Antwoorden college mobiel bereik Heveadorp: “KPN is verbeterd, Vodafone volgt snel”

picto zendmastDe vragen van GemeenteBelangen én de vele klachten van de inwoners hebben er aan bijgedragen dat het slechte mobiele bereik in Heveadorp hoger op de agenda is gekomen van de telecomproviders. Aandacht blijven vragen loont dus, zo blijkt uit de antwoorden van het college op onze vragen.

De afgelopen zomer zijn verbeteringen aan aan de zendmast uitgevoerd. Er zijn door KPN extra systemen in het netwerk geplaatst, zowel met lage en hoge frequenties ten behoeve van de dekking én de capaciteit. De KPN bedekking van GSM (G2), UMTS (G3) en LTE (G4) is daarmee verbeterd. Inwoners uit Heveadorp laten inderdaad weten dat er een verbetering is opgetreden, al blijft het bereik binnenshuis op sommige plekken problematisch.

Uit de beantwoording van onze vragen blijkt tevens dat medio november ook Vodafone zenders toevoegt waardoor ook voor deze provider de bedekking van Heveadorp aanzienlijk zal verbeteren.

Hieronder staan de volledige  vragen van GemeenteBelangen, met de beantwoording door het college dd. 9 oktober 2015.

20150715_124637Vragen GemeenteBelangen over mobiel netwerk Heveadorp

GemeenteBelangen is bezorgd over de signalen van inwoners van Heveadorp dat er in hun dorp problematische en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door de huidige kwaliteit van het mobiele netwerk. Denk aan mogelijke levensbedreigende situaties waarbij mobiele berichten worden verstuurd: oproepen voor AED ondersteuning, Burgernet, NL-Alert of navigatiesystemen van hulpverleners. Daarnaast wordt steeds vaker gebruik gemaakt van services waarbij SMS berichten worden verstuurd; inloggen bij overheidsorganisaties of verzekeraars via DigiD of het opzetten van een veilige verbinding met bedrijfsnetwerken door thuiswerkers. Heveanen geven aan dat de mobiele verbindingen zeer vaak onvoldoende zijn om dergelijke services te kunnen gebruiken en dat hun mobiele bereikbaarheid slecht is.

GemeenteBelangen neemt deze zorgen zeer serieus en stelt daarom een aantal vragen met betrekking tot het mobiel netwerk in Heveadorp.

  1. Beschikt het college over (recente) metingen, zowel binnens- als buitenshuis, van netwerkoperators waaruit blijkt dat het mobiel bereik in Heveadorp in alle jaargetijden voldoende is voor de genoemde voorbeelden?

Indien ja: het antwoord graag onderbouwen met concrete cijfers en conclusies.

Indien nee: is het college voornemens dergelijke metingen uit te laten voeren teneinde inzicht te krijgen in de feitelijke kwaliteit van het netwerk?

Reactie

De GSM bedekking is goed. Alleen op de Beeklaan en Oude Oosterbeekseweg aan de noordzijde van het dorp had de mobiele telefoon een minder level en lagere kwaliteit, maar dit is overigens niet terug te zien op de scanner van KPN.

Dit is precies het gebied waar de mobiele telefoon op een andere radiocel zat dan in het omliggende gebied, wat duidelijk niet de beste radiocel was.

Deze ruimte voor optimalisatie van de handover parameters is er om te voorkomen dat gebruikers niet zullen blijven hangen op een radiocel die niet de beste is. Er wordt alleen gebruik gemaakt van GSM 900. Voorheen was er helemaal geen dekking, dus GSM 900 heeft verbetering gebracht.

De UMTS bedekking is redelijk tot goed. Alleen op de Beeklaan en ten noorden van het dorp richting de Seelbeeckweg, was zowel de dekking als de kwaliteit van de mobiele telefoon minder, totdat een handover van UMTS 2100 naar UMTS 900 gemaakt werd.

Wel zijn deze straten ook voor UMTS 900 minder bedekt, wat in deze straten her en der binnenshuis zou kunnen leiden tot een wat mindere gebruikservaring met voice en data op UMTS. Het mobiele toestel maakte grotendeels gebruik van UMTS 900 in het dorp.

Voorheen was dit hier niet aanwezig, dus er is wel verbetering gerealiseerd. 

Ten slotte is de LTE (Long Term Evolution, nieuwste data-overdrachtssysteem) bedekking redelijk tot goed. Dat is ook te zien aan downlink throughputs, met gemiddelden rond 20 Mbps. Binnenshuis zal het natuurlijk slechter zijn, maar er zal op de meeste plaatsen gebruik gemaakt kunnen worden van LTE. Er wordt enkel gebruik gemaakt van LTE 800, wat voorheen ook niet aanwezig was.

In uw antwoord (dd 10 juli 2015) op eerdere vragen (dd 21 mei 2015) van GemeenteBelangen betreffende de problemen met het mobiel netwerk in Heveadorp verwijst u naar een bericht van KPN dat medio juni 2015 werkzaamheden worden uitgevoerd om het mobile bereik in Heveadorp te verbeteren. Uit gesprekken medio juli 2015 met inwoners en de Bewonersvereniging Heveadorp maakt GemeenteBelangen op dat de recente werkzaamheden wederom geen verbetering hebben opgeleverd. Er wordt zelfs gesproken van een slechter mobiel bereik voor (een deel) van de ruim zevenhonderd inwoners.

  1. Is het college bekend met de recent door KPN uitgevoerde werkzaamheden en eventuele aanstaande werkzaamheden aan zendmast 7849 en het effect daarvan op het mobiel bereik in Heveadorp? Het antwoord graag onderbouwen.

