Beantwoording vragen aan College over Europaplein

europaplein
Bron: Feike Klomp/Hoog en Laag BDU

Onderstaand vindt u de beantwoording door het College van onze vragen aan hen over het Europaplein. Wij zijn vooral blij dat de gemeente uiteindelijk samen met de ROEV eruit is gekomen door met elkaar in gesprek te blijven. Nu kunnen we op naar een mooi plein dat weer volop gebruikt kan gaan worden voor festiviteiten als Koningsdag, de herdenkingen en de kermis.

De vragen inclusief de antwoorden van het college:

Door de raadsfractie van GemeenteBelangen is onder de aanhef ‘Geen koningsdag, dodenherdenking en kermis in Renkum? ’ op 14 februari 2015 schriftelijk een aantal technische vragen gesteld. De vragen plus de introductie zijn hieronder cursief weergegeven. Per vraag wordt vervolgens op het antwoord ingegaan.

“Uit de raadbrief besteding ISV gelden en de mailwisseling tussen de projectleider Europaplein en de ROEV blijkt nu dat de door de ROEV geplande Koningsdag, Dodenherdenking en de kermis geen doorgang kunnen vinden in verband met de herinrichting van het Europaplein.

Dit vanwege het feit dat het Europaplein slechts voor een klein deel beschikbaar is door niet afgeronde werkzaamheden en doordat het grasgedeelte niet meer tijdig geschikt gemaakt kan worden voor bovenstaande evenementen”.

Vragen:

  1. Klopt datgene wat in een brief verstuurd is aan de ROEV juist is en dat de evenementen zoals hierboven genoemd niet georganiseerd kunnen worden op het Europaplein?

Nee, dat klopt niet. Zie ook antwoord bij vraag 6.

  1. Op welke wijze is er rekening gehouden met de planning en de wijze van herinrichting van het plein met de organisatie van deze evenementen?

Vanuit de begeleidingsgroep (bestaande uit betrokken bewoners, winkeliers en o.a. ook een vertegenwoordiger van het ROEV) is er steeds op aangedrongen om de herinrichting van het plein voor Koningsdag en herdenking op 4mei af te hebben. Daar is de planning dan ook op afgestemd. Er is in de planvoorbereidingsfase juist alles op alles gezet om aan deze wens te voldoen. Vervolgens is bij de aanbesteding als voorwaarde aan de aannemers meegegeven dat de oplevering uiterlijk 24 april plaats moet vinden.

Op het moment dat de festiviteiten plaats moeten vinden, ligt het plein er keurig bij en is al het materiaal van de aannemer verdwenen. Alleen het gras heeft nog tijd nodig om te wortelen voordat het massaal betreden kan worden. Toen dit duidelijk werd hebben wij de ROEV benaderd om te overleggen hoe we hier mee om moesten gaan en dit tijdelijke probleem konden oplossen.

  1. Waarom wordt de door de gemeente / projectleider toegezegde opleverdatum niet nagekomen?

Het is niet zo dat de toegezegde opleverdatum niet nagekomen wordt. Integendeel, onder voorbehoud van onwerkbaar weer staat die datum nog steeds. Er is hier echter een misverstand ontstaan met de ROEV over wat de opleverdatum betekent.

  1. Is er sprake van een planningsprobleem in 2015 of is er een structureel probleem met het organiseren van deze evenementen op het Europaplein?

In het maatregelenplan dat door de bewonerswerkgroep centrum Renkum opgesteld is, is die locatie ook al specifiek aangewezen. Dit voorstel is door de gemeenteraad in de vergadering van 26 november jl. overgenomen. De totale oppervlakte welke voor de kermis beschikbaar is, blijft op basis hiervan op zijn minst gelijk.

Daarmee is er geen structureel probleem met het organiseren van evenementen op het Europaplein. Integendeel, het plein blijft juist dé plek die geschikt is voor het organiseren van evenementen en daarop ook ingericht wordt. Zo moet de onderlaag van het grasveld aan specifieke eisen voldoen. Het grasveld is daardoor bestand tegen grotere belastingen (uitgezonderd objecten met een sterke puntbelasting, die zullen op de bestrating geplaatst moeten worden).

Dit jaar zal tijdens de kermis het gras nog niet sterk genoeg zijn voor extra belasting.

  1. Wanneer het een structureel probleem is, waarom wordt er afgeweken van de door de gemeente / projectleider toegezegde gebruiksfuncties?

Er wordt niet afgeweken van de gebruiksfuncties.

  1. Indien de evenementen niet georganiseerd kunnen worden op het Europaplein, op welke wijze worden deze geplande activiteiten door de gemeente gefaciliteerd.

De activiteiten kunnen dit jaar en volgende jaren gewoon op het Europaplein georganiseerd worden. Voor dit jaar zijn wel een aantal aanpassingen nodig. Op dinsdag 24 februari heeft een constructief gesprek met de ROEV plaats gevonden. Daar zijn die alternatieven nog een keer besproken en zijn wij met de ROEV tot een akkoord gekomen. Dat houdt het volgende in:

Koningsdag: de Europalaan wordt over een groter gedeelte afgezet. Hierdoor is meer ruimte beschikbaar. Daarnaast kan een deel van het grasveld voor bepaalde activiteiten (kleine belasting) gebruikt worden. Het veld wordt deels met platen afgedekt.

4 mei: aan het ROEV was al de oplossing geboden om op een deel van het grasveld platen neer te leggen zodat er voldoende plaats is voor het publiek. De dag daarna worden de hekken dan weer  teruggeplaatst. Deze afspraak hoeft niet gewijzigd te worden. Eerder zijn op verzoek van het ROEV al een aantal wijzigingen in het plan doorgevoerd t.b.v. de herdenking.

Kermis: Ook voor de kermis wordt een groter gedeelte van de Europalaan afgezet. Dit komt overeen met het eerdere raadsbesluit over de plaats van de kermis (zie ook raadsbesluit dd. 26-11-2015).

Met de ROEV is afgesproken dat ruim voor de evenementen plaatsvinden ter plaatse gekeken wordt hoe de afgesproken maatregelen precies vormgegeven worden.

  1. Op welke wijze worden deze veranderingen kenbaar gemaakt aan de inwoners van Renkum?

Omdat er geen veranderingen zijn, hoeft er dus niets specifieks gecommuniceerd te worden.