verder in gesprek. In de raad van 30 maart worden naar verwachting zijn eerste bevindingen gedeeld.

De bijdrage van GemeenteBelangen aan het duidingsdebat is uitgesproken door Daniëlle van Bentem en hieronder terug te lezen:


“Voor de verkiezingen zijn we – tegen alle trends van versnippering in – als twee lokale partijen samengegaan. Over je eigen partijbelang heenstappen en doen wat het beste is voor de inwoner. Namelijk één lokale partij, één lokaal geluid.

We moesten na deze beslissing afwachten wat de kiezers er van vinden. En dat heeft fantastisch uitgepakt, niet alleen zijn onze kiezers (beide partijen) ons trouw gebleven, maar we hebben ook meer kiezers aan ons weten te binden.

GB heeft 550 meer stemmen gekregen dan in 2018, dat is een stijging van 11%. Voor ons een teken dat inwoners het samengaan van de 2 lokale partijen waarderen en achter het door ons uitgedragen SamenSterk zijn gaan staan. Wij willen met de hele raad dat gevoel verder uit gaan dragen, gezamenlijk de schouders zetten onder de grote uitdagingen die er liggen. Samen werken voor zes dorpen waar het goed is om te wonen, waar voldoende voorzieningen zijn, waar ruimte is voor eigen identiteit.

Het is een uitslag die voor ons duidelijk beter is dan alleen de som GB+PRD van 4 jaar geleden. De absolute aantallen laten zien dat 1 op de 3 inwoners heeft gestemd op GB. Daarmee hebben we ook geschiedenis geschreven: in de historie van Renkum is nog nooit een lokale partij de grootste geworden bij de verkiezingen. Daar zijn we als partij, als team, enorm trots op.

De PvdA en GroenLinks hebben ook meer stemmen gekregen en komen ook als winnaar uit de verkiezingen.

GB wil zoveel als mogelijk recht doen aan de stem van de inwoner. We sluiten bijvoorbeeld zeker niet op voorhand andere partijen uit. We willen tot een college en een akkoord komen waarmee de Renkumse uitdagingen krachtig opgepakt kunnen worden de komende vier jaar. Dat is ook precies de insteek van de opdracht die de informateur heeft: onderzoek wat elke partij wil, waar liggen de overeenkomsten en waar zit ieders kracht. Hopelijk zijn de puzzelstukken volgende week bekend en dan wordt er gekeken welk plaatje we gaan leggen.

Voor de grote opgaven die er liggen is draagvlak nodig van onze inwoners. Denk aan de noodzakelijke woningbouw, het zelfstandig blijven van onze gemeente om er zo maar even twee te noemen. We mogen natuurlijk trots zijn dat de opkomst hier in Renkum hoger is dan het landelijk gemiddelde. GB heeft de afgelopen vier jaar veel gesproken met, en geluisterd naar, onze inwoners. Het  ‘GB ideeënboek’ is daar een goed voorbeeld van: met dat initiatief willen we  27 ideeën/thema’s van inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven aan de nieuwe raad meegeven. Wij willen de komende periode nog meer samen met inwoners en organisaties optrekken, om zo een vervolg te geven aan het ingezette dorpsgericht werken.  Het draagvlak moet groter worden; en we realiseren ons dat draagvlak iets anders is dan iedereen zijn zin te geven. Hoe mooi zou het zijn als we de aankomende vier jaar de kloof tussen samenleving en politiek meer kunnen verkleinen?

GemeenteBelangen wil de komende vier jaar ervaring en kennis van inwoners op een waardevolle manier inzetten. We willen zoveel als mogelijk inzetten op bestuurlijke vernieuwing: juist sámen met andere fracties knokken voor goede voorzieningen en mooie dorpen. GB wil op een positieve en constructieve manier hierin het voortouw nemen, het gaat immers om het belang van de inwoners.

GB wil dat de raad sneller reageert op ontwikkelingen en de kennis en kunde vanuit onze dorpen beter benut. En daarmee tevens een breder draagvlak krijgt van de inwoner!

GB wil het dus anders doen en bijvoorbeeld kijken naar overeenkomsten tussen de partijen. Waar we het over eens zijn,  kan volgens GB een sterk vertrekpunt zijn voor de komende vier jaar. De overeenkomsten uit de verschillende partijprogramma’s, goede ideeën en thema’s die vanuit de samenleving komen, bespreken we en leggen we vast. Onder het motto: wat bindt ons en wat willen wij de komende periode realiseren en welke thema’s hebben prioriteit.

Daarnaast dient er volgens GB uiteraard ruimte te zijn voor ieders onderscheidende ideologie, visie, kleur of standpunten. En die verschillen kunnen heel goed onderdeel zijn van de beraadslaging in de raad. GB kijkt bij elk voorstel  in hoeverre de inwoner ermee is gediend. Dat hoort de kernvraag te zijn,  de stip op de horizon. Via het inhoudelijke debat komen ieders voorkeuren dan publiekelijk aan bod en maken de 23 gekozen volksvertegenwoordigers vervolgens een keuze. Een keuze op de inhoud waarbij eenieder uitgaat van zijn of haar waarden en normen. En waar we elkaar ook wat kunnen gunnen, écht luisteren naar argumenten en over stokpaardjes heen durven te stappen. Door te richten op de inhoud, kan onnodige polarisatie worden voorkomen. In onze ogen worden op die manier gemeenteraadsbesluiten sterker.

GB zal actief een rol nemen in het college van onze gemeente. Het college moet, zoals afgesproken en door ons vaker aangekaart, bestaan uit 3 fte wethouders. Met een goed functionerend college moeten we de grote uitdagingen ook met 3 fte wethouders aankunnen.

Een goed functionerend bestuur kan alleen werken als je samen optrekt. Samen als college, organisatie en raad en samen als gemeente met haar inwoners. Onze slogan zei het al #SamenSterk.

Wij streven naar een zorgvuldig, volgordelijk transparant proces en gaan uit van een mooi resultaat. Dat is goed voor ons als bestuur, en op termijn nog beter voor de inwoners. En daar is het ons om te doen.

Gezamenlijk knokken voor onze prachtige dorpen; daar moet het de komende jaren over gaan. GB wil samen met inwoners én andere partijen een sterke basis leggen voor leefbare dorpen. Het vertrouwen in de politiek versterken en samen invulling geven aan: waar je woont, moet het goed zijn.

Ik wil alle raadsleden en fracties danken voor hun bijdragen vanavond.”

Daniëlle van Bentem en informateur Eppie Klein bij duidingsgesprek