MFC 3B4 Bijdrage commissie Inwoners

Renkum september 2012 (5) (Small)Commissie Inwoners maandag 13 januari 2014

GB wil goede sportvoorzieningen voor alle sporters in onze gemeente. Als allereerste wil ik dat benadrukken. En goede sportvoorzieningen……….dat mag wat kosten! Het zorgen dát mensen kunnen sporten behoort tot de taken van een lokale overheid en daar hoeven we dus ook geen discussie over te voeren. Maar wát mag het kosten en vooral, ten koste van wat. Die discussie over het wát is nog nauwelijks en zeker niet voldoende gevoerd.

Er heerst volkomen onduidelijkheid over tarifering en subsidiëring van sport. Het beleid dat als gevolg van de vastgestelde Sportnota nog moet worden vastgesteld is voor de raad op dit moment nog volledig buiten beeld. Ondertussen moeten wij wel een besluit nemen met verregaande budgettaire consequenties over een sportvoorziening waarvan bij de exploitatieberekeningen is uitgegaan van de huidige manier van omgaan met tarieven en subsidies.

En gelijktijdig met  dit raadsvoorstel zijn er gesprekken gaande met voetbalverenigingen op de sportparken Bilderberg en Wilhelmina over de aanleg van kunstgrasvelden en het onderhoud van kleedkamers. Op de Bilderberg vragen wij van voetbalverenigingen om te investeren in die kleedkamers om vervolgens hen maar 5 jaar zekerheid te bieden.  Terwijl in het nu voorliggende raadsvoorstel, in de sectie “mag ik niets over zeggen” toch sprake is van hele andere perioden. En voor kunstgrasvelden voor voetbal, een basissport, vragen wij hetzelfde als we aan de hockeyclub, een niet basissport hebben gevraagd. Zij moeten voor kunstgras zelf de helft van de aanlegkosten op zich nemen en in onderhoud en afschrijving voorzien. Een andere basisport, korfbal, krijgt in het nu voorliggende raadsvoorstel een kunstgrasveld op een presenteerblaadje om daar vervolgens voor een gesubsidieerde huurprijs gebruik van te maken. Dat vindt GB geen duidelijk en eerlijk beleid.

De zwemvereniging RZC krijgt €72 000,- subsidie per jaar voor 300 leden. Dat komt neer op een subsidiebedrag van €240,- per jaar per lid van de zwemvereniging.  Mensen die kiezen voor een andere sport, om niet in verenigingsverband te sporten of om te sporten bij bijvoorbeeld Sportschool Sjabbens krijgen die subsidie niet. En voorzitter, een 100% vergelijking kan je tussen zwemmers en andere sporters, niet maken. Zwemmen zal altijd een zwaarder gesubsidieerde sport moeten zijn. Ik heb namens mijn fractie deze getallen genoemd om aan te tonen dat een exploitatie voor Mfc3B4, gebaseerd op de bedragen die verenigingen nu ontvangen, óf de toekomstige exploitatie onder druk zet óf de mogelijkheid voor de raad blokkeert om een transparant en eerlijk subsidiebeleid voor sport vast te stellen.

De roep om een nieuw en modern zwembad bestaat al lang. Ook de behoefte aan een 25 meter wedstrijd bad is duidelijk. Een deel van het subsidiebedrag aan RZC wordt nu weggebracht naar de zwembaden in gemeenten in de regio. Dat kunnen we beter dicht bij huis hebben. Tegelijkertijd is er, kijkend naar onze bevolkingsopbouw, ook gewoon behoefte aan de mogelijkheid voor mensen om te bewegen in wat warmer water, om te aquajoggen en dan met het hele clubje  een kopje koffie te drinken. Voor ouders om met een peuter en kleuter gezellig te poedelen in het water. Ingrediënten die door de huidige gebruikers als zeer positief worden ervaren. Het commentaar dat zij op het huidige zwembad hebben heeft vooral te maken met het achterstallig onderhoud en de voorzieningen die niet allemaal meer helemaal passen in wat we tegenwoordig verwachten en gewend zijn. Onze fractie is er inmiddels van overtuigd dat renovatie van het zwembad, door achterstallig onderhoud en ook de niet energiezuinige buitenkant, geen optie meer is. We moeten dus kiezen voor geenzwembad of een nieuw zwembad. Voorzitter wij gaan voor dat laatste. Daar is lang genoeg over gepraat en nog langer praten brengt het allemaal niet dichterbij. Voor GB is het alleen nog de vraag waar dat nieuwe zwembad moet komen. Wij denken dat het voor de exploitatie én voor de logistiek veel beter zou zijn om het zwembad te bouwen op Wilhelmina Sportpark of ergens langs de Utrechtseweg bij Doorwerth. Als het een nieuw zwembad in het 3B4 gebied wordt dan móet dat maar.

