Oproep aan college: focus nu eens écht op de basis, anders doet de Provincie het

Welke bezuinigingen wil het college doorvoeren om het gat van 5 miljoen te dichten? Dat stond woensdag 26 juni centraal in de raadsvergadering bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019-2023. De fractie van GemeenteBelangen hamerde op een kordate aanpak: focus op de basis en nú doorpakken. Stop dus meteen met alle nieuwe ambities die veel capaciteit van de organisatie vragen.

GB Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem was heel duidelijk:

Dit college heeft alle waarschuwingen voor een financieel debacle naast zich neergelegd. En heeft een jaar lang energie, tijd en geld gestopt in hun nieuwe ambities. En verzuimde de basis in onze gemeente op orde te houden.

In de vergadering werd duidelijk dat een aantal voorstellen van het college niet op steun van de raad konden rekenen. Invoeren van betaald parkeren sneuvelde al meteen; volgens GB een totaal ondoordacht plan. Ook de beoogde sluiting van de Renkumse bibliotheek viel slecht. GB nam een duidelijk standpunt in: behoud ook de bieb in het centrum van Renkum en stop de zoveelste bezuiniging op het waardevolle bibliotheekwerk.

Het college werkt de (bijgestelde) voorstellen verder uit en komt in het najaar met de definitieve bezuinigingsvoorstellen terug naar de raad.

Hieronder het volledige betoog dat Daniëlle van Bentem uitsprak namens GemeenteBelangen:


Wat was er een trots vorig jaar na de verkiezingen bij de presentatie van de nieuwe coalitie. Het stokje werd overgenomen door deze nieuwe coalitie van PvdA, D66, VVD en Groen Links. Een coalitie bestaande uit één winnaar en drie verliezers van de verkiezingen. Het coalitieprogramma werd met veel bombarie en ambities gepresenteerd en aan de nieuwe wethouders de taak dit programma door te voeren.

En omdat alleen voor niets de zon opgaat, hoorde daar gelijk ook een flinke salarisverhoging bij. Er zou immers een aantal zware dossiers binnen hun verantwoordelijkheid liggen zoals een nieuwe Nota Wonen, de Omgevingswet, Parenco, financiële druk op het Sociaal Domein en een peperdure aanbesteding openbare verlichting.

Het kan zijn dat de dossiers zwaarder zijn geworden, maar het kan ook zijn dat de portefeuilles te zwaar zijn voor enkele van deze bewindslieden. Van de genoemde dossiers is er na een jaar nog geen enkele afgerond, laat staan met succes of naar tevredenheid.

De zichtbaarheid van het college was enorm, maar met name over de leuke kleine gezellige thema’s. Rupsjes en bijtjes. En natuurlijk over Europese en provinciale verkiezingen. Wij – wethouders van Renkum – moeten wel gezien worden natuurlijk bij de achterban van onze landelijke partij. Ondertussen moeten onze eigen Renkumse inwoners blijven geloven dat het prima loopt en alles onder controle is.

Miljoenentekort

Wat een ironie toen de afgelopen periode de eerste berichten naar buiten sijpelde en ook de inwoners van de gemeente moesten horen hoe het er werkelijk voorstaat. Een miljoenentekort.  

Een tekort waarvoor GemeenteBelangen herhaaldelijk heeft gewaarschuwd. Bij het coalitieakkoord  gaf GB in 2018 al aan: het is een coalitieakkoord zonder financiële onderbouwing en zonder realisme. Deze coalitie stapelt de ene ambitie op de andere, zonder echt concreet te worden en zonder financiële dekking.” En over de vorige perspectiefnota zeiden we: “dit is beleid voeren op speculatie”. Met de daaropvolgende flinterdunne begroting die aan alle kanten rammelde stemden we niet in.

Winstwaarschuwingen genoeg zou je denken…

Het college heeft de waarschuwingen naast zich neergelegd en verzuimd om de aandacht te richten op de écht belangrijke zaken ipv op het uitwerken van nieuwe ideetjes en ambities. Nu toezicht van de provincie op ons gemeenschapsgeld zowat onafwendbaar is geworden rent het college in paniek alle kanten op.

