De gemeente Renkum werkt in toenemende mate samen met andere gemeenten. Dit is logisch en noodzakelijk om als gemeente zelfstandig te kunnen blijven. Samen bereik je meer dan alleen. GemeenteBelangen wil samenwerken, maar wel met behoud van eigen identiteit en bevoegdheden: Renkum blijft dus Renkum. Bij elk samenwerkingsverband moet je volgens GemeenteBelangen scherp blijven op de besteding van het budget afkomstig van onze gemeente. Kies per onderwerp je partners slim uit, en hanteer daarbij de Renkumse maat. Het moet passen bij onze gemeente en inwoners moeten aantoonbaar voordeel ondervinden van die samenwerking.

GemeenteBelangen wil een betrouwbare en voorspelbare overheid. Een gemeente die laat zien wat ze doet. Heldere en tijdige communicatie hoort daar zeker bij. Inwoners dienen betrokken te worden bij toekomstige ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet die vanuit de landelijke overheid rond 2021 wordt opgelegd. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. Het is een vervanging van de huidige ruimtelijke verordeningen, waarbij in de nieuwe situatie met name de totale kwaliteit van een gebied voorop wordt gesteld. GemeenteBelangen wil op de Omgevingswet anticiperen door het huidige oerwoud aan beperkende regels nú al terug te dringen. Hierbij is het cruciaal dat de belangen van álle inwoners worden afgewogen.

Het is noodzakelijk dat het woningaanbod beter wordt afgestemd op onze bevolkingsopbouw. Inwoners moeten kunnen beschikken over levensloopbestendige woningen. Voor jongeren en jonge gezinnen moet een betaalbaar woningaanbod zijn.

GemeenteBelangen wil:

  • behoud van de zelfstandigheid en eigen identiteit van de gemeente Renkum; – samenwerkingsverbanden die voor de inwoners bijdragen aan een effectieve dienstverlening en een hoog voorzieningenniveau;
  • op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met andere gemeenten; – volop aandacht voor de invoering van de Omgevingswet: opstellen van de noodzakelijke omgevingsplannen waarbij nadrukkelijk inwoners worden betrokken.Starten met pilots om ervaring op te doen;
  • dat inwoners, ondernemers en organisaties actief worden ondersteund door het subsidiebureau bij het verwerven van subsidies bij de Rijksoverheid, de provincie, de Europese Unie en financiële fondsen;
  • het aanbod van starterswoningen, sociale woningbouw en levensloopbestendige woningen vergroten via duidelijke prestatieafspraken met gemeentelijke partners;
  • creatief kijken naar het realiseren van betaalbare, tijdelijke woningen; – een zorgvuldige afweging tussen initiatieven voor duurzame energie en de belangen van inwoners en leefomgeving;
  • duidelijke en tijdige informatie vanuit de gemeente om inwoners actief te betrekken en niet achteraf te verrassen;
  • elke wethouder krijgt één of twee dorpen toegewezen als gemeentelijke belangenbehartiger van die inwoners;
  • verloedering van buurten tegengaan door handhaving van huidige omgevingsregels.
Lees het hele Verkiezingsprogramma GB Renkum_2018-2022