Minder belasting voor dorpshuizen en verenigingsgebouwen?

GemeenteBelangen heeft het initiatief genomen om het tarief van de onroerend zaak belasting (OZB) voor dorpshuizen, en gebouwen van (sport)verenigingen en andere sociaal belang behartigende instellingen te verlagen. Als steuntje in de rug bij het onderhoud van de gebouwen, veelal door vrijwilligers uitgevoerd.

GB ziet verenigingen als één van de lokale pijlers in onze dorpen; ze zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Het verenigingsleven draagt bij aan plezier, sociale samenhang, welzijn en gezondheid. Voor de raadsvergadering van 19 december heeft onze fractie daarom een motie opgesteld om het college op te roepen de consequenties van de gewenste belastingverlaging in kaart te brengen. Onze motie is raadsbreed aangenomen, waarmee de eerste stap is gezet.

De door GB beoogde verlaging van de belasting is mogelijk door een besluit in de Tweede Kamer waarmee gemeenten de vrijheid krijgen
om voor dorpshuizen, sportaccommodaties, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals de lokale muziekvereniging of de scouting, en goede doelen, een lager OZB tarief te rekenen. Met onze motie willen we hier een lokale invulling aan geven. Een verlaging zal op z’n vroegst vanaf 2020 mogelijk zijn. Wordt vervolgd!

GB motie is unaniem, Raadsbreed, aangenomen,