GB: “Toon lef en zie zonneweiden Quadenoord als lokale kans”

GB: “Toon lef en zie zonneweiden Quadenoord als lokale kans”

Beoogde locatie zonneweide op Landgoed Quadenoord
De 1e stap naar de bouw van een groot zonnepark in Renkum is in de raad van september gezet. Voordat de realisatie echt kan beginnen moet ook de provincie een besluit nemen en vervolgens nogmaals de gemeenteraad. Na een levendige discussie is de raad akkoord gegaan met het uitwerken van de eerste plannen die moeten leiden tot een uiteindelijk groen licht voor de twee zonneweiden op Landgoed Quadenoord. De GB motie om te borgen dat de financiële opbrengsten daadwerkelijk terugvloeien naar het versterken van het landgoed is met 19 van de 23 stemmen aangenomen. GemeenteBelangen heeft een zorgvuldige afweging gemaakt en instemming verleend aan het gevraagde besluit ‘Verklaring van geen bedenkingen’.
Raadslid Paul Janssen: “In dit initiatief zitten thema’s die aansluiten op GB punten. Het past in ons standpunt dat landgoederen in staat moeten worden gesteld om op een verantwoorde manier initiatieven ontplooien waarmee de landgoederen in stand worden gehouden en versterkt. De recreatieve waarde van Quadenoord wordt ook verbeterd. Heel belangrijk is dat er een realistische, haalbare en betaalbare bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie; er wordt stroom voor zo’n 4000 huishoudens opgewekt. En het klinkt tegenstrijdig, maar de natuurwaarde -zowel flora als fauna-van de beoogde percelen gaat omhoog.”
 
Hieronder staat op hoofdlijnen het betoog van GemeenteBelangen; ook te zien via deze link  bijdrage GB. “Zoveel ambities van dit college; en tegelijkertijd zo weinig actuele en duidelijke kaders. Een pijnlijk gebrek aan adequaat beleid waar de huidige tijdgeest om vraagt. Dit alles komt duidelijk naar voren bij zonnepark Quadenoord. De urgentie van de energietransitie is voor GB echter helder. Die strookt ook met de ambitie van onze gemeente om zo snel mogelijk CO2 neutraal te worden, uiterlijk 2040. Voor GB gaat het hier om een principiële vraag: gaan we in de afwachtende houding en gaan we wachten op provincie, regio (RES), gemeentelijke kaders, aanvullend onderzoek en heel veel intenties op papier. Óf nemen we nú verantwoordelijkheid en zien we Quadenoord als een unieke lokale káns? Anders gezegd: afwachten en wijzen op mogelijke bezwaren en onvolkomenheden? Óf juist nu de urgentie van de energiestransitie onderschrijven en een concrete actie omarmen? Veel vragen Net als voor veel inwoners is ook voor GB het voorgenomen zonnepark op Quadenoord een lastige keuze. Staan we toe dat in Natura 2000 gebied agrarische grond wordt gebruikt voor de aanleg van een groot zonnepark? Past dit binnen de bestaande (verouderde?) visies en past het binnen de aankomende kaders en visies? Wordt Natura 2000 gebied opeens verkwanseld? Waarom gaan we twee percelen volzetten met zwarte panelen, en wie wordt daar nu echt beter van? Als deze vragen zijn terecht opgeworpen door inwoners en organisaties, ook door onze fractie. GB is voorstander van vernieuwend denken, creëren van kansen. Maar wel onder voorwaarde dat zulke initiatieven zorgvuldig en afgewogen worden uitgevoerd. Is dat met het zonnepark ook zo? Dilemma’s
Impressie van zonneweide Quadenoord
De aantasting van Natura 2000 is natuurlijk bizar. Of moeten we hier specifiek kijken naar het effect van het zonnepark op de natuurwaarde? De biodeversiteit van beide percelen wordt versterkt, de overgang van bos naar open gebied wordt ‘zachter’. En dat past in de doelstelling van N2000: behouden en verhogen van natuurwaardes. Dit is een kans om de natuurwaarde in dit stukje Renkum te versterken, een stelling die door Universiteit Wageningen wordt onderschreven.   De aanblik van honderden panelen is minder aantrekkelijk dan het zicht op gras of een gerst of mais akker. In het plan worden echter groene en geleidelijke overgangen aangegeven, bloemenranden, en een hekwerk dat met groen een natuurlijke uitstraling krijgt. Het zal zeker een andere aanblik zijn, maar wél een doordachte die past bij de omgeving. Uniek is dat juist álle inwoners in dit postcodegebied  kunnen deelnemen, ook inwoners met een krappe financiële positie. De lokaal opgewekte stroom komt ook echt bij lokale inwoners. Energietransitie én sterker landgoed?
Artikel De Gelderlander 26 september 2019
Quadenoord heeft met dit zonnepark een ondernemend, gedurfd en helder plan om haar voortbestaan te borgen. Door het zorgvuldig en zo goed als mogelijk aanleggen van het zonnepark wordt concreet bijgedragen aan de energietransitie. Voor zo’n 4000 huishoudens wordt stroom opgewekt, da’s ruim een kwart van de Renkumse huishoudens. We gaan dit nodig hebben, naast alle andere mogelijk aankomende initiatieven en de al bestaande maatregelen van inwoners en bedrijven. Voor GB is het wél van belang dat de gemaakte financiële winsten van het zonnepark daadwerkelijk worden geïnvesteerd in het landgoed. Zodat voor inwoners en recreanten ook echt een landgoed in stand blijft dat waarde toevoegt. Op historisch, natuur, toeristisch vlak. Om dat te borgen dient GB een motie in. Veiligheid is ook een belangrijk punt: goed om te horen dat Veiligheidsregio is betrokken.  Willen benadrukken dat stroom- en brandgevaar volledig in kaart moeten zijn gebracht en dat er adequate maatregelen zijn getroffen om risico’s zeer klein te houden. GB wil nu ja zeggen tegen de eerste stap van dit plan. Omdat het een weloverwogen kans is op veel thema’s: duurzaamheid, zelfstandigheid landgoederen, natuurversterking, recreatie. GB wil niet achteroverleunen en zich verschuilen achter ontbrekend beleid en kaders. Die moeten er zeker komen, nu niet leiden tot vertraging; zie het als kans om juist de boel in gang te zetten [GB is daarom medeindiener van de motie die hiertoe oproept]. GB neemt verantwoordelijkheid en zegt Ja tegen de 1e stap van dit haalbare en betaalbare plan.”   Zie ook: bijdrage GB en het volledig debat Zonnevelden Quadenoord