Betaalbare woningen, inwonersparticipatie en groen verliezen bij bouwplan Moviera

Kan het bouwplan voor het voormalige Moviera-plan doorgaan of niet? De fractie van GemeenteBelangen heeft een duidelijk ‘Nee’ laten horen in de Raadsvergadering van 29 september.

“GB wil bouwen in een woningmix die past bij de gemeente die we willen zijn. Starters, jongeren, eenoudergezinnen, inwoners met een bescheiden inkomen moeten daarin ook een kans krijgen. Bouwen zoals vastgelegd in afspraken; bouwen waarbij inwoners worden meegenomen. Dit plan voldoet volgens GB niet aan die uitgangspunten”, betoogde Paul Janssen.

Tunnelvisie

GB is van mening dat het plan voor zo’n 50 woningen rammelt ten opzichte van de gemeentelijke Woonvisie en het Beeldkwaliteitsplan uit 2019. In dat plan is een verdeling van woningen opgenomen die niet strookt met de behoeftes zoals vastgelegd in de Woonvisie. GB heeft destijds tegen dát plan gestemd, juist omdat de geactualiseerde Woonvisie nog net niet klaar was.

Janssen: “De raad is op zo’n beslismoment weer iets dieper in de fuik gezwommen of wellicht getrokken. Het besluit is genomen terwijl iedereen wist dat de uitkomsten voor de toekomst bijna beschikbaar kwamen. Een ander punt: afspraken uit het Groene Akkoord worden met dit plan opzij geschoven. In antwoord op GB vragen van afgelopen zomer, geeft het college toe dat het ‘helaas niet mogelijk is om het plan vorm te geven zonder de groenstructuur aan te tasten’. Onze fractie maakt zich grote zorgen over de grootschalige kap van bomen en de mogelijke gevolgen van grondverschuiving en wateroverlast. Een Milieu Effect Rapportage op dit punt is volgens het college niet aan de orde. Onbegrijpelijk dat de ‘groenste coalitie ooit’ dit niet op de juiste waarde schat.”

Gemiste kansen

Voor GB telt ook mee hoe het proces de afgelopen drie jaar is gelopen: de keuze voor één ontwikkelaar, de manier waarop met Moviera is omgegaan, de rammelende inwonersparticipatie en de ronduit vertroebelde relatie tussen omwonenden en gemeente. Het huidige plan lijkt toch echt al vroegtijdig op tafel of ergens in de la te hebben gelegen. Onze fractie snapt heel goed besluitvorming over een plan in principe los staat van de manier waarop het plan tot stand is gekomen.

Janssen: “Juist door dit proces is de Raad in de fuik van dit plan getrokken. Een plan dat op geen enkel moment ‘concurrentie’ heeft gehad van een alternatief. Daarom ligt er nu dit ene plan. De afgelopen maanden en jaren lijkt het, is er door het college meer energie gestoken om te verdedigen dat dit echt het beste plan is in plaats van energie te steken in een plan met breder draagvlak en beter past in de geest van uitgangspunten zoals vastgesteld door de Raad.”

Het bestemmingsplan is voor onze fractie niet acceptabel. De route naar dit plan strookt niet met de manier waarop GB tot een goed plan wil komen. Een gemiste kans om met inwoners, omwonenden, serieus tot een passend plan te komen met meer betaalbare woningen.

“De Raad zit vanavond in het puntje van de fuik en kan geen kant meer op. Of hebben we het lef om de fuik op te pakken en leeg te schudden? Zodat ruimte ontstaat om een écht goed plan te maken. Deze raad heeft de mond vol met ‘we moeten het anders doen’. Puffend en steunend gaat een meerderheid echter toch akkoord. GemeenteBelangen zegt echter volmondig nee tegen dit bestemmingsplan. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, besloot Janssen het GB betoog.

Het bestemmingsplan is uiteindelijk aangenomen: de fracties van GemeenteBelangen en PRD stemden tegen terwijl de fracties van GroenLinks, VVD, D66, PvdA en CDA voor stemden.