Afvalscheiding is succesvol. Maar tegen welke prijs voor inwoners?

In 2017 is de nieuwe afvalinzameling in onze gemeente gestart. Belangrijkste doel: het behalen van een scheidingspercentage van 75%.  In de raadscommissie van november 2018 is de evaluatie besproken van het gevoerde beleid.  De fractie van GemeenteBelangen heeft met belangstelling kennis genomen van de resultaten. Het geboden serviceniveau aan inwoners heeft een grote rol gespeeld, mede daardoor is de milieudoelstelling ruimschoots gehaald. En daar mogen we trots op zijn. De kanttekening die GB er bij plaatst is echter: ’tegen welke prijs?’.

Voor GB is het namelijk belangrijk dat goed scheiden van afval lonend is voor de inwoners, zo is het ook bij de invoering in 2017 beloofd aan inwoners.  Teleurstellend is het dat die belofte door het college niet is ingelost. De kosten zijn voor onze inwoners toegenomen en zullen ook de komende jaren verder toenemen.  GB mist dit negatieve financiële aspect voor inwoners overigens volledig in de conclusies van de evaluatie. Tegelijkertijd benoemt het college wél vijf opties om kosten te besparen; opties die ook vragen oproepen.

GB raadslid Jan Streefkerk: “Zijn de vijf kostenbesparende opties uit de evaluatie wel voldoende om de kostenstijging op te vangen,  zónder dat dit ten koste gaat van het serviceniveau en de leefbaarheid van onze dorpen?”

“De evaluatie laat heel duidelijk zien dat de komende jaren de kosten stijgen. Het verbrandingstarief restafval wordt hoger, de verbrandingsbelasting neemt naar verwachting met 100.000 euro toe en de vergoeding voor het aangeboden PMD wordt minder. Duidelijk is dat het huidige afvalbeleid steeds meer geld gaat kosten.”

GB raadslid Jan Streefkerk

Streefkerk: “In hoeverre is er door de gemeente, als aandeelhouder, met de ACV gesproken of zij vanuit de bedrijfsvoering tot een kostenbesparing kunnen komen? We zien nu alleen vijf opties waar de inwoner door wordt geraakt omdat het serviceniveau wordt verlaagd. Uit de evaluatie blijkt dat juist de huidige inrichting van afval ophalen bijdraagt aan de milieudoelstelling.”

Het college geeft in de evaluatie vijf kostenbesparende opties. Drie hebben betrekking op het ophaalschema: de groene kliko van wekelijks naar 2-wekelijks (ook in wintermaanden), de zwarte  kliko van 3-wekelijks naar 1 keer per maand en PMD afval van wekelijks naar 3-wekelijks (met een oranje kliko ipv zakken). Daarnaast worden minder openingstijden van afvalstation Veentjesbrug benoemd en het aanpassen van het kwijtscheldingsbeleid voor minima.

Voor GB is het duidelijk dat het succes van afvalscheiding sterk afhangt van de dienstverlening aan inwoners. En daar hangt een prijskaartje aan. In de raadscommissie gaf wethouder Maouche aan,  ook nog geen afdoende oplossingen voor deze ‘spagaat’ te hebben. Alle suggesties en ideeën zal het college meenemen. Onze fractie onderzoekt ook verder of er mogelijkheden zijn om kosten te besparen zónder de dienstverlening voor inwoners te verlagen en zónder de leefbaarheid in de dorpen aan te tasten.

Wordt vervolgd dus…