Volg GB ook op Twitter

College is de weg kwijt

Helaas weer niet de goeie kant op. Zelfs de coalitiepartijen zien dat ‘hun’ college de weg kwijt is. Een ongekende hoeveelheid moties en amendementen moeten het college bijsturen. Daarover later meer.

En nu moet het college aan de bak en komt met bezuinigingsvoorstellen die zo ver afstaan van de kern van wat een lokale samenleving behelst, dat je bijna denkt dat we in een andere gemeente wonen. Bibliotheek dicht, zwembad dicht, betalen voor parkeren. Het staat niet alleen haaks op het met veel bombarie gepresenteerde coalitieakkoord, het raakt de kern van onze dorpen. De uitholling van onze dorpen dreigt meer dan ooit tevoren.

Dit college zit heel ver naast de beleving die in de dorpen heerst. De bezuinigingsvoorstellen vallen rauw op het dak en getuigen van weinig realiteitszin. Er worden tonnen besparing ingeboekt zonder aan te geven HOE ze worden behaald.

De voorstellen in de Perspectiefnota zijn draconisch te noemen en dus werd de raadscommissie extreem druk bezocht door inwoners en organisaties. Tal van insprekers gaven blijk van hun ongenoegen over deze ideeën en voorstellen. Het was het college gelukt om in een half jaar tijd de raadszaal vol met inwoners te krijgen incl. spandoeken en protestborden. En terecht: als zulke voorzieningen uit je gemeente worden weggehaald, dan roept dat weerstand op.

GB neemt verantwoordelijkheid

In dit soort tijden heb je beleidsbepalers nodig die een beetje streetwise zijn, die benodigde besparingen zo weten te vinden dat ze wel op draagvlak kunnen rekenen en de inwoners in mindere mate treffen of kunnen rekenen op meer draagvlak. De afgelopen weken is er een proces op gang gekomen waarbij alle partijen in de gemeenteraad hebben gekeken hoe het dan wel zou moeten en kunnen.

Resultaat daarvan is een raadsbreed amendement waarin aanpassingen op de collegevoorstellen worden gedaan. GB heeft hier aan meegewerkt om verantwoordelijkheid te nemen en het college een flinke duw in de goede richting te geven. Zodat er bezuinigingen komen waar meer draagvlak voor is, al zullen ook die pijn doen.

Een paar punten die voor GB keihard zijn: geen betaald parkeren, behoud van de bibliotheek in centrum Renkum, behoud van zwembad Oosterbeek en een fatsoenlijk onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen. 

Omdat de fractie van GemeenteBelangen inziet dat de financiële situatie van Renkum, mede veroorzaakt door het Rijk, zeer zorgwekkend is hebben wij ook besparingsmaatregelen gevonden om dekking te geven aan de harde punten die GB wil binnen halen. En de komende weken gaan we verder zoeken, geholpen door inwoners en organisaties die ons al veel hebben benaderd.

We komen dus zeker met nog meer suggesties! Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Vandaag geven we alvast richtingen aan, zoals het kostendekkend maken van bouwleges en het (voorgenomen) stoppen van een aantal subsidies naar voren te halen en meteen vanaf 2020 in te voeren. Geen uitstel meer.

Dringende oproep aan college

GemeenteBelangen is ruim 30 jaar geleden opgericht om de belangen van onze dorpen en haar inwoners te behartigen, dicht bij de inwoners te staan en de gemeente Renkum een zelfstandig bestaansrecht te blijven bieden. Waar iedereen op een prettige manier in harmonie kan leven en werken.

Daar is een realistisch financieel beleid voor nodig, ambities die passen bij onze dorpen en het maken van verantwoorde keuzes die zorgen voor leefbare dorpen. Wij zijn ons daar van bewust en handelen er ook naar.

En net als vorig jaar heeft GemeenteBelangen wéér een dringende oproep aan het college: focus nu uitsluitend op ‘de basis op orde’. Stop met energie en tijd steken in ambities uit het coalitieakkoord, hoe frustrerend ook.  Het is pompen of verzuipen. Alle hens aan dek om nu meteen besparingen in te  boeken, niet eerst onderzoeken. Nú handelen en zorgen dat de basis op orde is en de deur naar provinciaal toezicht wordt gesloten.