Uitleg van college over 20 duizend euro voor Giro Gelderland

Op 7 mei 2016 kleurt Oosterbeek roze door de doorkomst van de wielerkoers Giro d’Italia. De gemeente Renkum heeft in januari een bijeenkomst gehouden waarop inwoners hun ideeën konden delen om van deze dag en de dagen in aanloop naar 7 mei een feest te maken voor alle inwoners van onze gemeente. Natuurlijk was het mooier geweest als de Giro door een groter deel van de gemeente was gekomen, maar nu de tocht toch door Oosterbeek gaat, vindt GemeenteBelangen dat we er dan ook maar een echt feest voor alle inwoners van onze gemeente moeten maken.

DG07102015 GiroDG30032016 Giro

 

 

 

 

Echter, op 29 maart 2016 lazen wij een artikel in De Gelderlander waarin de gemeente aangeeft dat de doorkomst van de Giro d’Italia 20.000 euro kost. Dit verbaast de fractie van GemeenteBelangen, omdat eerder op 7 oktober 2015 door de portefeuillehouder gesteld werd dat het evenement de gemeente ‘’hooguit een paar 1.000 euro’’ zou gaan kosten. En 20.000 euro is volgens onze fractie een substantieel bedrag.

Daarom hebben wij op 30 maart de volgende schriftelijke vragen gesteld; de antwoorden van het college van 13 april staan schuingedrukt eronder:

1. Klopt het bericht dat de doorkomst van de Giro d’Italia de gemeente Renkum 20.000 euro kost?

De totale kosten voor de Giro d’Italia zijn voor de gemeente Renkum € 20.000. Dit bedrag bestaat uit de volgende geraamde kostenposten:

Kostenpost Begroot bedrag
Communicatie € 1.000
Uitvoering BOR materiaalkosten € 1.000
Inhuur BOA’s en verkeersregelaars € 2.500
Verkeersmaatregelen € 10.000
Subsidie organisatie evenement € 5.000
Diversen €    500
Totaal € 20.000

 

2. Zo ja, kan de gemeente uitleggen hoe het nu bekende bedrag van 20.000 euro valt te rijmen met de eerder aangegeven ‘enkele duizenden euro’s’ die het evenement zou kosten?

Tijdens het interview met de krant is door de wethouder aangegeven dat de kosten enkele duizenden euro’s zouden zijn wat betreft wegaanpassingen. Overigens bestaat het in bovenstaand schema genoemd bedrag onder ‘verkeersmaatregelen’ uit meer dan alleen de wegaanpassingen. Hieronder vallen ook verkeersborden, hekken, wegomleidingen etc. 

In de commissie is door de wethouder aangegeven dat het op dat moment nog niet duidelijk was hoe hoog de kosten exact zouden uitvallen en dat daarover nog een besluit genomen moest worden. Het college vindt een bedrag van € 20.000 aanvaardbaar en het wordt gefinancierd binnen bestaande budgetten.

3. Kan de gemeente specificeren waar de 20.000 euro aan besteed gaat worden? Zo ja, waaraan? Kunt u in uw beantwoording in ieder geval ingaan op de aspecten ambtelijke inzet, maatregelen in de openbare ruimte en het waarborgen van de veiligheid van onze inwoners tijdens het evenement?

De € 20.000 zal besteed worden aan de kostenposten zoals vermeld onder vraag 1.

Naast financiële en ambtelijke inzet van de gemeente is er ook actieve inzet van de samenleving, waaronder de Stichting Oosterbeek in Beweging (OIB) die de organisatie van het evenement op 7 mei op het Raadhuisplein voor haar rekening neemt. Ook ondernemers, sportverenigingen, inwoners en vrijwilligers zijn actief om hier een groot roze feest van te maken.

