GB: “Zorg voor duidelijke regels en heldere communicatie bij plaatselijke verordening”

 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Iedere gemeente heeft een eigen APV. In de (on-line) raad van 28 mei is de bijgewerkte versie voor Renkum vastgesteld. Elk jaar beslist de raad over aanpassing of toevoeging van regels. GemeenteBelangen vindt een transparante overheid belangrijk. Daar hoort een eenduidige APV bij zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn.

GB heeft op een aantal punten aandacht gevraagd voor meer duidelijkheid en betere communicatie.

Openlijk Drugsgebruik
GB steunt de intentie van het college om op te kunnen treden tegen overlast gevende drugsgebruikers, zoals blowende scholieren. In het voorstel is echter een artikel opgenomen waarmee het bezitten van drugs binnen de gemeentegrenzen wordt verboden.

GB raadslid Oswald Velthuizen: “Wij zien een algeheel verbod op drugs niet zitten. Tegelijkertijd zeg ik: GB is geen voorvechter van drugsgebruik! Integendeel zelfs. We hebben hulpverleners en zorgverleners gevraagd wat ze van een algeheel verbod vinden. Zij geven aan dat dit een slecht idee is omdat het gebruik van softdrugs dan ondergronds gaat en er geen zicht meer is op de gebruikers. Hulpverleners kunnen dan niet preventief optreden wat nadelig is voor zowel de betrokken persoon als de gemeenschap.”

In Wageningen is een algeheel verbod overigens niet opgenomen in hun APV. Als het voorstel van het Renkums college wordt aangenomen moet het gezamenlijke politiekorps Wageningen-Renkum bij de gemeentegrens dus een ander boekje opentrekken met andere regels.

Velthuizen: “Dat is toch verwarrend en lastenverzwarend voor het toch al drukke en onderbezette politiekorps? Volgens GB moeten we dát echt niet willen. Wel erkennen wij het probleem dat het college hiermee wil ondervangen. Daarom hebben we een amendement opgesteld waarmee college handvaten heeft om bepaalde gebieden (in plaats van de gehele gemeente) aan te wijzen voor een verbod op openbaar gebruik van drugs.”

Het amendement is mede ingediend door D66, VVD, GroenLinks en PvdA is met ruime meerderheid aangenomen.

Invasieve exoten
In de APV is een specifieke set regels opgenomen over overlastgevende planten zoals de Japanse Duizendknoop. Met name het antwoord op de vraag wie opdraait voor de kosten als zo’n plant verwijderd moet worden, bevat nog open eindjes.

Velthuizen: “In het antwoord wordt gezegd over deze exoten: eenvoudig weg te halen, weinig kosten, op tijd weghalen, komt bijna niet voor, inwoner zal zelden worden aangesproken. Dat is voor GB nog te vaag. Wat doe je met een inwoner die buiten zijn schuld om wordt geconfronteerd met de Japanse Duizendknoop in zijn tuin en niet de middelen heeft om deze te verwijderen? Ik heb altijd geleerd: in een casino moet je gokken, in de kerk moet je geloven, op het slagveld moet je hopen, maar met de wet moet je het zeker weten. Daarom nogmaals de vraag of het college hier een toezegging over kan doen.”

Portefeuillehouder burgemeester Agnes Schaap heeft vervolgens toegezegd dat het college zeker in voorkomende gevallen zeker in gesprek gaat met de inwoner over de meest praktische oplossing en om te voorkomen dat die op extreme kosten wordt gejaagd.

Vuurwerk
GB steunt het huidige beleid rondom de vuurwerkvrije zones. Een totaalverbod op vuurwerk, zoals aangekondigd door PvdA in de commissie van mei, gaat GB nu te ver. Duidelijke communicatie over de vuurwerkvrije zones in de dorpen is belangrijk, inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn.

GB raadslid Jan Streefkerk: “Deze aanpak werkt sinds twee jaar redelijke positief. Heldere, eenduidige regels én goede communicatie zijn voorwaarden om je er als inwoner aan te kunnen houden én om als gemeente te kunnen handhaven. Daarom hebben we een motie opgesteld samen met GroenLinks. Met de opdracht aan het college om eerder en breder duidelijk te maken waar de vuurwerkvrije zones zijn. Ook met een aantal bordjes in de fysieke ruimte.”

Volgens de motie worden inwoners vanaf half november geïnformeerd over de regels en de vuurwerkvrije zones. De gemeente gebruikt hier alle beschikbare on- en offline kanalen voor. Herhaling van de boodschap tot de jaarwisseling is daarbij cruciaal. Ook worden folders gemaakt die door de gemeente ter beschikking worden gesteld aan de lokale vuurwerkverkopers. Zij kunnen die dan, samen met aansteeklont en vuurwerkbril, aan de inwoners meegeven.

De GB-GL motie is mede ingediend door VVD, PvdA en CDA en met ruime meerderheid aangenomen.