Bouwplan Renkums beekdal verworpen

GemeenteBelangen heeft de impact van het bouwplan Hartenseweg 7 op inwoners en natuur vanuit een aantal aspecten gewogen. Onze fractie heeft gekeken naar het grote het grote geheel van het beekdal, goed rentmeesterschap, een voorspelbare overheid, en rechtvaardigheid.

Om het bouwplan uit te voeren is een wijziging van de huidige bestemming nodig. In de gemeenteraad van 26 mei is de door het college voorgestelde wijziging verworpen. De fracties van GemeenteBelangen, CDA, PRD en GroenLinks stemden tegen; VVD, PvdA, D66 en Fractie Streefkerk stemden voor. Met de kleinst mogelijke meerderheid is het collegevoorstel verworpen (12 stemmen tegen en 11 voor).

Hieronder is het betoog van GemeenteBelangen terug te lezen.

Screenshot uit het bestemmingsplan

Voorzitter, de fractie van GemeenteBelangen heeft de impact van het bouwplan Hartenseweg 7 op inwoners en natuur vanuit een aantal aspecten gewogen. Onze fractie heeft gekeken naar het grote het grote geheel van het beekdal, goed rentmeesterschap, een voorspelbare overheid, en rechtvaardigheid.

Buurtschap Harten is ongerust en verbijsterd over bouwplan Hartenseweg 7 (H7). Enkele omwonenden zijn er ziek van en voelen zich in de steek gelaten. Elke fractie die vorige week met de omwonenden heeft gesproken voelt dat er een groot onrechtvaardigheidsgevoel heerst. En ziet ook dat de initiatiefnemer vanuit een oprechte overtuiging een bouwplan heeft uitgewerkt. Maar beiden staan lijnrecht tegenover elkaar. Op social media is de ophef ook groot, veel inwoners begrijpen dit bouwplan niet.

De reden dat de noordzijde van Hartenseweg de huidige bebouwing heeft, komt doordat er geen geld meer was om de eigenaren uit te kopen bij de herinrichting van het beekdal. Kosten: zo’n 40 miljoen euro gemeenschapsgeld. Renkum is trots op dit unieke project om industrie te verplaatsen en zo een duurzame ecologische corridor te maken. In de commissie twee weken geleden benoemde GB al dat we moeten kijken naar het grote geheel, naar het algemeen belang. En het kernwoord daarbij voor dit gebied is: duurzame natuurontwikkeling. Daar past goed rentmeesterschap bij, ook voor perceel H7, met de bestemming natuur met agrarisch medegebruik.

Selectieve dwaling

Voor GB is het onbegrijpelijk dat dit college steun verleent om juist hier een stuk Natuur om te willen vormen naar de bestemming Wonen+Tuin. Wethouder Sandmann (D66) noemde het eerder ‘een inspirerend initiatief’, GB vindt het een ‘selectieve dwaling’. We hebben het namelijk over een perceel waarop nu activiteiten plaatsvinden die niet zijn toegestaan en niet bijdragen aan de kernwaarde natuur. Op het natuur perceel is, naast natuur, toegestaan: ‘agrarisch medegebruik en/of het hobbymatig houden van dieren, zoals opslag en dierenstal. In mijn woorden: voor het houden van een paard en het stallen van een baal hooi en een zak haver. Wat er echter vanaf oplevering van de schuur gebeurt op het perceel: verhuur van de stal aan derden voor opslag bouwmaterialen en werkplaats, aanbrengen van grootschalige puinverharding en tijdelijke opslag van bouwgrond (waardoor waarschijnlijk de Japanse Duizendknoop nu royaal op het perceel staat).

Goed rentmeesterschap in dit geval was geweest: vol inzetten op handhaven van de vastgelegde bestemming en de eigenaar verleiden, inspireren tot een wél passende natuurinvulling. Volgens GB heb je dan dit bouwplan H7 niet nodig om de kernkwaliteit van het gebied te vergroten (terwijl dat dus als argument vóór het bouwplan wordt opgevoerd).

Willekeur

Dit soort omgekeerde redeneringen mag je als inwoner niet van je lokale overheid verwachten. Sterker nog: dat ondermijnt het vertrouwen en tast het rechtvaardigheidsgevoel aan. Na de herinrichting van het beekdal mochten de omwonenden niets, zelfs een simpel afdakje voor een paard moest verdwijnen. Argumenten die eerder werden gebruikt om plannen in een vroeg stadium in de kiem te smoren, worden bij H7 opgevoerd als een pre. Voorbeeld: eerdere initiatieven zijn gestopt omdat Renkum geen 2elijns bebouwing wil maar bij voorkeur aan de weg of aan openbaar gebied. Voorliggend bouwplan H7 ligt in de 2e lijn, niet aan de weg en niet aan openbaar gebied… Voor GB een onbegrijpelijke vorm van willekeur. Vorige week sprak onze fractie met inwoners over een ander bouwplan; en werd gesproken over ‘flexibele gelegenheidsargumentatie’. Dat ging over een andere kwestie maar past hier helaas ook.

Instemmen met H7 betekent overigens dat een initiatief op het weitje tussen perceel 5 en 9, aan de weg , in het lint van de huidige woningen, nagenoeg onmogelijk wordt; want dan zou H7 een woning achter een eventueel initiatief in die wei worden; en dat willen we in Renkum niet. Dit plaatst overigens de opmerkingen van enkele fracties over ‘niet bang zijn voor precedentwerking’ en ‘prima maatwerk’ in een heel ander, niet solidair, daglicht. Het ene mag wel en het andere niet. Onbegrijpelijk en niet uit te leggen. GB begrijpt heel goed dat inwoners op deze manier geen vertrouwen in hun overheid hebben.

Voorzitter, een transparante en betrouwbare overheid is voor GemeenteBelangen een groot goed. Onze fractie heeft dus een aantal zaken afgewogen: het grote geheel van het duurzame beekdal, goed rentmeesterschap, een voorspelbare overheid, en rechtvaardigheid. GemeenteBelangen zegt tegen de voorliggende bestemmingswijziging die nodig is voor het bouwplan volmondig Nee.

Bovenstaande tekst is de -niet geheel letterlijke- rode draad van het betoog dat in de raad door Paul Janssen is uitgesproken.