 Wat betreft de maatregelen in de openbare ruimte en het waarborgen van de veiligheid van onze inwoners tijdens het evenement ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de provincie. Dit betekent dat de provincie alle benodigde maatregelen verzorgt rondom verkeer (omleidingen, plaatsen van hekken, parkeervoorzieningen etc.) en veiligheid (inhuur mobiele EHBO, afsluitingen parcours etc ). De kosten hiervoor vallen onder de €10.000 voor verkeersmaatregelen. Dit bedrag is de bijdrage die de provincie aan alle deelnemende doorkomstgemeenten vraagt voor verkeersmaatregelen.

Ter aanvulling hierop zullen wij een parkeerverbod op de Utrechtseweg en de Stationsweg instellen en toezicht houden door middel van het inzetten van BOA’s, wij vinden deze extra maatregel noodzakelijk t.b.v. de veiligheid van renners en automobilisten.

4. Uit welk budget komt dit bedrag?

De Giro d’Italia is een project waarbij diverse disciplines binnen de gemeente betrokken zijn. De kosten zullen daarom worden verdeeld over de volgende begrotingsposten:

 • Economie
 • Sport
 • Verkeer
 • Recreatie en toerisme
 • Algemene voorzieningen sociaal domein

GemeenteBelangen is geen tegenstander van het houden van dergelijke evenementen, zolang het binnen de Renkumse maat past en het bijdraagt aan de sociale cohesie in een gemeente en ook ten gunste komt van de Renkumse inwoners en ondernemers. Immers, GemeenteBelangen zal 7 mei ook deelnemen aan de Piazza op het Raadhuisplein om de vele vrijwilligers die bijdragen aan een mooie dag, in het zonnetje te zetten. Echter vinden wij 20.000 euro een groot bedrag voor een evenement dat slechts korte tijd door onze gemeente voert en daarbij slechts een erg klein deel van de gemeente aan doet.

5. Heeft de gemeente ook een idee wat deze investering in het evenement de gemeente gaat opleveren, ook in financiële zin? Hoe kijkt de gemeente hiernaar en vindt men dat de kosten opwegen tegen de baten? En zo ja, waarom?

Het doel van het project is:

 • Kansen bieden aan ondernemers, verenigingen en andere organisaties om hier van te kunnen profiteren
 • Stimuleren van samenwerking van organisaties en partijen binnen de gemeente
 • Profilering van de gemeente Renkum in het algemeen
 • Een De Giro d’Italia als feest voor de gehele samenleving
 • Stimuleren sport en bewegen onder burgers
 • In beeld brengen wat Renkum te bieden heeft aan toeristen en recreanten

 Uit sportief oogpunt kan de doorkomst worden gezien als een kortstondig evenement, maar de achterliggende gedachte is het bewerkstelligen van een structureel effect . Dit kan zijn de promotie van Renkum als aantrekkelijk verblijfsgebied maar ook een impuls voor de onderlinge samenwerking tussen verenigingen, ondernemers en inwoners. Ook voor ondernemers verwachten wij dat dit winst oplevert in de zin van samenwerking, profilering centrum etc. (zoals de Bilderberg waar een aantal ploegen van de Giro gehuisvest worden).

De ‘winst’  is niet in euro’s uit te drukken maar de positieve effecten in de zin van samenwerking zowel binnen als buiten het gemeentehuis zijn nu al merkbaar. Een goede samenwerking met de diverse partijen in de samenleving is noodzakelijk en biedt een solide basis voor de toekomst. De samenwerking rondom de Giro d’Italia draagt daar haar steentje aan bij. 


De betreffende artikelen in dagblad De Gelderlander:

1http://www.gelderlander.nl/extra/gelderlander-giro-d-italia/renkum-geeft-20-mille-voor-giro-d-italia-1.5871048?ref=regio_arnhem-e-o-category_header

2 http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/renkum/doorkomst-giro-d-italia-voor-renkum-niet-

duur-1.5310682


Lees ook de artikelen die in dagblad De Gelderlander en weekblad Hoog en Laag naar aanleiding van de antwoorden van het college verschenen.