GB wil geluidsnormen voor warmtepompen

De leefbaarheid van de Renkumse dorpen is gebaat bij een gezonde balans tussen duurzaamheidsmaatregelen en woongenot van inwoners.

De fractie van GemeenteBelangen voorziet door het ontbreken van adequate landelijke en lokale regelgeving, een toenemende geluidsoverlast door buitenshuis geplaatste installaties zoals warmtepompen.  GB is van mening dat er geluidsnormen vastgelegd dienen te worden, bijvoorbeeld via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Daarom heeft de GB fractie op 17 mei onderstaande vragen gesteld aan het college. Op 19 juni is de beantwoording van het college ontvangen.


In Nederland worden zowel in de nieuwbouw als in bestaande woningen projecten ontwikkeld om duurzaam te wonen. Nieuwe bouwprojecten worden ontwikkeld zonder gaslevering, waardoor andere vervangende verwarmingssystemen moeten worden toegepast. Een hiervan is de toepassing van warmtepompen.

Een warmtepomp heeft twee geluidsbronnen (de compressor en de ventilator), met name bij buitenshuis plaatsing van de installatie levert dit geluidsoverlast op, met verstrekkende gezondheidsproblemen[1]. Het ontbreekt op dit moment aan landelijke regelgeving over geluidsnormen voor installaties die buiten[2] een huis zijn geplaatst.

De landelijke overheid schaft de verplichting om nieuwbouwwoningen op het gasnet aan te sluiten in juli 2018 af. In Renkum heeft de gemeenteraad begin 2018 besloten tot een algehele gasloze nieuwbouw. Daarnaast zijn er ‘early adapters’ die hun bestaande woning aanpassen tot een gasloze woning.

De fractie van GemeenteBelangen voorziet daarom een toename van warmtepompen. Door het ontbreken van adequate landelijke en lokale regelgeving, voorzien we óók een toenemende geluidsoverlast door de buitenshuis geplaatste installaties. De leefbaarheid van de zes Renkumse dorpen is gebaat bij een gezonde balans tussen duurzaamheid en woongenot van inwoners.

Onze fractie heeft de volgende vragen aan het college:

  • onderkent het college dat de landelijke trend van toenemend gebruik van warmtepompen ook in Renkum optreedt of zal optreden?
  • welke maatregelen neemt het college om het ontbreken van regelgeving rondom buitenshuis geplaatste installaties op te vangen, in het belang van woongenot en gezondheid van inwoners?

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft een voorstel voor een verordening opgesteld die gemeenten over kunnen nemen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV)[3].

  • is het college bereid om het voorstel van de NSG om bij buitenopstellingen van warmtepompen in de woonomgeving een geluidsgrenswaarde van 30 dB(A) op 5 meter na te streven, ter voorkoming van geluidsoverlast naar de omgeving, op te nemen in de Renkumse APV danwel een variant op dit voorstel?
  • Is het college voornemens op dit specifieke onderwerp actief te gaan monitoren danwel handhaven?

Vertrouwende op een spoedige beantwoording, in het belang van onze inwoners,

Namens GemeenteBelangen,

Daniëlle van Bentem, fractievoorzitter

 

 [1] Algemeen Dagblad ‘grootschalige-geluidsoverlast’ en De Gelderlander ‘warmtepomp-van-de-buren-tast levenssfeer-ernstig-aan’

[2] Voor vaste airco’s, vaste ventilatoren en andere installaties in een woning stelt het Bouwbesluit geluidsgrenzen. Maar die grenzen gelden niet voor installaties buiten de woning.

[3] Nederlandse Stichting Geluidshinder ‘geluidsaspecten_van_warmtepompen’.