Formatiegesprekken gestart

In de openbare raadsbijeenkomst van 12 april is de inhoudelijke start gemaakt van de formatie. Alle fracties hebben aangegeven welke thema’s de komende jaren voor hun van belang zijn. Sommige thema’s krijgen een plek in het collegeperspectief (collegeakkoord) en andere thema’s in het raadsperspectief (Raads thema-agenda). De formerende partijen GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA nemen vervolgens het initiatief om alle genoemde thema’s en onderwerpen te clusteren en ze concreet mogelijk te maken. In de raadsvergadering van 20 april wordt verslag gedaan van de stand van zaken. Dit geeft een doorkijkje naar de thema’s die vanuit het raadsperspectief of het collegeperspectief worden opgepakt.

Hieronder de bijdrage van GB in de formatiebijeenkomst van 12 april, uitgesproken door Daniëlle van Bentem.

Vanavond zetten we de eerste stappen op de inhoud van deze nieuwe raadsperiode. GB is als grootste partij uit de verkiezingen gekomen en wil de daarmee ontstane verantwoordelijkheid als formerende partij dragen. Na het afsluiten van het informatiedeel gaan we nu een collegiaal bestuur van GB, GL en PvdA vormen. Wij zijn hier als team blij mee omdat het recht doet aan de verkiezingsuitslag. De stemmer en de informateur hebben deze richting aangegeven. Het voelt daarom goed dat we hier nu gehoor aan kunnen geven.

De thema’s die vanavond als leidraad dienen, zijn voor ons niet nieuw. Deze komen namelijk uit het GB verkiezingsprogramma. Thema’s die verschillende beleidsterreinen raken en zorgen voor een integrale kijk op onze dorpen. We hebben als grootste partij niet het voortouw willen nemen om deze thema’s inhoudelijk al te vullen met onze wensen voor de komende 4 jaar. Dit doen we samen met de partijen GL en PvdA, nadat we de inhoudelijke bouwstenen vanuit de héle raad hebben verzameld.

Flinke klus te klaren

Deze bouwstenen vormen de start van de koers die je als college en raad wil gaan voeren. En als wij vanavond een thema horen dat leeft bij alle partijen, behalve bij GB, dan is dat een belangrijk signaal. We nemen dat dan heel serieus en gaan in de formatiebesprekingen met GL en PvdA deze punten zeker meenemen en bespreken. Natuurlijk zullen er in dit proces zaken zijn die we wel willen, maar niet verwezenlijkt kunnen worden. Maar de breed gedragen onderwerpen zullen belangrijke items zijn. Dit doen we omdat wij het niet altijd als prettig hebben ervaren, als oppositie- of coalitiepartij, dat je na de verkiezingen werkt in twee “kampen”. We zijn teveel bezig met partijpolitiek in plaats van datgene waar het voor ons allen om draait: de dorpen, onze samenleving, onze inwoners. We moeten daarom ook over onze eigen schaduw heen willen kijken. We hebben in Renkum een klus te klaren en daar hebben we alle partijen en alle 23 raadsleden bij nodig.

We willen hierbij niet alleen de raad betrekken, maar ook de organisatie. Denk met ons mee over de onderwerpen en de aanpak die je wilt. Met welk perspectief kunnen we meeveren met veranderingen die de komende jaren kunnen ontstaan Voor de goede orde: met meeveren gun je jezelf de ruimte om slimmer en efficiënter om te gaan met veranderingen, denk aan andere regel- of wetgeving vanuit het Rijk. Of aan een andere vergoedingsstructuur in onderdelen van het Sociaal Domein. De stip op de horizon die we vastleggen als college dragende partijen blijft intact, de route ernaartoe niet persé.

Wanneer er nu al concrete thema’s vanuit meerdere fracties worden aangekaart, of er juist onderwerpen opkomen waarin we met z’n allen nog zoekende zijn, kan dit als raadsthema of in een raadsperspectief opgepakt worden. Je kunt dan op een meer gestructureerde wijze met elkaar het gesprek gaat voeren over de inhoud en vaststellen of we nog op koers liggen. Maar ook: vinden we bijvoorbeeld dat het betreffende thema nog wel past bij deze tijd, spreekt het inwoners aan, is het nog relevant. De Raads Thema Agenda (RTA) van de afgelopen jaren is een goed middel om hiervoor te gebruiken; wellicht kan het nog effectiever worden ingezet.

