Vragen aan College over Europaplein: geen Koningsdag, dodenherdenking en kermis?

koningsdag_1De fractie van GemeenteBelangen heeft aan het college vragen gesteld over de reconstructie van het Europaplein in Renkum.

Uit de raadsbrief besteding ISV gelden en de mailwisseling tussen de projectleider Europaplein en de ROEV blijkt nu dat de door de ROEV geplande Koningsdag, Dodenherdenking en de kermis geen doorgang kunnen vinden in verband met de herinrichting van het Europaplein.

Dit vanwege het feit dat het Europaplein slechts voor een klein deel beschikbaar is door niet afgeronde werkzaamheden en doordat het grasgedeelte niet meer tijdig geschikt gemaakt kan worden voor bovenstaande evenementen.

Vragen:

  1. Klopt datgene wat in een brief verstuurd is aan de ROEV juist is en dat de evenementen zoals hierboven genoemd niet georganiseerd kunnen worden op het Europaplein?
  2. Op welke wijze is er rekening gehouden met de planning en de wijze van herinrichting van het plein met de organisatie van deze evenementen?
  3. Waarom wordt de door de gemeente / projectleider toegezegde opleverdatum niet nagekomen?
  4. Is er sprake van een planningsprobleem in 2015 of is er een structureel probleem met het organiseren van deze evenementen op het Europaplein?
  5. Wanneer het een structureel probleem is, waarom wordt er afgeweken van de door de gemeente / projectleider toegezegde gebruiksfuncties?
  6. indien de evenementen niet georganiseerd kunnen worden op het Euopaplein, op welke wijze worden deze geplande activiteiten door de gemeente gefaciliteerd.
  7. Op welke wijze worden deze veranderingen kenbaar gemaakt aan de inwoners van Renkum?

In de media

DG 20150219_EuropapleinDagblad De Gelderlander besteedde in op 19 februari ook aandacht aan de vragen vanuit GemeenteBelangen over het Europaplein:

RENKUM – Als het feest rond Koningsdag op 27 april en de juni-kermis in Renkum niet door kunnen gaan op het Europaplein, moet de gemeente meewerken aan een alternatief, stelt GemeenteBelangen. Dat is op te maken uit een aantal vragen die de fractie heeft gesteld over de kwestie. GemeenteBelangen verwijst naar de correspondentie tussen de gemeente en de Renkumse Oranje- en Evenementen Vereniging (ROEV).

Noodklok
Secretaris Richard Veldt luidde deze week de noodklok en vreest dat beide evenementen in 2015 geen doorgang kunnen vinden wegens ruimtegebrek op het plein. GemeenteBelangen wil nu weten in hoeverre beide evenementen echt in gevaar zijn. Waarom gemaakte afspraken niet worden nagekomen en of het een incidenteel probleem betreft voor alleen 2015 of ook voor de jaren daar na.

Ook dringt GemeenteBelangen aan op een actieve rol van de gemeente bij het zoeken naar een alternatieve locatie als het Europaplein niet beschikbaar is. Tenslotte wil de partij weten hoe de hele kwestie aan de inwoners van Renkum wordt kenbaar gemaakt.

 Laatste nieuws

Inmiddels is er eind februari overleg geweest tussen ROEV en de gemeente met als resultaat dat voor alle drie de evenementen een oplossing tot stand is gekomen. De werkzaamheden aan het Europlein zijn gestart. Van het college heeft GemeenteBelangen de antwoorden nog tegoed.