Evenementenvergunning: kan het sneller en eenvoudiger?

In onze gemeente organiseren verenigingen en inwoners diverse evenementen. Volgens GemeenteBelangen dragen ze bij aan de leefbaarheid van onze dorpen, en zijn daarmee belangrijk voor onze inwoners. De ‘grotere’ evenementen zijn vergunningsplichtig: de gemeente moet dan toestemming verlenen om de activiteiten daadwerkelijk plaats te laten vinden.  Zaken als veiligheid en maatregelen om overlast binnen de perken te houden spelen daarbij een rol. Voor de organisatie is het verkrijgen van een evenementenvergunning vaak een ingewikkeld traject met veel papierwerk.

GB vindt het belangrijk dat het tijdig duidelijk is of het evenement georganiseerd kan worden en welke aanpassingen eventueel door de organisatie moeten worden doorgevoerd voor een veilig en verantwoord evenement. Inwoners moeten daarbij kunnen rekenen op een betrouwbare en klantgerichte lokale overheid.  In 2017 vroeg GB al aandacht voor soepele vergunningaanvragen. Toch worden nog steeds vergunningen laat verstrekt en vinden inwoners dat de aanvraag (onnodig) complex is.

De fractie van GemeenteBelangen heeft op 19 augustus onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. 

  • Welk percentage van de vergunningsaanvragen voor evenementen wordt binnen de gestelde termijn van 12 weken afgehandeld? Graag een overzicht van dit lopende jaar.
  • Door welke oorzaken worden evenementen vergunningen later dan de gestelde termijn afgehandeld?
  • Welke termijn voor de afhandeling van aanvragen voor evenementen vergunningen ambieert de organisatie?
  • Klopt het dat gemeente Renkum -voorafgaand aan de formele afhandeling- evenementen vergunningen mondeling toezegt aan de organisaties van evenementen? Zo ja, wat is de rechtsgeldigheid van deze mondelinge toezegging?
  • Wordt voor steeds terugkerende evenementen vergunningsaanvragen (zoals Airborne Wandeltocht, kermissen, Koningsdagen) een verkorte of vereenvoudigde procedure gehanteerd?  In hoeverre spelen vooraf gemaakte afspraken in bijvoorbeeld een convenant daarbij een versnellende rol?
  • Klopt het dat de organisatie van Renkum Downhill pas één dag voor het evenement in 2019 de evenementen vergunning schriftelijk heeft ontvangen van de gemeente?  Zo ja, wat is de reden voor een dergelijke late verlening van deze vergunning?