Antwoorden college overdracht sportparken zijn voor GB niet afdoende

sportparkGemeenteBelangen pleit al jaren voor een noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor de kernsportparken in Renkum/Heelsum en Oosterbeek. Ook het coalitieakkoord geeft aan dat de sportaccommodaties worden overgedragen aan de sportverenigingen. Hierbij krijgen de verenigingen de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud.

Het proces daartoe loopt al lange tijd en dat baart GemeenteBelangen zorgen, zeker ook omdat de kwaliteit van de parken ver onder de maat is en de capaciteit van velden en kleedkamers onder de NOCNSF-normen ligt. Mede daarom heeft GemeenteBelangen in november 2015 een motie ingediend. Binnen 9 maanden zou de raad antwoord krijgen over een stappenplan inclusief financiële onderbouwing. Die periode is inmiddels ruim verstreken.

GemeenteBelangen heeft daarom op 23 september 2016 de volgende vragen aan het College gesteld. Op 18 oktober ontvingen we de antwoorden. Voor GB zijn deze nog niet afdoende, en we zullen vervolgvragen stellen. Hieronder zijn de antwoorden van het college cursief weergegeven.

Algemene reactie: Voordat wij inhoudelijk op uw vragen ingaan willen wij aangeven dat in de inleiding van de vragen het beeld geschetst wordt dat de kwaliteit van de sportparken en de capaciteit van velden en kleedkamers niet zouden voldoen. Wij kunnen hierover het volgende aangeven:

  • De rapportage d.d. april 2016 van Agrowin ( onafhankelijk bureau dat de keuringen van de velden uitvoert) laat zien dat het meeredendeel van de velden de kwalificatie redelijk heeft;

  • De capaciteitsbehoefte conform NOC*NSF norm geen tekort aan wedstrijdvelden en kleedaccommodatie (muv Redichem qua kleedaccommodatie) laat zien.

1. Waarom is het door de wethouder toegezegde stappenplan en de financiële onderbouwing ten behoeve van de overname van de twee kernsportparken De Bilderberg en Wilhelminasportparken, alsmede een uitvoeringsparagraaf met breedtesportambities, sociaal-maatschappelijke ambities, welzijnsambities en economische ambities nog steeds niet afgerond?

Antwoord: Het stappenplan en de herijking van de sportnota zijn twee verschillende trajecten.

Stappenplan:

Het proces om te komen tot een stappenplan op sportpark Wilhelmina en Bilderberg is vertraagd omdat we met de betrokken partijen nog niet tot overeenstemming zijn gekomen over de totstandkoming ervan. Om dit proces vlot te trekken is voor sportpark Wilhelmina in gezamenlijkheid een begeleider aangetrokken van NOC*NSF.

Op het moment dat de betrokken verenigingen tot een gezamenlijke visie zijn gekomen op het sportpark kan de financiële onderbouwing worden ingevuld. Dit maakt onderdeel uit van het plan van aanpak. Voor sportpark De Bilderberg is het voornemen eenzelfde traject te lopen. Hier moet met de betreffende clubs nog nadere afspraken over worden gemaakt.

Sportnota:

De resultaten van de tussenevaluatie zijn tijdens de themabijeenkomst op 20 juni 2016 besproken met de gemeenteraad. Op 12 oktober jl.  is een bijeenkomst geweest voor alle sportaanbieders waarin een terugkoppeling is gegevenaan de. De actualisatie van de sportnota wordt januari 2017 aan uw raad voorgelegd.

2. Wat is de reden van de bij vraag 1 genoemde vertraging en welke maatregelen worden genomen om de vertraging weg te nemen?

Antwoord: Zie beantwoording vraag 1.

3. Op welke termijn verwacht het college dat het stappenplan en financiële onderbouwing ten behoeve van de overname van de twee kernsportparken De Bilderberg en Wilhelminasportparken, alsmede een uitvoeringsparagraaf met breedtesportambities, sociaal-maatschappelijke ambities, welzijnsambities en economische ambities wel zijn afgerond?

Antwoord:

Stappenplan:

Het stappenplan voor  sportpark Wilhelmina en De Bilderberg wordt voor eind 2016 verwacht. De financiële onderbouwing is een uitvloeisel van het stappenplan. In het stappenplan wordt de planning nader ingevuld en is sterk afhankelijk van de verdere procesgang. 

Sportnota:

De herijking van de sportnota staat voor de raadsvergadering van januari 2017 gepland.

4. Klopt het dat clubhuis van DKOD op sportpark Wilhelminapark overgaat naar Redichem?

Antwoord: ja.

5. Klopt het dat voor de bij vraag 4 genoemde overgang al de benodigde vergunningen zijn aangevraagd en wat is de status van die aanvragen?

Antwoord: er is een verzoek ingediend om het opstalrecht over te dragen aan voetbalvereniging Redichem. B&W moet hierover nog een besluit nemen.

Redichem heeft een vergunningsaanvraag ingediend, het vergunningstraject loopt.

6a. Wie is de formele verkopende partij van het DKOD clubhuis?

Antwoord: DKOD

6b. Heeft de gemeente met de verkopende partij vastgelegd dat de opbrengst van de verkoop ten goede komt aan het project MFC3b4 Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom is dit nagelaten?

Antwoord: Nee, de overdracht van het opstal(recht) staat los van de afspraken die te maken hebben met de overgang naar MFC. De verenigingen die beschikken over een eigen clubgebouw en meegaan naar het MFC zijn separate afspraken gemaakt, waaronder met DKOD. Hierin is afgesproken dat DKOD de verkoopopbrengst inbrengt in het MFC.

7. Indien dit de gemeente is, klopt het dat het clubhuis met inboedel voor 10.000 euro is overgedaan? Zo nee, voor welk bedrag wel?

Antwoord: Wij hebben vernomen dat de verkoopprijs € 10.000 bedraagt. De gemeente is echter niet de verkopende partij.

Heeft de gemeente zich ervan verzekerd dat het clubhuis van DKOD voor een marktconforme prijs is verkocht aangezien de opbrengst gemeenschapsgeld is dat ten goede dient te komen aan het project MFC3b4? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom is dit nagelaten?

Antwoord: De gemeente is niet de verkopende partij van het clubgebouw. Wij zijn slechts gevraagd om in te stemmen met het overdragen van het opstalrecht van DKOD aan Redichem. Zie verder de beantwoording bij vraag 6b.

8. Klopt het dat de waarde van het clubhuis met inboedel niet 10.000 euro is, maar enkele tienduizenden euro’s? Voor welk bedrag is het clubhuis inclusief inboedel, van DKOD verkocht? Wijkt dit bedrag af van de onder vraag 7 bedoelde marktwaarde? Zo ja, welke impact heeft dat op project MFC3b4?

Antwoord: Wij hebben geen taxatie laten uitvoeren van het gebouw aangezien wij niet de verkopende partij zijn. Zie verder de beantwoording hiervoor.

9. Wat is de impact van de verkoop van het DKOD clubhuis op het proces naar intensievere samenwerking van de drie verenigingen, juist nu de gemeente een intermediair heeft aangewezen om het gehele proces naar samenwerking te stroomlijnen?

Antwoord: Zoals eerder aangegeven is de gemeente geen partij in de verkoop van het clubgebouw van DKOD. Inmiddels heeft CHRC zich teruggetrokken zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 1. RVW en Redichem gaan wel het traject met elkaar aan om tot komen tot een gezamenlijke visie.

Wij zien de onderbouwde antwoorden op onze vragen graag spoedig tegemoet. Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Danielle Gerritsen

Fractievoorzitter