Begrotingsraad 6 november 2013

geldNa een voorbereidingsperiode die “anders dan anders” was tot aan vandaag, moet er nu toch besloten worden over de Begroting 2014. Wat ons van het hart moet, en wij hopen dat dit in een volgende raadsperiode een belangrijk punt van aandacht wordt, is de wijze waarop wij geheel onttrokken aan de openbaarheid, raadsvoorstellen en dus ook de Begroting voorzien van in te dienen amendementen en moties. De afgelopen week is er weer een Tsunami aan mails over ons uitgestort en stonden de telefoons roodgloeiend. Onze fractievolgers voelen zich letterlijk overspoeld en verdrinken in de hoeveelheid. Ook al lijkt het, door de behaalde resultaten, een constructieve werkwijze, dit moet in de toekomst wat ons betreft echt anders. Het kan en moet ons inziens in ieder geval veel transparanter. Wat is er mis mee om gewoon per fractie je motie of amendement in het openbaar in te dienen en dan vervolgens via een openbare discussie, na een eventuele aanpassing, een meerderheid trachten te verwerven?

Na deze hartenkreet over tot de orde van de dag: de Begroting 2014. Wij gaan als GemeenteBelangen niet onze bijdrage van 2 weken geleden nog eens dunnetjes overdoen en beperken ons tot de actualiteit van vandaag.

Wij hebben aangekondigd dat wij het van belang vinden om bij de vervanging van lantaarnpalen letterlijk iets meer werk van werk te maken. Ook om misschien sommige projecten iets voortvarender op te pakken of sommige lantaarnpalen iets eerder te vervangen. Dat daar extra geld voor nodig is, kan iedereen begrijpen. Wij hebben daarom een amendement voorbereid, later aangepast om een bredere steun te verwerven, om een extra bedrag aan de in te stellen reserve vervanging openbare verlichting toe te voegen. Nadrukkelijk willen wij het college nogmaals vragen om te kijken of er samenwerkingen mogelijk zijn met bijvoorbeeld Wageningen op dit gebied. Ook om zoveel mogelijk onderhoud van de palen mee te nemen in de prijs van de vervanging. Wij willen van het college de toezegging dat zij, ondanks de kosten, bij vervanging over zullen gaan op led verlichting. Andere aspecten dan de terugverdientijd moeten net zo zwaar wegen is onze mening.

Als zou blijken dat het college niet mee wil gaan in het verzoek om duurzaamheid, achten wij het mogelijk om dit nog als, dwingend extra punt, in het dictum op te nemen na een schorsing.

Wij hebben ook aangekondigd te komen met een amendement over afschaffen van Hondenbelasting. Deze belasting is niet meer van deze tijd. Ooit in het leven geroepen ter bestrijding en voorkomen van hondsdolheid, is dat nu absoluut niet meer aan de orde. Het zijn eerder een variatie op de 10e penningen van de Hertog van Alva geworden. Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten heeft inmiddels deze belasting afgeschaft. Zo ook onze buurgemeente Arnhem. Als wij consequent zouden zijn, en dus daar waar wij ons op allerlei gebieden richten op grote broer Arnhem, zouden we hen hier ook moeten volgen. Daarnaast, en waarom is dat nu weer geen verrassing, ligt het bedrag dat wij heffen zo’n 50% boven het gemiddelde.

In eerste instantie zijn wij uitgegaan van het afschaffen voor alleen de 1e hond. Navraag en ook nadenken bij het formuleren van het amendement deed ons beseffen dat het voordeel van helemaal afschaffen, waardoor er geen controle meer hoeft plaats te vinden en er geen kosten voor innen meer hoeven worden gemaakt, groter is dan de opbrengsten van de belasting voor de tweede en volgende hond. GB is daarom van mening dat wij de hondenbelasting helemaal af moeten schaffen.

Waarom een soort kaasschaaf op diverse posten om het verlies aan inkomen te compenseren? Bij het verdwijnen van inkomen kun je of bezuinigen, of andere inkomsten zoeken of besluiten te herschikken. Bij alle door ons genoemde posten hoort geoormerkt budget. Onze fractie is van mening dat het hebben van een hond raakvlakken heeft met al die beleidsterreinen. Wij zien het hebben van een hond bovendien passen in het Wmo idee van de omzwaai naar “zorgen dat in plaats van zorgen voor”. Met de komst van allerlei nieuwe taken hebben wij er belang bij om de betrokkenheid van mensen bij hun buren en wijk te stimuleren en hen te helpen zo lang mogelijk geen beroep te hoeven doen op maatwerkvoorzieningen. Een hond, waar wij als gemeente geen kosten voor hoeven te maken, zou hiervoor wel eens een simpel en doeltreffend middel kunnen zijn.