Reactie

Ja. Op 21 april jl. hebben we van KPN een brief ontvangen met aangekondigde werkzaamheden, onder meer aan het betreffende opstelpunt, welke vanaf medio juni verbeteringen zouden moeten geven aan de mobiele dekking in met name Heveadorp.

Mede naar aanleiding van uw vragen is er direct contact geweest tussen de liaisonmanager van KPN en uw voorzitter Paul Jansen. Op een aantal plaatsen in Heveadorp is er toen gekeken naar de dekking. Mede naar aanleiding van deze inventarisaties zijn er toen verbeteringen aan het netwerk aangebracht.

De perceptie van de bewoners van Heveadorp was overigens in overeenstemming met de door KPN aangekondigde werkzaamheden in de brief van april 2015.

Zoals vermeld bestonden de werkzaamheden uit het doorvoeren van extra systemen in het netwerk, zowel systemen met lage en hoge frequenties ten behoeve van de dekking én de capaciteit, echter zijn er medio juli problemen ontstaan met de daadwerkelijke integratie van deze nieuwe systemen in Het Mobiele Netwerk van KPN.

Nadat deze storing werd verholpen is de meting uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn onder punt 1 genoemd.

Laat onverlet dat ook de kwaliteit van het telefoontoestel of een ander data-apparaat alsook de bebouwing in de directe omgeving bepalend is voor de kwaliteit van de dekking.            

 

GemeenteBelangen realiseert zich, net als de Bewonersvereniging Heveadorp, dat de invloed van inwoners en gemeente op het verbeteren van het mobiel netwerk weliswaar miniem is maar dat een resultaat mogelijk kan worden gemaakt door voortdurend aandacht te vragen bij providers. De signalen vanuit de gemeentelijke overheid zal de klachten van inwoners richting providers versterken.

  1. Heeft het college de afgelopen twee jaar aandacht gevraagd bij netwerkoperators voor het problematische mobiel bereik in Heveadorp?

Indien ja, welke operators betreft dit en op welke manier en met welke boodschap is dat gebeurd?

Indien nee, is het college voornemens deze aandacht alsnog te vragen.

Reactie

Klachten over de mindere dekking in Heveadorp zijn er al wat langer. Zodra deze bij ons via het dorpsplatform en/of ’t Heveaantje binnenkwamen legden we contact met KPN als eigenaar van de betreffende mast. In een aantal gevallen hebben we ook verzocht dat mensen direct contact op zouden nemen met KPN om problemen zo effectief mogelijk op te kunnen pakken.       

 

  1. Heeft het college contact gehad met Monet, de vereniging die namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile en Vodafone de plaatsing van antennes afstemt met overheden?

Indien ja, met welk resultaat?

Indien nee, is het college bereid ook dit kanaal te gebruiken?

Reactie

Monet is ook voor ons de ingang naar de mobiele providers in Nederland. Hier worden alle vragen en reacties doorgesluisd naar de verschillende providers of naar een specifieke provider afhankelijk van de situatie.

We hebben in het verleden een tweetal keren contact gezocht met Monet naar aanleiding van het jaarlijks door hen toegestuurde plaatsingsplan. Binnenkort zullen we weer een dergelijk gesprek hebben met alle providers, mede naar aanleiding van uw vragen.

 

Naast het hierboven genoemde lobbyen kunnen providers ook ‘verleid’ worden om verbeteringen aan hun mobiel netwerk versneld door te voeren. Denk daarbij aan het versoepelen of versnellen van vergunningaanvragen of het ter beschikking stellen van de WAS-mast bij de oude school in Heveadorp.

 

  1. Is het college bereid om providers maximaal te faciliteren en actief mee te werken aan dergelijke praktische oplossingen? Indien mogelijk het antwoord onderbouwen met concrete voorbeelden van (on)mogelijkheden.

Reactie

Indien er mogelijkheden door de providers worden gezien om verbeteringen aan te brengen aan hun netwerk, zoals in dit geval door KPN, waarbij de gemeente een rol kan spelen, zullen we de providers verzoeken dit te doen, waarbij dit uiteraard wel dient te passen in het gemeentelijk Antennebeleid.

Er zijn overigens contacten tussen de providers met de organisatie Oxperts, die dergelijke WAS-masten voor de overheid exploiteert. De beperking van dergelijke masten is vaak de hoogte en de maststerkte.

Mocht er vanuit de providers interesse zijn voor deze WAS-mast, maar deze zou niet geschikt  zijn als extra opstelpunt, dan zou een reguliere 40 meter hoge mast als alternatief kunnen dienen. Ons gemeentelijk Antennebeleid staat echter het plaatsen van een antennemast in een bebouwde kom niet toe. Hiervoor zou er naar alle waarschijnlijk ook geen draagvlak zijn in de kern Heveadorp. Dit draagvlak was er ook al niet toen, enige jaren geleden op verzoek van inwoners uit Heveadorp, werd gezocht naar een geschikte locatie voor een opstelpunt in de vorm van een antennemast wat uiteindelijk leidde tot de huidige locatie ruim buiten de kern.

Van interesse vanuit de providers voor deze WAS-mast is ons tot op heden niet gebleken. 

Overigens vernamen we via onze contacten met Monet dat medio november ook Vodafone  GSM en LTE (4G) zal toevoegen aan deze mast waardoor ook voor deze provider de bedekking van Heveadorp aanzienlijk zal verbeteren.