Ik heb het onderdeel zwembad bewust losgemaakt van het MFC. Dat heeft het college namelijk in dit raadsvoorstel ook gedaan. Waar voor de overige onderdelen beheer en exploitatie nog geen vaste vorm heeft, heeft dat het voor het zwembad wel. Optisport is het en blijft het. Uitsluitend in de bouw en ontwikkelingskosten is er die relatie met het MFC, daarna niet meer. Door de bijzonder onverstandige afspraken die er in het verleden zijn gemaakt door toenmalige colleges en raden, hebben wij nu een gigantische financiële strop te incasseren als we iets willen met het zwembad. Niks doen en het zwembad langzaam laten verzuipen zou hetzelfde financiële resultaat hebben, vanwege die ónvoorstelbaar ónverstandige afspraken uit het verleden. GB is dus zelfs bereid om, hoewel het indruist tegen al onze ideeën over zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld, deze fouten uit het verleden in het nu weg te poetsen.

Meer moeite hebben wij met de nieuw te maken afspraken en de concept overeenkomst met Optisport waar wij helaas in het openbaar niet over kunnen spreken. In onze ogen is wat wij daarvan gezien hebben voor de komende “mag ik niet zeggen” een overeenkomst met eenzelfde soort risico als waar we nu net een bedrag van “mag ik niet zeggen” gemeenschapsgeld tegenaan gooien om er vanaf te komen. Resumé, een nieuw zwembad, inclusief 25 meter wedstrijd bad ja. Geld dat nodig is om onder oude afspraken uit te komen, doet pijn maar kan niet anders dus ook ok. Een andere overeenkomst voor de toekomst voor ons nodig om ja te kunnen zeggen.

Dan een gebouwtje verder. De Rijnkom! Dit gebouw is, als we snel zijn, nog prima te moderniseren en renoveren en dan ook nog goed bruikbaar. Dat gaat minder kosten dan nieuwbouw en heeft als grote voordeel dat een aantal problemen met planning, waar nu nog zeer luchtig over gedaan wordt, er niet meer zullen zijn.

De fractie van GB vindt het triest dat de bibliotheek uit Renkum verdwijnt. De gemiddelde inwoner van ons dorp, de Taskforce Renkum, de werkgroep Europaplein en de winkeliers willen allemaal de Bibliotheek in het centrum van Renkum houden. Ook 1 van de fysiotherapeuten heeft een plan gemaakt waarin zij benadrukt dat het voor het dorp Renkum een impuls zou zijn om de bibliotheek in combinatie met zorg en welzijn in het centrum van het dorp te houden. Vrijwel niemand is zich er van bewust dat een ja tegen Mfc3B4 betekent dat er in Renkum alleen nog een kindbibliotheek overblijft voor kinderen tot 14 jaar die 10 uur per week open zal zijn. Ofwel draaibare boekenkasten met boeken voor de jeugd is wat er overblijft voor Renkum. Om de bibliotheek in het dorp te houden is ongeveer, prijspeil 2014, €100 000,- per jaar extra subsidie nodig voor de bibliotheek. Om dit eventueel in het Mfc mogelijk te maken is de last veel hoger doordat er een groter aantal vierkante meters gebouwd moet worden waarmee ook de investeringslast stijgt. De bibliotheek zit nu op een prima plaats in een prima gebouw. Als we geen onnodige risico’s gaan nemen met een onzalig mfc, dan zouden wij als raad kunnen overwegen om vanwege ook de andere functies en rollen die bibliotheken in de komende jaren zullen krijgen de eerder ingeboekte bezuiniging ongedaan te maken.