Dit zijn de GB focuspunten per thema:

 De sociale gemeente

Gedurende de afgelopen jaren wordt er binnen dit huis veel gesproken over dorpsgericht werken. GB denkt dat we als raad nog niet voldoende helder hebben, wat we precies bedoelen met dit dorpsgericht werken. Wat willen we ermee bereiken en hoe gaan we dit concretiseren. Zetten we bijvoorbeeld in op dorpsplatforms of zien we dit anders. Wat denken inwoners hier zelf van? Voor GB ligt hier echt een prioriteit. Als je van dorpsgericht werken namelijk een succes maakt, pak je volgens ons veel items, zoals armoede, eenzaamheid, zorgen voor elkaar, verenigingen en vrijwilligers, veel constructiever en efficiënter aan. Dichter bij de inwoner en meer aansluitend bij wat onze inwoners nodig hebben.

Vanuit team GB is ons voorstel om in ieder geval dit onderwerp als raadsthema op te pakken.

Leefbaarheid in de dorpen

Hier ligt onze prioriteit bij bouwen in onze dorpen, passend bij onze groene kernwaarde. Voldoende woningen voor onze starters en bouwen voor senioren in verband met de doorstroming. Maar ook het vlottrekken van bestaande plannen en het verbeteren van de processen op het gebied van communicatie en het betrekken van inwoners bij deze bouwplannen. Daarnaast willen we ook op andere manieren de woningmarkt vlot  trekken. Bijvoorbeeld met de zelfbewoningsplicht om speculatie tegen te gaan, eigen inwoners voorrang te geven bij nieuwbouwprojecten en duidelijke afspraken met onze huurdersvereniging. Tenslotte wil GB zich hardmaken voor het laten afnemen van de woonregels, die de start van projecten op dit moment bemoeilijkt.

Leefomgeving, natuur en klimaat

Op dit thema heeft GB een aantal prioriteiten. Duurzaamheid voor iedereen waarbij inwoners en gemeente naar vermogen verantwoordelijkheid nemen. Betaalbaar, realistische doelen, ruimte geven aan inwonersinitiatieven die hier een rol in willen spelen én samenwerken met anders gemeenten op het gebied van duurzaamheid, omdat we het niet alleen kunnen.

Cultuur, sport, recreatie en toerisme

De raad heeft vorig jaar beleid vastgesteld op het gebied van toerisme. GB miste daarin juist een lokale paragraaf. Dit is nu een van onze focuspunten: wat is de identiteit van ieder dorp en hoe ga je hier optimaal gebruik van maken. Dat wij in een unieke omgeving leven weten we, maar ook ieder dorp binnen de gemeente Renkum is uniek. Juist dat willen we graag samen met onze inwoners meer vorm geven. Wat is de samenhang tussen cultuur, sport, recreatie en toerisme per dorp?

Bedrijvigheid en economie

Uit gesprekken met ondernemers de afgelopen jaren, komt naar voren dat ze de gemeente graag zien als een partner die actief economisch beleid voert. De rol van aanjager nadrukkelijk op zich neemt. Voor levendige dorpen willen wij dat gemeente, winkeliers, ondernemers(verenigingen) en inwoners worden verbonden door een actieve en zichtbare bedrijfsfunctionaris. Deze mag voor onze prominenter in beeld en meer in gesprek met zowel onze ondernemers als de gemeenteraad. Neem ons mee in de ontwikkelingen die er spelen en pak dit samen op.

Veiligheid

Hier ligt de focus wat GB betreft op het veilig ervaren als inwoner in je directe leefomgeving. Ook hier hangt dit thema erg samen met het optimaliseren van dorpsgericht werken. Wat speelt er in jouw straat, waar loop je tegenaan als oudere? Wat voelt onveilig als je naar de sportvelden fietst, of ’s avonds laat de honden uitlaat? Ondersteuning van buurtpreventie-initiatieven en wijkcoaches. Ook het terugbrengen van onnodig doorstromingsverkeer en overzichtelijke inrichting van straten verdienen aandacht.

Bestuur en financiën

Team GB wil een solide begroting en transparant gebruik maken van de aanwezige financiële reserves. Optimalisatie van een transparant overzicht van de gemeentelijke financiën en inzicht in gemeentelijke kosten. Zorgdragen voor een gezonde financiële basis en effectiviteit op het gebied van samenwerkingsverbanden. Vooral de betrouwbaarheid uitstralen op het dit gebied in plaats van ad hoc beleid. Het clusteren van taken binnen het dagelijks bestuur is een speerpunt voor GB. Hiermee krijg je een betere samenhang van onderwerpen en stimuleer je integraal werken mét de 3 fte wethouder. Van belang is ook dan je vooral bij Ruimtelijke Ordening projecten aan de voorkant diverse beleidsafspraken mee laat wegen bij de keuze van de ontwikkelingsrichting; in de Omgevingsvisie komt dit zeker aan de orde. GB staat voor integraal beleid!

Tenslotte is het belangrijk dat de effectiviteit van de organisatie en de slag- en daadkracht om de toekomstige opgaven zelfstandig aan te kunnen, in balans is met wat onze organisatie kan dragen. Daar zet GB ook vol op in.