College antwoordt GB: ‘plannen voor overdracht sportparken gaan voor de zomer naar gemeenteraad’

sportparkIn de raadsvergadering van 4 november 2015 heeft het college naar aanleiding van een motie van GemeenteBelangen de toezegging gedaan om binnen 9 maanden – dus begin augustus 2016 – te komen met een stappenplan en financiële onderbouwing ten behoeve van de overname van de twee kernsportparken De Bilderberg en Wilhelminasportpark. Uitgangspunt is een acceptabel onderhoudsniveau met duurzaamheidsperspectief. Nu is er nog steeds sprake van een enorme achterstand in onderhoud waar de vele sporters de dupe van zijn. Veel inwoners van onze gemeente kijken dan ook met belangstelling uit naar de resultaten van dit proces, dat qua tijdspad nu halverwege is.

GemeenteBelangen heeft de volgende vragen op 3 maart schriftelijk aan het college gesteld. Op 19 april ontvingen we de antwoorden van het college, deze staan cursief onder de vragen:

1. Is er inmiddels sprake van overleg met vertegenwoordigers van de sportparken over de overdracht van beheer aan de gebruikers?

Op zowel sportpark De Bilderberg als sportpark Wilhelmina wordt hierover gesproken met de besturen van de betrokken sportverenigingen en stichtingen.

2. Hoe ver is de wethouder met het stappenplan en de financiële onderbouwing en heeft hij een indicatie op welke termijn de raad deze kan inzien?

Het stappenplan en de financiële onderbouwing zijn in ontwikkeling, het streven is om deze stukken voor het zomerreces te delen met de gemeenteraad. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de sportvelden is in maart een onafhankelijke technische keuring van de sportvelden uitgevoerd. De resultaten hiervan worden medio april verwacht.

De wethouder ziet graag dat de sportverenigingen zich verbinden en samenwerken. Wat is de rol van de gemeente hierin tot nu toe geweest?

Op sportpark De Bilderberg heeft de gemeente de voetbal- en de hockeyvereniging gefaciliteerd bij het opstellen van een houtskoolschets voor het sportpark. Rond de realisatie van het kunstgrasveld voor OVC is dit traject stil komen te liggen. Bestuurlijk zijn er diverse gesprekken gevoerd om de samenwerking weer op te pakken.

Op sportpark Wilhelmina heeft de gemeente door inzet van een verenigingsadviseur de betrokken verenigingen in het beginstadium begeleid bij het opstarten de samenwerking. De verenigingen hebben aangegeven vervolgens zelfstandig en in gezamenlijkheid te werken aan een visie op het sportpark. Op 15 december 2015 is er een bestuurlijk overleg geweest met de voorzitters van de drie voetbalverenigingen op sportpark Wilhelmina. Tijdens het overleg in december 2015 en de contacten na dit overleg is gebleken dat de drie voetbalverenigingen ondanks de inspanningen van de stuurgroep en de werkgroepen nog niet tot een gezamenlijke visie zijn gekomen. Wij hebben de drie voetbalverenigingen gevraagd om zich uit te spreken over de bereidheid tot samenwerking op het gebied van het beheer en onderhoud van het sportpark. Hierbij is aangeboden om de verenigingen die bereid zijn tot samenwerking te begeleiden in dit proces.

 

We hopen op een spoedige beantwoording van onze vragen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Daniëlle Gerritsen, fractievoorzitter.