Onacceptabel: college zette raad buitenspel bij Horsa project

De conclusie van de onderzoekscommissie Horsa is breed gesteund door de gemeenteraad: “De raad is gedurende de gehele looptijd van het Horsa zweefvliegtuig project niet, of niet volledig, en niet tijdig geïnformeerd. Hierdoor was het voor de raad niet mogelijk zijn kaderstellende en controlerende taken naar behoren uit te oefenen.” Het rapport met deze heldere harde conclusie én aanbevelingen voor de toekomst, is door de gemeenteraad vastgesteld op 25 november. Alleen D66 stemde tegen, alle andere fracties stemden vóór.

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem, namens GemeenteBelangen (GB): “De conclusie van het eindrapport is duidelijk: de raad is gedurende het gehele proces niet, niet volledig, en niet tijdig geïnformeerd. Herhaaldelijk hebben wij gevraagd om informatievoorziening aan de verantwoordelijk portefeuillehouders Jasper Verstand en burgermeester Schaap. In de fase dat deze portefeuillehouders informatie hadden moeten verstrekken, heeft men dat verzuimd. GemeenteBelangen vindt dat niet alleen onzorgvuldig maar ook zeer kwalijk.”

Volgens GB was het de verantwoordelijkheid van het gehele college, inclusief de toenmalige gemeentesecretaris, om de raad haar taak naar behoren te kunnen laten uitoefenen. Het college heeft noch de verantwoordelijkheid, noch de moeite genomen om elkaar te corrigeren en de raad mee te nemen in het proces.

Van Bentem: “De hele gang van zaken omtrent de informatievoorziening naar de raad, het vastleggen van gemaakte afspraken, het vastleggen en in beeld hebben van ieders rol en verantwoordelijkheden, tezamen met het financieel afwikkelen van de tentoonstelling met de stichting is wat ons betreft echt heel ver onder de maat.”

Inwoners moeten kunnen rekenen op een transparant, betrouwbaar en geloofwaardig gemeentebestuur. Precies dáárom diende GB een motie in om de handelswijze van het college op dit dossier af te keuren. Dit kreeg helaas van geen enkele andere fractie steun. Een andere motie waarmee het college wordt opgeroepen de geleerde lessen uit het rapport van de onderzoekscommissie, te betrekken bij het verbeteren van de bestuurscultuur, is wél aangenomen; alleen de fractie van D66 stemde wederom tegen.

Het Horsa project heeft een heel mooie uitstraling gehad op Renkum, dat heeft GB ook steeds aangegeven. Tegelijkertijd is pijnlijk duidelijk geworden dat het college een eigen koers heeft gevolgd waarbij de raad niet is meegenomen.

Van Bentem: “Als college niet meer zo doen is de titel van het onderzoeksrapport. Laten we dat afspreken, niet meer zo doen. College: neem de vertegenwoordigers van uw inwoners serieus en verzeker hen van informatie wanneer de raad hierom vraagt. Trek lering uit dit rapport, doe echt iets met de aanbevelingen uit het rapport en evalueer samen met de raad de voortgang. We moeten het met elkaar doen; college en raad. Samen is elkaar betrekken en meenemen in processen, ook als dat lastig lijkt of je ergens heel enthousiast over bent.”

De commissie heeft tijdens het onderzoek signalen opgevangen van mogelijke fraude en mogelijke intimidatie. Deze signalen zijn, na overleg met de Chef kabinet van de Commissaris van de Koning, geadresseerd aan burgemeester Schaap. De vervolgstappen rondom deze integriteitsvragen worden nu gezet; dit valt dus expliciet buiten de verantwoordelijkheid van de onderzoekscommissie Horsa.