Informatiefase afgerond: start van de openbare formatiegesprekken

Informateur Eppie Klein heeft de gemeenteraad op 30 maart bijgepraat over zijn 1 op 1 gesprekken met de zes Renkumse fracties. Op basis van zijn bevindingen en advies, zijn er onder leiding van Klein  op 31 maart twee aanvullende gesprekken gevoerd met GroenLinks en PvdA. Bij deze twee extra gesprekken was ook GemeenteBelangen (GB) vertegenwoordigd.

Klein: “Na de gesprekken met alle fracties, de burgemeester en de griffier heb ik een scherper beeld gekregen van de onderlinge verhoudingen en de inhoudelijke raakvlakken en overeenkomsten om tot een stabiel dagelijks bestuur van de gemeente Renkum te komen. Om dit beeld te toetsen zijn er twee afzonderlijke gesprekken tussen GB en achtereenvolgens PvdA en GroenLinks gevoerd. Hiermee is voor mij de informatiefase afgesloten.”

Met álle partijen worden komende week openbare gesprekken gevoerd. Deze zijn onderdeel van het formatieproces om een bestuur en een akkoord tot stand te brengen.

Daniëlle van Bentem: “GB streeft naar een zo transparant mogelijk proces. Tegelijkertijd realiseren we ons dat een goede en stabiele uitkomst ook is gebaat bij een aantal gesprekken in een kleine informele setting. Dat is dus gebeurd in deze eerste fase. Nu gaan we door met gesprekken tussen fracties over vooral de politieke inhoud. Mooi dat die toegankelijk zijn voor alle inwoners, live in de raadszaal of via de livestream op internet.”

In de raad van 30 maart hebben alle fracties ingestemd met het voorstel van GB om de heer Klein ook de formatiegesprekken te laten leiden. Het inplannen van alle gesprekken zal na aankomend weekend zijn afgerond. De data en tijdstippen worden via www.renkum.nl bekend gemaakt.

Het formatieproces is op 23 maart gestart met het openbare duidingsgesprek. GB streeft naar een afronding op 20 april.

Danielle van Bentem en Eppie Klein

Hieronder is de rode draad van Kleins tussenrapportage terug te lezen, zoals uitgesproken in de raadsvergadering van 30 maart.

Activiteiten in het informatieproces – 2

Collegevorming gemeente Renkum periode 2022 – 2026

Renkum, 30 maart 2022

 

Mevrouw de voorzitter, geachte raadsleden,

Het past mij u allen eerst te feliciteren met uw beëdiging als raadslid van de gemeente Renkum. De felicitatie gaat gepaard met waardering; waardering voor u hier in Renkum, en aan al de raadsleden die deze avond als volksvertegenwoordiger worden beëdigd. Graag had ik bij dat moment vanavond aanwezig willen zijn; immers het werk dat we in het formatieproces samen zijn ingegaan geeft verbondenheid. En toch zou het niet goed zijn geweest hier te zijn; want vanavond werden twee van onze kinderen, Arjan en Marien, als raadslid in respectievelijk Elburg en Nunspeet beëdigd. Tussen die twee een keus te maken was al lastig, laat staan te kiezen voor Renkum. Zojuist was ik bij de beëdiging van Marien, de jongste van de twee, in Nunspeet. Beiden hebben ervaren, dat het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een grote bijdrage verlangt van het thuisfront. Het heeft hen en ook u er niet van weerhouden, die verantwoordelijkheid te dragen. Mijn hartelijke wens aan u is, dat u betekenisvol voor de gemeenschap mag zijn en veel vreugde in uw mooie werk gaat ervaren.

 

Ervaringen en gedachten van een indrukwekkende verkenning

Op 23 maart jl. ben ik samen met uw raad de verkenningstocht voor het vormen van een nieuw dagelijks bestuur ingegaan. Daarbij tevens de opmaat gezocht, naar een soort van consensus in de inhoudelijke vertaalslag van de zes verkiezingsprogramma’s.

Mevrouw de voorzitter, hartelijk dank dat u mij de gelegenheid geeft, over deze activiteiten van de afgelopen dagen, een paar opmerkingen te maken. Het past namelijk bij de transparantie zoals dat, door bijna elke fractie vorige week in de duidingsbijeenkomst als een wens naar voren werd gebracht. Transparant werken en integer handelen liggen bij mij in het verlengde. Integer handelen is voor mij ‘putten c.q. informatie verzamelen uit een zuivere bron’. En die zuivere bron heb ik deze week in de gesprekken met de fracties kunnen aanboren. Om die reden kan ik de begrensde transparantie geven.

