Bijdrage aan raadsvergadering najaarsnota en begroting 2015

Three stacks of euro coins on white backgroundVoorzitter,

We bespreken vanmiddag de najaarsnota en de begroting voor 2015. Laten we starten met het goede nieuws. We koersen af om 2014 af te sluiten met een positief resultaat van 88.000 euro. Daarnaast zien we dat we 81% van onze taakstelling hebben kunnen realiseren. En het jaar is nog niet om! We lopen voor, als we bedenken dat we op ongeveer 75% van de tijd zitten. Een prachtig resultaat, kunnen wel vaststellen.

Het positieve resultaat komt voort uit een aantal ontwikkelingen….

Incidentele meevallers zoals:

  • een extra dividend uitkering van de ACV wat neer komt op een totaal dividend van 87000 euro.
  • meeropbrengst uit verhuur van sporthal
  • terugstorten van teveel betaalde subsidies.

Had het nog positiever gekund? In de begroting zijn grote bezuinigingen opgenomen. Als we de najaarsnota er op nalezen, blijkt dat een aantal bezuinigingen niet is gerealiseerd. Maar waarom niet? Hadden we met een aanpassing of een ander soort maatregel een aantal bezuinigingen wél kunnen doorvoeren? Omdat GemeenteBelangen dit wezenlijke vragen vindt hebben we samen met D66, GL en de VVD een motie voorbereid met de volgende strekking: als een bezuiniging niet lukt, kom dan met een uitleg en alternatieven. Met andere woorden: neem ons als raad mee in het proces.

De begroting is qua omvang fiks groter dan de afgelopen jaren, dit heeft natuurlijk alles te maken met de decentralisaties en de financiering die daarbij hoort. Best griezelig als je dit zo ziet. Maar door de nieuwe opzet qua begroting is GemeenteBelangen er van overtuigd dat onze sturingsmogelijkheid wel groter is dan voorafgaande jaren. Als we bijvoorbeeld kijken naar programma 2 van het jaar 2013; dat had dat een volume van 13 miljoen. Binnen dat hoofdstuk kon geschoven worden tussen de verschillende productgroepen. Van onderwijs naar leerlingenvervoer of andersom. NU ligt het veel meer afgebakend, we kunnen namelijk alleen nog maar schuiven bínnen een productgroep. Er kan dus nu minder geschoven worden.

We vragen ook om meer integraal op te pakken, met name op het gebied van de nieuwe zorgtaken: Synergiën zoeken om zo besparingen te genereren. Dit bereik je door enigszins de vrijheid te hebben als bestuurders, maar wel binnen de door de Raad gestelde kaders per productgroep. Die vrijheid hangt samen met onze besturingsfilosofie, namelijk vertrouwen en loslaten.

Even voortborduren op deze manier van denken en werken…

Overdragen van onze taken m.b.t. sport en onderwijs:

Voor wat betreft de sportaccommodaties zijn wij in onze gemeente een nieuwe weg ingeslagen. Een heroriëntatie op de kwaliteit en kwantiteit van de sportaccommodaties moeten bijdragen aan de invulling van de taakstelling. Prima, zo vindt GemeenteBelangen. Een voorbeeld ter illustratie:

Zo loopt in Wolfheze met voetbalvereniging Wodanseck een traject, waar veel van is voorgesteld. Hoe mooi waren de papieren afspraken waarbij het sportkamp aan de Duitsekampweg een van de eerste sportparken was waar het beheer en onderhoud van het sportpark volledig is overgedragen aan de gebruikers. De onderhoudswerkzaamheden worden al sinds 1 januari dit jaar door de club uitgevoerd. Prachtig toch? Maar da is het natuurlijk wel belangrijk dat dit college de verenigingen ook serieus neemt en serieus ondersteunt. Hoewel de overeenkomst met Wodanseck in januari al helder was, is er niet of nauwelijks actie ondernomen tot concretisering van de afspraken, terwijl de vereniging de intentie heeft er iets moois van te maken. Dat is jammer en volgens GemeenteBelangen een gemiste kans. Dit voorbeeld moet naar de toekomst toe ook geen negatief signaal zijn voor andere sportparken en sportverenigingen. Kortom: als we een bepaalde weg inslaan, dient de gemeente deze ook te omarmen en met beide handen aan te grijpen. Dat verdienen de sportverenigingen.

