Bijdrage tijdens openbare consultatieronde coalitievorming

coalitieconsultatie GBGB heeft voor de verkiezingen uitgesproken dat een eerste consultatieronde in het openbaar ons zeer aanspreekt en een mooie start van een nieuwe manier van werken in de politiek is. Wij zijn de fractievoorzitter van D66 dan ook zeer erkentelijk voor deze bijeenkomst.

Op 19 maart mochten onze inwoners hun politieke voorkeur kenbaar maken door te stemmen. Wat ons betreft is dat een duidelijke keus geweest voor verandering. De partijen die in de afgelopen periode hebben laten blijken dat zij een politiek dicht bij de inwoners voorstaan zijn gegroeid. De VVD heeft, tegen de landelijke trend in, minder verlies geleden dan eerder verwacht. Zij hebben vorig jaar ook een duidelijke keuze gemaakt voor vernieuwing en verandering. Wat het effect daarvan was voor hun fractie hoef ik hier niet meer op te rakelen. Compliment voor onze inwoners dat zij deze interne koerswijziging hebben beloond.

De fractie van GB denkt dat het goed is als er wordt gekeken naar een coalitie die in staat is om de afstand die tussen inwoner en bestuur, die lijkt te zijn ontstaan in de afgelopen jaren, verder te verkleinen. De nieuwe taken die wij als gemeente moeten gaan uitvoeren in de komende periode vragen om een bestuur van partijen die in staat zijn om vernieuwend te denken en verbindend op te treden. Er is veel kennis bij onze professionele partners en de inwoners in de gemeente. Kennis die zij allen graag in willen zetten. Om als regisseur voor onze inwoners op te kunnen treden is juist het kunnen verbinden van partijen van bovengemiddeld belang. Ook een open en verbindende houding tussen college en raad en tussen raadspartijen onderling lijkt van belang. Iedereen zal vanuit zijn eigen idee en visie het beste voor hebben met Renkum, het onderscheid zit hem in het duiden van “het beste” en de wijze waarop doelen bereikt kunnen worden Tijdens onze fractievergadering, als voorbereiding op deze avond, hebben de leden van onze fractie zich nadrukkelijk uitgesproken voor een proactieve en positieve insteek, met als uitganspunt dat 23 raadsleden samen de raad vormen. Tegenstellingen en verschillen van inzicht zijn er en blijven er. Het lijkt ons bijzonder goed voor Renkum en voor de inwoners van Renkum als dat in debatten duidelijk kan worden. Door inhoudelijke zaken openbaar uit te spreken voorkom je gedoe in de marge en jij bakken. Wij zijn daar vóór en vinden dat onze inwoners het verdienen om een dergelijke open bestuurscultuur te hebben. Deze tijd van samenwerkingen en samenwerkingsverbanden, meer taken bij de gemeente en meer verantwoordelijkheden bij onze gemeenschappen vragen om het loslaten van de naar binnen gerichte cultuur van het bestuur. Een bestuur dat wat GB betreft veel bezig is geweest met het scoren van punten en de partijen en mensen zelf, in plaats van met doelen bereiken in het belang van de inwoners. Ook wij zijn daarin niet brandschoon. Wel hebben wij er vertrouwen in dat het met deze verkiezingsuitslag mogelijk moet zijn om, ook door de kiezers zo gewenste, cultuurverandering in te zetten.

De 3 grootste partijen, D66, VVD en GB hebben wat ons betreft voldoende mogelijkheid om de bestuurlijke verandering in te zetten. Kijkend naar de 3 verkiezingsprogramma’s lijkt het ook mogelijk om tot een programma te komen. Gezamenlijk hebben deze 3 partijen 12 van de 23 zetels. Het is een meerderheid, maar wel een erg krappe. Het lijkt ons daarom verstandig om er een 4e partij bij te betrekken. Met 1 zetel meer, 1 zetelpartij erbij als 4e,  blijft de coalitie te smal en met 2 extra partijen erbij, lijkt wel erg complex te worden. Gelukkig zijn er naast 2x  1 zetel partijen nog 3 partijen met 3 zetels beschikbaar. Als we kijken naar wat de kiezer heeft uitgesproken dan is er 1 partij die zich ook open heeft uitgesproken voor vernieuwing en verandering en dat door de kandidatenlijst ook heeft laten zien.  Wij willen andere combinaties niet uitsluiten, maar voelen op dit moment het meest voor een aansluiten van GL als 4e partij.

GB is van mening dat de onderhandelingen gelijk gestart moeten worden met 4 partijen. Eerst met 3 starten en dan er later een partij bij halen lijkt ons eerder ingewikkeld en vertragend werken dan snel.

Wij gaan ervan uit dat we er vanavond samen uit komen over hoe we verder gaan. GB is voorstander van het maken van afspraken met 4 partijen op hoofdlijnen. Wat ons betreft kunnen de afspraken die gemaakt worden in concept naar de partijen die niet mee praten. Niet om de onderhandelde afspraken van 4 partijen daarna 180 graden te draaien, maar wel om zo alle partijen de gelegenheid te geven om aanvullende suggesties te doen of om aan te geven waar voor hen in de afspraken een mogelijk knelpunt zit. De 4 onderhandelende partijen kunnen dan nog tijdens het proces overleggen of er aanvullingen of bijstellingen zullen komen naar aanleiding van de reacties van de andere partijen.

Wij hopen dat er snel een akkoord kan liggen en de nieuwe bestuurders van start kunnen. De datum van 1 januari 2015 is toch wel heel erg belangrijk als startdatum van de decentralisaties en het proces daar heen kan het best zo snel mogelijk door het nieuw te vormen bestuur worden opgepakt. Wat ons betreft dus, na deze start, nu vooruit, aan de slag en op koers naar een verrassend kleurrijk en realistische nieuwe raadsperiode.

 

Hermine van den Berg – van Zijl

Fractievoorzitter