Geothermische energie: start onderzoeksfase vertraagd naar voorjaar 2018

GB hecht veel waarde aan pro-actieve en duidelijke communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners. Daarom heeft GemeenteBelangen vragen gesteld aan het college over de stand van zaken rondom het onderzoek naar het gebruik van aardwarmte (geothermie) in onze gemeente.

De aanleiding voor het onderzoek naar geothermie komt voort uit de extra energievraag van papierproducent Parenco in Renkum. Om deze energievraag duurzaam in te vullen, wil Parenco gebruik maken van ultradiepe geothermie, waarmee ook nog 15.000 woningen van warmte kunnen worden voorzien.

Het onderzoek brengt de haalbaarheid van een bron op het terrein van Parenco in kaart. Daarnaast wordt de impact van een geothermische bron op de omgeving onderzocht.

Start onderzoek is vertraagd

Uit de antwoorden van het college op onze vragen blijkt nu dat het onderzoek naar geothermische energie nog niet is gestart. Dit in tegenstelling tot eerder berichtgeving dat de eerste resultaten al in september 2017 bekend zouden zijn.

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op 1 december 2016 door betrokken partijen (regiegroep) hebben Parenco en nog zes andere geothermie initiatieven in Nederland een Green Deal met het ministerie van Economische Zaken gesloten. Een voorwaarde van deze Green Deal is dat de in totaal zeven geothermie initiatieven in de onderzoeksfase gelijk optrekken. Door de nodige afstemming  tussen de projecten onderling en een Europese aanbesteding is de start van de onderzoeksfase vertraagd naar voorjaar 2018.

Communicatie inwoners

Het college geeft in haar antwoorden aan dat de inwoners twee maanden voordat het onderzoek naar de ondergrond start geïnformeerd worden. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld met Parenco, Alliander in nauw overleg met de gemeente. Na het uitvoeren van het onderzoek worden inwoners betrokken  bij de resultaten en vervolgstappen.

Als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ultradiepe geothermie haalbaar is, wordt de communicatie en het creëren van draagvlak volgens het communicatieplan opgepakt.  De middelen die hiervoor worden ingezet zijn onder andere een website, informatiebulletins aan bewoners van Renkum en Heteren en informatiebijeenkomsten voor inwoners.

De volledige vragen en antwoorden: GB vragen geothermische energie BEANTWOORDING