Dan nog een voorbeeld vanuit het onderwijs. Per 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud van schoolgebouwen naar de schoolbesturen. Sterker nog: we treden er als gemeente volledig uit, aangezien de subsidie direct vanuit het ministerie overgeboekt wordt naar de scholen. We vragen als GemeenteBelangen de verantwoordelijke wethouder om hiermee met de scholen in overleg te gaan om te verifiëren of we de doelstellingen vanuit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) kunnen realiseren.

Samenwerking

GemeenteBelangen ziet het nut van samenwerking met omliggende gemeenten zeer zeker in. Voordelen bij het inkopen van zorg, synergievoordelen en kennisoverdracht zijn een aantal positieve zaken die gepaard gaan met samenwerkingsverbanden.

Echter, GemeenteBelangen vindt dat samenwerking wel altijd moet plaatsvinden met behoud van de eigen identiteit van onze gemeente. Altijd de’Renkumse maat’ toepassen noemen wij dat.
Ten opzichte van bijvoorbeeld Arnhem en Ede is onze gemeente wellicht klein in omvang, maar dat betekent niet dat we ons moeten gedragen als Calimero. Wij zijn vaak afhankelijk van de samenwerking met andere gemeenten, maar dat geldt zeker ook voor de grotere spelers als Arnhem en Ede. Ook zij kunnen niet meer om samenwerking heen. Meer gelijkwaardigheid zou dus gewenst zijn. Misschien is het goed als het college ook buiten de formele samenwerkingsbijeenkomsten meer praat met omliggende gemeenten? Vaker uitwisselen wat er binnen je gemeente speelt en op gelijkwaardige voet over onderwerpen praten?

Als we nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan moet van te voren duidelijk zijn wat Renkum daarin te zeggen heeft en hoe we onze ‘Couleur Locale’ daarin kunnen laten horen. Is die ruimte er niet? Dan moeten we zoeken naar andere samenwerkingspartners. Ook voor bestaande samenwerkingsverbanden geldt: evalueer deze en overleg over aanpassingen als dit nodig is. En werkt een samenwerking niet, dan moet er de mogelijkheid zijn om hier uit te stappen.

Toerisme,

Wat recreatie en toerisme betreft wil GemeenteBelangen de ambities groter zien dan nu is geformuleerd.

Uit een recent politiek café dat door onze partij is georganiseerd is gebleken dat er behoefte bestaat aan een eigen identiteit. In het Dorpscafé kwam duidelijk naar voren dat de aanwezige parels binnen onze gemeente gevonden willen worden: van hotel tot fietsroute, van tuin tot restaurant, van molen tot Rijn.

We missen deze identiteit,  de ‘Renkumse maat, daar is ie weer. Onze dorpen vormen een unieke brug op de stuwwallen die de prachtige vergezichten van de Betuwe verbindt met de ongerepte natuur van de Veluwe. Denk bijvoorbeeld aan een Airborne gemeente, met maroonrode en blauwe bewegwijzeringsborden. Zelfs een combinatie met kunst, cultuur en cultuurhistorie is wat ons betreft een goede.

Als we maar een duidelijke identiteit aannemen die we kunnen uitdragen als gemeente. Sámen met ondernemers en eigenaren van landgoederen en andere toeristische trekpleisters.

