GB roept op tot realistische én leefbare energietransitie

“Houdt bij de energietransitie de leefbaarheid van onze dorpen in het oog. Niet blindstaren op puur het energievraagstuk, maar juist ook actief zoeken naar slimme combinaties en kansen waarbij mogelijke financiële winsten ten goede komen aan de (directe) leefomgeving.”

Deze opdracht geeft GB mee aan het college, als reactie op de voorgestelde Renkumse bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES). Daarin maken gemeenten samen afspraken over de energietransitie: waar wordt zonne- en wind energie opgewekt en zijn er warmtebronnen in te zetten als vervanging van het aardgas.

Elke gemeente geeft in regioverband aan welke mogelijkheden er zijn om klimaatdoelstellingen te realiseren. Renkum is ingedeeld met 15 andere gemeentes bij RES Arnhem-Nijmegen. In september besluit het college over het conceptbod dat in de RES wordt verwerkt. De gemeenteraad kan wensen en bedenkingen kenbaar maken met een zienswijze.

Fractievoorzitter Van Bentem: “Zorg dat je inwoners en organisaties serieus meeneemt. Maak vanaf het begin duidelijk wat nodig is én wat wel en niet kan. Leefbare dorpen moeten wat ons betreft leidend zijn. Het komt er op aan om te geven en te nemen. De casus Quadenoord is een voorbeeld waar van kan worden geleerd: ga actief op zoek naar het verbinden van verschillende, tegengestelde belangen. Alleen dán kunnen we haalbare en betaalbare stappen.”

De volgende punten heeft GB nadrukkelijk onder de aandacht van verantwoordelijk wethouder Maouche gebracht.

  • Biomassa uitsluiten. De daadwerkelijke klimaatwinst van biomassa staat zeer ter discussie, zeker als de gehele keten (bron-vervoer-verbranding) wordt meegerekend. Daarnaast maakt onze fractie zich zorgen over vrijkomend fijnstof met een schadelijke invloed op de gezondheid van inwoners.
  • Restwarmte Parenco inzetten is prima, onder de strikte voorwaarde dat deze niet eerst extra verwarmd dient te worden om (boven-regionaal) rendabel te zijn. Onze fractie hecht er aan dat de papier- en kartonfabriek niet wordt opgeplust tot een energiecentrale met nieuwe activiteiten en handelingen die leiden tot extra uitstoot en overlast voor inwoners.
  • Aan een mogelijk toekomstige inzet van geothermie zitten nog veel onduidelijkheden: is het haalbaar, betaalbaar en wat zijn de gevolgen op de leefbaarheid? Onze fractie is van mening dat onderzoek naar geothermie zeer zorgvuldig en uitputtend dient te gebeuren waarbij alle mogelijke risico’s in kaart worden gebracht. Zolang die resultaten niet bekend zijn, kan deze energiebron níet worden gekwantificeerd in een RES bod. Graag zien we dat er uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen (reguliere) geothermie en de ultradiepe geothermie, zodat ook in dit conceptbod duidelijk is welke vorm op welke locatie wordt onderzocht.
  • Een waterkrachtcentrale bij Heveadorp/Driel heeft weinig potentie. In het huidige conceptbod draagt waterkracht 0,2% bij. Onze fractie is van mening dat er focus moet zijn op energiebronnen die substantieel bijdragen en liefst opschaalbaar zijn; daar hoort waterkracht niet bij.
  • Sluit aan bij de landelijke doelstellingen. Vasthouden aan ambities die hoger liggen dan regionale en landelijke afspraken zijn in onze ogen niet reëel. De huidige hogere Renkumse ambities drukken zwaar op de inzet van mensen en middelen; in tijden van financiële krapte is dat volgens GB zeer onwenselijk.
  • Aandacht voor een veel betere balans tussen wind en energie zodat extra kosten voor verzwaring van infrastructuur van netbeheerders behapbaar blijven. Zonder een goede verdeling wordt de transitie nóg duurder.
  • De bestaande gas-infrastructuur is -mogelijk tot zeer waarschijnlijk- geschikt voor toekomstige ontwikkelingen (zoals waterstof). Laten we niet te vroeg en te snel afscheid nemen van dit fijnmazige netwerk.

GB heeft eerder dit jaar al aangedrongen op een veel actievere houding van het college bij de onderhandelingen over RES. We blijven dit onderwerp heel strak volgen en nemen verantwoordelijkheid om óók de belangen van onze gemeente in regionaal verband te borgen.