Ik denk dat het duidelijk is dat wij een kunstgrasveld op deze locatie en met de huidige voorstellen voor het gebruik onaanvaardbaar vinden. Bij een renovatie van de Rijnkom zou ook de tennishal behouden kunnen blijven. Tennissen in een blaashal is geen optie voor gehandicapte sporters en eigenlijk ook niet voor tennissers met een hoog niveau. Aangezien ook de korfbal problemen heeft met wedstrijden spelen in de voorgestelde blaashal is dat onderdeel van het voorstel heel merkwaardig. De exploitatieresultaten van de tennishal waren tot 2012 positief. Over 2013 weet ik dat niet. Mochten die negatief of negatiever zijn, dan vermoeden wij dat dit vooral ook te maken heeft met onze vrienden van Optisport die mensen die banen willen huren meedelen dat dit niet kan omdat zij dan geen personeel hebben lopen. Tja en dat laatste begrijpen wij van Optisport eigenlijk wel. De door hun ingediende exploitatiebegroting wordt met gemeenschapsgeld aangevuld als de omzet niet gehaald wordt. Waarom zou je dan nog je best doen om het zelf te verdienen? Dat deze gang van zaken al langer gaande is hebben wij ook al vaker aangekaart.Helaas heeft dit niet geleid tot verandering of andere afspraken. De contracten die nu voorliggen met Optisport hebben dezelfde perversiteit in zich. Niet goed!

Dan het beheer van het geheel. We zeggen nu ja tegen beheer door waarschijnlijk een op te richten stichting en misschien een op te richten sportbedrijf. De bedragen die ik “niet mag zeggen” die in het voorstel worden genoemd voor bijvoorbeeld de huur horeca zijn onrealistisch laag. Ook de aannames over salarissen, inzet van vrijwilligers, leerwerkbedrijf enzovoort zijn voor het hier en nu en om het plaatje te laten passen best aardig. Het gebouw dat neergezet wordt moet echter in de komende 40 jaar op die basis blijven functioneren om de exploitatie sluitend te houden. En wij geloven daar niet in. Mensen moeten meer zorgen voor elkaar, hun ouders, buren, kinderen. Doorwerken tot 67 jaar en in de toekomst mogelijk nog langer. Sportverenigingen moeten meer en meer overgaan tot het af laten kopen van vrijwilligerstaken en kader en bestuurders zijn slechts mondjesmaat te vinden. De zwemvereniging gaat 1000 uur vrijwillige inzet leveren in het zwembad.  In de exploitatiebegroting is daarmee gerekend om het rond te krijgen. RZC gaat €20,- per uur, prijspeil nu aan de gemeente betalen als ze dat niet doen. Maar RZC krijgt  nu €72000,-  subsidie van diezelfde gemeente. Wij hebben hier grote vraagtekens bij en verwachten dat daar dus maar zo in de toekomst 10 of 20 duizend euro bij moet om de exploitatie van het zwembad rond te krijgen. Wij geloven best dat de mensen van RZC die er nu zijn die uren wel kunnen gaan maken. Maar hoe dat over 10 jaar zal zijn nu het algemeen bekend is dat het probleem om vrijwilligers te vinden in de komende jaren eerder groter dan kleiner zal worden is een groot vraagteken.

Alle vragen die GB gesteld heeft over de verkeersafwikkeling in het plan zijn niet beantwoord. Verder dan de parkeerplaatsen gaat het verhaal nog niet. Een intensief gebruikt MFC in combinatie met scholen die daar zeer dicht bovenop gebouwd worden in een soort campus model gaat de verkeersintensiteit op een geconcentreerde plaats verhogen. We kunnen iedereen op de fiets wensen, maar de realiteit is dat in de praktijk er veel mensen in hun auto stappen. En die auto’s moeten het terrein op en af via de Hogenkampseweg en de Bram Streeflandweg. Er is nog geen onderzoek gedaan, ook niet globaal met gestandaardiseerde cijfers, naar die verkeersbewegingen in relatie tot het weg beeld. Voor GB is dat een voorwaarde om te kunnen beoordelen of de bouw zoals voorgesteld verantwoord is. Daarbij dient ook betrokken te worden het aantal langzaam rijdende auto’s, die door het langzame rijden zullen zorgen voor een extra hoge concentratie van fijnstof in relatie tot de scholen. De afstand tussen de scholen en het verkeer is dusdanig klein dat het bouwen van de scholen op die plaats daardoor onverantwoord wordt. Die afstand is namelijk 400 meter op plaatsen waar hoge concentraties van finstof te verwachten zijn. Het fijnstof verhaal geldt evenzo voor de omwonenden en sporters op een eventueel kunstgrasveld.  Bij de sportparken worden verkeer en velden omringd door veel en vaak oude bomen. In het nu voorliggende plan geldt dit niet.

Het technisch programma van eisen is openbaar en bevat een aantal zaken die er voor zorgen dat er op voorhand al zekerheid is van budgetoverschrijdingen die zijn weerga niet kennen. Om een paar voorbeelden te noem;

·        We gaan aanbesteden en als tijdens de bouw blijkt dat we te maken hebben met verontreinigde grond dan is de rekening voor het reinigen voor de gemeente. Als je weet daar er op de locatie landbouw heeft plaatsgevonden en een benzinepomp heeft gestaan, en natuurlijk een met chloor gereinigd zwembad waarvan de grond binnen een gesloten grondbalans moet worden uitgereden over het terrein schatten wij een dergelijk risico als reëel in.