Er wordt in de najaarsnota gesproken over aansluiten bij het RBT-KAN, wij vragen het college om echt verder te kijken dan dat kader; want zeg nu zelf: hoeveel toeristen zegt RBT-KAN iets..? Een goede suggestie willen we vanuit het Dorpscafé meegeven: sluit je aan bij een bestaand sterk merk, zoals ‘de Veluwe’. Het belang van een goede fietsverbinding naar de Veluwe hebben we met alle partijen al onderkend, toch? Daarom zijn we mede-indiener van de ‘fietsroute’motie.

Groenonderhoud

Vanwege een bezuinigingsmaatregel hebben we als gemeente Renkum het kwaliteitsniveau in groenonderhoud terug geschroefd. We kunnen dit kwaliteitsniveau verhogen door creatieve maatregelen waarmee we bedragen genereren die we kunnen stoppen in het opschroeven van het kwaliteitsniveau.

  • Snippergroen: het verkopen van snippergroen kan veel opbrengen. We hebben echter een valse start gemaakt door het te verkondigen aan onze inwoners zonder echt beleid. Dit heeft geld gekost. Dit beleid is er nu zodat er nu ook kan worden doorgepakt.
  • Burgerparticipatie in groenonderhoud; ook inwoners onderhouden bepaalde groenstroken, en perkjes, omdat ze het belangrijk vinden om samen met buurtgenoten het groen mooi te houden. Goed voor de buurt en het woonplezier en de sociale cohesie. Dit kan volgens GB meer gestimuleerd worden. Wij zien al mooie initiatieven in de dorpen waar de gemeente niet meer nodig is in het onderhoud, geweldig toch?

GemeenteBelangen wil samen met D66, GroenLinks en de VVD de puntjes op de groene i zetten met de ‘snippergroen’ motie.

Economie en bedrijvigheid

Er wordt veel over bedrijvigheid en ondernemen gezegd. GemeenteBelangen haalt graag een op het eerste gezicht minder voor de hand liggend onderwerp aan. Namelijk de relatie tussen ondernemers en onderwijs. Een voorbeeld:

We zie dat de subsidie stopt vanuit het rijk voor de maatschappelijke stage. Er staat in de najaarsnota dat dit stopgezet wordt per 1 januari 2015. Het Dorenweerd college is zelfs al gestopt met deze maatschappelijke stage.

GemeenteBelangen ziet de maatschappelijke stage óók als een onderwijstaak en niet alléén een taak van de gemeente. Dat zou dus kunnen betekenen dat wij als gemeente Renkum, onze maatschappelijke partner moeten stimuleren om deze stages, zonder subsidie, voort te zetten. Neem contact op met de bestaande ondernemers en instellingen in de gemeente. Waarschijnlijk zijn er een aantal die positief reageren en graag tegen een kleine vergoeding de scholieren van onze middelbare school een kans willen bieden. Dit is nu weer zo’n voorbeeld van anders denken en werken.

Afsluiting

Voorzitter,

Samenvattend stelt GemeenteBelangen dat de begroting en nota een duidelijk stuk is. We zien een historisch hoge begroting, die met een bedrijfsmatige bril is opgezet. De strakke en duidelijke indeling per productgroep is daar een voorbeeld van. Een nieuwe invalshoek die volledig in lijn is met onze besturingsfilosofie: vertrouwen en loslaten.

Natuurlijk zijn er ook kanttekeningen. In de uitvoering kunnen verbeteringen worden aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan het optreden als actieve en betrouwbare partner bij het overdragen van beheer aan sportaccommodaties en buitenonderhoud van scholen.

En uiteraard geven de voorliggende stukken ook juist kansen om die verbeteringen te benoemen en ambities hoog te houden. Of zelfs hóger te leggen, zoals op het gebied van toerisme en recreatie.

We hebben er zeker vertrouwen in dat dít college haar taken serieus neemt. We zullen als GemeenteBelangen er op blijven toezien dat het college ook de inwoners serieus neemt en zich maximaal inspant om op elk vlak ondersteuning te geven. Zodat de inwoners centraal staan, want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om de inwoners!