Open brief aan ministers: stop lokale bezuinigingen

Volgende week wordt de Perspectiefnota in de raad behandeld. Dit is een voorschot op de begroting die in het najaar wordt vastgesteld. Onze fractie heeft grote zorgen over de financiën van onze gemeente. Daarom steunen wij de actie #StopLokaleBezuinigingen en is onderstaande brief aan de ministers Ollongren en Hoekstra opgesteld.


Per e-mail verzonden
aan Minister van BZK, Minister van Financiën
kopie aan de woordvoerders van Tweede Kamer fracties

#StopLokaleBezuinigingen

Renkum, 15 juni 2020

Hooggeachte mevrouw Ollongren,
Hooggeachte heer Hoekstra,

Wij roepen met deze brief om hulp. We bieden echter ook hulp. Kortom: laten we elkaar helpen. De financiële situatie van Renkum is zeer zorgwekkend. Het sluitend krijgen van de gemeentelijke begroting is al jarenlang een waanzinnige uitdaging waarbij steeds meer bezuinigingen nodig zijn. De gemeente moet meer taken invullen met minder geld. Onze 31.436 inwoners worden keer op keer geraakt: meer betalen voor minder voorzieningen en zorg.

Als grootste lokale oppositiepartij heeft GemeenteBelangen de afgelopen twee jaar een dringende oproep gedaan aan het college van burgemeester en wethouders: “Focus uitsluitend op ‘de basis op orde’. Stop met energie en tijd steken in ambities uit het coalitieakkoord, hoe frustrerend ook.”

Afwachten en wijzen naar een ander zit niet in onze genen; verantwoordelijkheid nemen wél. Daarom nu deze schreeuw om hulp. De structurele bezuinigingen leiden tot verschraling van onze zes dorpen en tot leed bij de inwoners.

GemeenteBelangen is ruim 30 jaar geleden opgericht om de belangen van onze dorpen en haar inwoners te behartigen, dicht bij de inwoners te staan en Renkum een zelfstandig bestaansrecht te blijven bieden. Waar iedereen op een prettige manier in harmonie kan leven en werken. Daar is een realistisch financieel beleid voor nodig waarbij we deels afhankelijk zijn van geldstromen vanuit de Rijksoverheid. En daar gaat het in onze ogen echt mis nu.

Bij extra opgelegde taken in bijvoorbeeld het sociaal domein horen realistische budgetten. De hoogte en verdeelsleutel van bijvoorbeeld het Gemeentefonds mag de kleinere gemeenten niet benadelen.

Het is pompen of verzuipen. Alle hens aan dek om te voorkomen dat inwoners nog verder in de problemen komen, voorzieningen verdwijnen en dorpen verloederen. Nú handelen en zorgen dat een dreigend faillissement met enkel verliezers wordt afgewend.

Een gemeente als Renkum weet als geen ander waar inwoners, ondernemers, verenigingen, winkeliers, instellingen en maatschappelijke organisaties behoefte aan hebben. Het zou treurig zijn als die kennis verloren gaat bij die andere optie: fuseren met een grote buurgemeente. Bovendien moeten dan nóg meer taken met minder geld worden uitgevoerd.

Laat ons u helpen inzicht te geven in de kracht van inwoners van Renkum. Zodat u kunt meehelpen aan het versterken van onze gemeente in het belang van inwoners, in het belang van Nederland. We nodigen u uit voor een (digitale) rondleiding langs onze dorpen. Zodat u kunt zien en voelen dat het verantwoord én urgent is om geldstromen vanuit de Rijksoverheid naar gemeentes realistisch te maken. Pakt u deze handschoen op?

Hoogachtend,
Fractie GemeenteBelangen Renkum


De Gelderlander 17 juni 2020