·        De kosten voor het omleggen en verwijderen van bestaande kabels en leidingen behoren tot de kosten die de gemeente gaat maken en niet tot de aanbesteding. Het is echter volstrekt niet inzichtelijk of hiermee rekening is gehouden in de gepresenteerde cijfers voor de bouw. Wij verwachten eigenlijk niet omdat er nogal gefocust is op de gebouwen zelf. Deze post kan, zeker in het geaccidenteerde terrein van 3B4 bijzonder groot zijn.

·        Grond die wel afgevoerd moet worden gaan wij per gewicht betalen. Natte grond weegt mee dan droge. Meer gebruikelijk is het tegenwoordig om met vaste of losse kuubs te rekenen. Dit gaat dus per definitie meer geld kosten dan nodig.

·        Sinds 2013 moet er een duurzaamheidmeting gedaan worden bij nieuwbouw van publieke gebouwen dit groter zijn dan 100m2. Behalve dat in die meting niet is voorzien, wordt er nu voor duurzaamheid alleen gekeken naar de ruimte binnen het budget. Als de eisen echter anders liggen dan men, bij het vaststellen van de budgetten in 2009 kon voorzien, hebben we daar ook weer een overschrijding te pakken.

 

In het hele verhaal dat onder de geheimhouding valt zijn een aantal zaken op een manier opgenomen, of juist niet opgenomen, waarbij ook hier op voorhand van gesteld kan worden dat het voor financiële tekorten gaat zorgen tijdens de bouwfase en zeker ook daarna. Iets dat je niet meerekent in je begrotingsvoorstel maakt dat links en rechts van je balans kloppen. Er niet mee rekenen, betekent niet dat je de werkzaamheden niet hoeft uit te voeren. Helaas maakt het feit dat er geheimhouding op ligt het mij onmogelijk om hier dieper op in te gaan.

Voorzitter, GB wil heel graag ja kunnen zeggen om na al die jaren van geldverslindende bureaus en onderzoeken nu eindelijk eens vooruitgang te boeken en vaart te maken met verbetering, vernieuwing van de steeds slechter wordende Rijnkom en Aquarijn. Voor de zomer dachten wij het eindelijk zover was en ook wij, zij het met enige terughoudendheid op onderdelen, ja zouden kunnen zeggen. Het college besloot toen geen plan voor te leggen. GB dacht dat daardoor ruimte zou ontstaan voor een snelle realisering van iets dat wel paste binnen budgetten en vooral de Renkumse maat en de vorig jaar vastgestelde Sportnota. Helaas vonden andere partijen afspraken die door de tijd zijn ingehaald belangrijker dan de realiteit en zitten we nu weer met dezelfde plannen die door slimme rekenmeesters voor het oog passend zijn gemaakt. Deze vasthoudendheid wordt ter meerdere eer en glorie van vooral de eigen partijen en poppetjes op andere momenten over boord gezet. Vorige maand werd zonder slag of stoot het raadsbesluit van 2009 om scholen te bouwen aan de Bram Streeflandweg ingewisseld voor wat nieuws om dit plan de financiële impuls te geven om de begroting sluitend te krijgen.

Gemeentebelangen vindt de gehele gang van zaken diep treurig. Wij vrezen dat Renkum  in de toekomst een top item in “Kannie Waar zijn”  zal worden. Het trieste is dat alle inwoners van onze gemeente de rekening van een financieel debacle gepresenteerd zullen krijgen in de vorm van lastenverzwaringen, parkeerheffingen en het verdwijnen van voorzieningen en verslechtering van het onderhoud van de openbare ruimte omdat een gemeentebegroting nu eenmaal sluitend moet zijn.

Je kan beter ten halve keren dan ten hele dwalen. Wij hopen, roepen onze collega’s in de raad op, om ondanks dat de verkiezingen in aantocht zijn de moed te hebben om te stoppen met dwalen en terug te komen op eerder genomen besluiten over het mfc. Laten wij een mooi zwembad gaan bouwen, De Rijnkom renoveren en moderniseren zodat we een goede sporthal en feestzaal houden, een combinatie kunstgras korfbal- voetbalveld aanleggen op Sportpark Wilhelminapark en de bibliotheek voor het centrum van Renkum behouden.