Beste mensen, geachte raadsleden, hartelijk dank voor de openheid en de wederzijdse ervaren veilige gevoelens tijdens die gesprekken.

Een verantwoorde transparantie

Vorige week woensdagavond hebben de fracties een eerste duiding aan de verkiezingsuitslag gegeven. Daarbij zijn de verwachtingen m.b.t. het dagelijks bestuur van de gemeente Renkum en de politieke context waarbinnen het college van B&W zou kunnen functioneren, verwoord. Tijdens de gesprekken met de fracties, is op de duiding van de betreffende fractie en de andere fractiebijdragen ingegaan. Mij paste daarin, heel bewuste een luisterhouding; hoe moeilijk kan dat zijn …  

In deze ontmoetingen heb ik gezocht naar de betekenis van de bijdragen in de duidingsbijeenkomst. Immers, de waarde van het ongezegde kleurt namelijk de boodschap. Hoe goed kan het zijn om dan ook soms letterlijk die vraag te stellen: ‘Wat werd er niet gezegd?’ In al die gesprekken stond de inhoud van het politieke programma en de integriteit van het politieke handelen centraal. Dat kon, omdat niet het (politieke) gewin als gespreksdoel werd neergezet. Steeds opnieuw kwam het grote doel, de betekenis van ons inhoudelijke handelen, voor de gemeenschap Renkum naar voren. Voldoen aan de verwachtingen die de gemeenschap heeft, de samenleving met al de verbanden daarin en de individuele burgers werden niet vergeten: jong, oud, gezond of met beperkingen. Vele, vele onderwerpen passeerden: raadsakkoord, draagvlak, vertrouwen, betrouwbaarheid, buitengebied, financiële huishouding van de gemeente, weerstandsvermogen, voorzieningen, kwetsbare inwoners, omgevingswet, lokale economie, lerende organisatie, kansengelijkheid, klimaattransitie, rapportage Berenschot, aanbod jeugdzorg en ouderenzorg, leefbaarheid, participatie van de inwoners, cultuurdragers, teleurstelling, dualisme, ondernemersloket, Food Valley, samenwerking in de regio, verwachtingen, herindeling, grote financiële opgave, duidelijkheid, stokpaardjes, gemeenschappelijke regelingen, enz.

Al die aspecten werden benaderd vanuit het leggen van verbindingen en het dragen van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Deze en andere ook niet genoemde onderwerpen en de handreikingen vanuit de partijprogramma’s, krijgen straks een plaats en gemotiveerde aandacht in de thematische benadering met actielijnen binnen de bestuurlijke meerjarenagenda. Mij past grote zorgvuldigheid wanneer ik woorden als raadsakkoord, coalitieprogramma of verbeteragenda zou gebruiken. Daarmee zou ik immers een soort van hypotheek nemen op het vervolg van het formatieproces, daar wil ik graag voor waken.

Nog één opmerking: binnen de context van transparantie hebben al de gesprekspartners nadrukkelijk aangedrongen op stabiliteit in bestuur en beleid; daarin werd de verbinding in de diverse disciplines van de gemeente en de gemeentelijke organisatie, als een (rand-)voorwaarde benadrukt.

Integere benadering van een verantwoordelijk vervolg

Na de gesprekken met de fracties, de burgemeester en de griffier heb ik een scherper beeld gekregen van de onderlinge verhoudingen en de inhoudelijke raakvlakken / overeenkomsten om tot een stabiel dagelijks bestuur van de gemeente Renkum te komen. Daarvoor is reeds morgen (donderdag 31 maart) met de fractie van GemeenteBelangen en een aantal partijen een tweede gespreksronde ingepland. Die gesprekken zijn de tweede stap van het (in-)formatieproces. De mogelijkheid om met deze partijen te komen tot een stabiele, collegiale samenwerking is naar mijn mening realistisch. Deze partijen hebben aangegeven, de potentie in de samenwerking binnen een collegiaal bestuur, met ruimte voor de dualistische verhoudingen voor de gemeenteraad aan te willen gaan. De vernieuwingsdrang om de gemeente een gewaardeerd zelfstandig toekomstperspectief te bieden, binnen diverse (regionale) samenwerkingsverbanden, is daarin een gemeenschappelijke drager.

Ik dank u wel.                                                                  Eppie Klein (informateur gemeente Renkum) “