GB over de Perspectiefnota: “Hoe robuust is deze visie?”

Wat mogen inwoners komende 4 jaar verwachten van het beleid van de coalitie (GL-D66-VVD-PvdA)? Dat stond woensdag 26 september centraal in de raadsvergadering bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2022. De fractie van GemeenteBelangen mist in deze nota zowel focus als financieel realisme.

GB Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem was heel duidelijk:

GB Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem

“Zonder focus en kleine stappen is deze perspectiefnota gedoemd om te mislukken en worden onze dorpen niet leefbaarder en sterker. Een nota die is gebaseerd op cofinanciering en subsidies, daar kun je geen duurzaam financieel beleid op voeren. Dit is meer beleid voeren op basis van speculatie. Ons devies: beginnen met focus aanbrengen en kleine stapjes. NU beginnen en niet wachten tot morgen!”

De rode draad van het volledige betoog is hieronder weergegeven.


Voorzitter,

Graag begin ik met twee citaten uit de perspectiefnota:

‘Onze rol als gemeente is die voornamelijk van regie en groot verbindend vermogen.’

‘Aandacht voor veiligheid van onze inwoners – jong en oud – is zaak van ons allemaal’

Mijmerend over deze twee zinnen en de wijze waarop u als college wilt omgaan met inwoners en andere partijen sluit helemaal aan bij het DNA van GemeenteBelangen en stemde ons derhalve hoopvol bij het lezen van deze perspectiefnota.

Tegelijkertijd heeft iedereen wel eens van die momenten waarvan je denkt: tja, hoe ga ik dat in vredesnaam aanpakken? Zal het college dat gevoel ook hebben gehad op die momenten dat zij hun eigen notitie over de toekomst van onze gemeente nog eens hebben nagelezen ter voorbereiding op deze raadsbijeenkomst?

Het kan bijna  niet anders, dat moet haast wel. De fractie van GemeenteBelangen heeft de gestelde vragen en antwoorden over de perspectiefnota nog eens bestudeerd, en wij kunnen niet anders dan concluderen dat er nog steeds een groot aantal – wat ons betreft een TE groot aantal – zaken onopgehelderd en vaag blijven.

Wat is er sinds mei concreet geworden

Misschien hebben wij een andere voorstelling van wat een perspectiefnota behelst, maar we doen een poging. Naar onze mening – en we hebben daar intern uitgebreid over gesproken – zou het college in een perspectiefnota  visie en beleid in concrete doelen moeten weergeven.

Maar wat we zien… en ik ga even terug in de tijd:

  • Er is in mei een coalitieakkoord gepresenteerd;
  • Vier maanden later hebben we een perspectiefnota, die in feite niets concreter is dan het coalitieakkoord;
  • De vraag is dan ook: wat is dan de afgelopen maanden door het College gedaan om te komen tot een concrete uitvoering van het coalitieakkoord en welke stappen volgen nog om te komen tot uitvoering van beleid? En hoe lang gaat dit nog duren?

Hoe robuust is deze visie

Waar gaan we nu mee beginnen en hoe? Een antwoord daarop geven valt niet mee. Althans op basis van de voorliggende nota. En dat baart GemeenteBelangen zorgen naar de komende jaren.

En dan valt eergisteren ook nog de e-mail over de septembercirculaire in de digitale brievenbus. Een paar dingen daarover:

  • Dit roept bij ons gelijk de vraag op hoe robuust is deze visie eigenlijk als je bij het eerste de beste signaal van financieel tegenslag al voorstelt de financiële vaststelling van deze perspectiefnota op te schorten?
  • Wat zou deze eerste financiële tegenvaller moeten doen met deze nota ? …. Niets beste collega’s, het is een visie.
  • De coalitiepartijen hebben in het coalitieakkoord aangegeven dat er slechte tijden aankomen. Dit is de eerste tegenvaller…Dus nogmaals: hoe robuust en doordacht is deze visie?
  • Zelfs kleine stapjes die niet veel geld hoeven te kosten, kunnen we niet terugvinden in de perspectiefnota en worden niet concreet gemaakt.

In de perspectiefnota wordt met enige regelmaat verwezen naar externe financieringsbronnen. Zoals u de afgelopen jaren van ons gewend bent, zijn wij hier voorstander van. Echter wél met realisme. Noch in de perspectiefnota, noch in de antwoorden op de gestelde schriftelijke vragen wordt een concrete onderbouwing gegeven.

Afgelopen jaar is wél gebleken dat rekenkundige inschattingen eigenlijk structureel tegenvallen. Hoe realistisch is het dan om die externe hoopvolle financiering zo prominent mee te nemen in een perspectiefnota?

Politieke pet af en voeten in de klei

GemeenteBelangen zou – in uw positie – de afgelopen vier maanden juist hebben benut om het coalitieakkoord te concretiseren en antwoorden te formuleren op de HOE-vraag; HOE we bepaalde thema’s aanpakken. Maak het SMART, door het gewoon te benoemen, zou ons antwoord zijn. Even de politieke pet af, voetjes in de klei en opschrijven hoe we de dingen gaan regelen. Realisme dus. Concreet, zonder weer te vervallen in onderzoeken en evaluaties.

Laten we daar gelijk een voorbeeld bij noemen: woningbouw. En dan niet uitgaan van wat voor gemeente je bent, maar welke gemeente wij zouden willen zijn: :

Het College geeft in de perspectiefnota en als antwoord op schriftelijke vragen aan dat de woningbouw accenten vooral liggen op huishoudens voor ouderen, alleenstaanden, jonge gezinnen en starters. Onze fractie zou graag op een korte termijn een uitgewerkte en geconcretiseerde Nota Wonen zien, waarbij niet alleen gekeken gaat worden naar de huidige behoeftes en demografische ontwikkelingen maar waarbij we ook kijken naar “Wat voor soort Gemeente willen we zijn, wie willen we graag naar onze gemeente trekken en wie willen we graag behouden in onze gemeente”.

Concreet: één van de locaties in de gemeente Renkum waar gebouwd gaat worden is 3B4 Zuid. Gaan we hier wederom woningen bouwen in een bovengemiddelde prijsklasse? De presentatie Actualisatie Nota Wonen gaf duidelijk aan dat hier veel minder behoefte aan is, maar dat er een sterke vraag is naar koopwoningen in een veel lagere prijsklasse.

GemeenteBelangen stelt concreet voor om hier woningen te bouwen in de prijsklasse tussen de Eur 175.000 en Eur 225.000,- voor met name starters en jonge gezinnen. Door het toepassen van bijvoorbeeld een anti-speculatiebeding blijven deze woningen ook in de nabije toekomst beschikbaar voor starters en jonge gezinnen. Het past ook uitstekend in ons beeld van: wat voor soort gemeente wil je zijn…

Focus en kleine stappen: nu!

Voorzitter, onze voorlopige conclusie op de perspectiefnota.

Deze nota wil in vier jaar met een veranderende organisatie en met heel weinig geld, heel veel bereiken. Zonder focus en kleine stappen is deze perspectiefnota gedoemd om te mislukken en worden onze dorpen niet leefbaarder en sterker. Een nota die is gebaseerd op cofinanciering en subsidies, daar kun je geen duurzaam financieel beleid op voeren. Dit is meer beleid voeren op basis van speculatie.

Ons devies: beginnen met focus aanbrengen en kleine stapjes. NU beginnen en niet wachten tot morgen…