In onze bijdrage 2 weken geleden waren wij pleitbezorger van deelname aan het JeugdCultuurFonds. GB is van mening dat wij als gemeente zo spoedig mogelijk, bij voorkeur per 1 januari, deel moeten nemen aan dit fonds. Het is van de zotte dat wij, omdat het bedrag van de RenkumKaart niet voldoende is, wel deelnemen aan het Sportfonds en dus sportende kinderen bevoordelen en voor cultuur zeggen dat het bedrag van de Renkum kaart volstaat, terwijl het bedrag hoger is in het fonds voor cultuur dan in die van sport. Dit levert rechtsongelijkheid op. Mensen moeten zelf een keus kunnen maken. Als je echt meent dat die vrijheid er moet zijn, dan ben je ook bereid om daar dan dat extra geld in te stoppen. Het doel van de Renkum Kaart was participatiemogelijkheden voor armeren en vooral, vandaar ook een hoger bedrag, voor kinderen optimale participatie kansen op het gebied van sport en cultuur. Het bedrag voor deelname aan het JeugdCultuurFonds is er, omdat het beschikbare bedrag van de Renkum Kaart niet 100% wordt besteed. Wij roepen het college op, met klem, om vanaf 1 januari als gemeente deel te gaan nemen aan het JCF en de verordening Renkum Kaart hierop aan te passen. Wachten op een evaluatie en integraal beleid is een verloren jaar voor jongeren die van cultuur houden. En dan hebben we nog gezwegen over de jongeren met een handicap die ondanks mooie nieuwe initiatieven in de gemeente niet kúnnen sporten en wel zouden kunnen schilderen of muziek kunnen maken.

De fractie van GB vindt het een goed idee om een impuls te geven aan het bedrijfsleven door zaken makkelijker toegankelijk te maken en te zorgen voor onderlinge koppelingen. Onze gemeente is gebaat bij een goed ondernemersklimaat om voorzieningen in stand te houden en werkgelegenheid te creëren. Nadrukkelijk willen wij daarbij aangeven dat ook, misschien zelfs juist, ondernemers in toerisme en recreatie, of die voordeel bij andere ontwikkelingen in het kader van toerisme en recreatie kunnen hebben, worden meegenomen in de aanpak. Meer uren geven meer kansen.

Over het Peuterspeelzaalwerk is veel gezegd en gemaild. Helaas buiten beeld voor onze inwoners. Wij zijn van mening dat de ingezette harmonisatie in Renkum goed is verlopen. De daaraan verbonden korting op het budget geeft vanaf 2015 pas een echt probleem voor een nu nog beperkte groep peuters. Wij zijn van mening dat door de het Haagse belastingbeleid en de economische situatie de groep die mogelijk zijn kind niet meer naar een vorm van opvang of Peuterspeelzaalwerk kan sturen groeit. Tegelijkertijd komt er nieuw beleid in dit kader vanuit de centrale overheid en krijgen we te maken met nieuwe taken voor de gemeente. Onze fractie denkt dat een aantal van die nieuwe taken mogelijk zal leiden tot nieuwe inzichten, maar ook tot de noodzaak van nieuwe ontwikkelingen waarin de traditionele peuterspeelzalen kunnen worden meegenomen. Wij vinden dan ook dat wij als raad deze ontwikkelingen in onze controle en kaderstelling mee moeten nemen en daar speciaal in 2014 oog voor moeten hebben. Wij dienen daarom samen met de PvdA en……. een motie mee in waarmee wij hopen dit te waarborgen.

GB is voorstander van integrale aanpak en samenhang tussen allerlei beleidsterreinen. Het tempo waarin wij leven vraagt om veel snellere bijstelling van beleid dan eerder ooit aan de orde was. Dat geldt zeker voor het beleid dat de meest kwetsbare in de samenleving betreft. Wij hebben het dan over ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, mantelzorgers en mensen die een zeer laag besteedbaar inkomen hebben. Wij vinden dat wij als raad hierin onze verantwoordelijkheid moeten nemen en ondersteunen dan ook initiatieven die waarborgen dat wij op deze terreinen de vinger aan de pols kunnen houden. De motie over armoedebeleid met als resultaatdatum 1 april lijkt echter een “goede grap” . Het is natuurlijk weinig realistisch om een dergelijke datum op te nemen als er op 19 maart gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Tenslotte nog iets over de bezuiniging op de bibliotheek. Het tot op heden nog geen besluit nemen over MFC3B4 maakt het ingewikkeld om zonder meer de bezuiniging in het afgesproken tempo voort te zetten. Het is naar ik aanneem genoegzaam bekend dat GB sinds 2009 heeft gepleit voor het behoud van een bibliotheeklocatie in combinatie met welzijns achtige voorzieningen, of misschien wel een papiermuseum, in het centrum van het dorp Renkum. De boodschappen van de directeur van de bibliotheek over haar visie daarop zwalken van links naar rechts. Vooralsnog lijkt het erop dat het bibliotheekbestuur persisteert in deelname in het MFC3B4. Het zal u niet verbazen dat GB niet van plan is om deze dislocatie voor een bibliotheek te bekostigen en het risico te nemen hier tientallen jaren extra geld in te moeten pompen om het in stand te kunnen houden. Extra geld voor een volwaardige, combi, voorziening in het centrum van het dorp, willen we overwegen. Extra geld voor een bibliotheek in MFC3B4 absoluut niet. Temporiseren van de bezuiniging vanwege besluiteloosheid van deze raad en om niet iets af te breken dat we later mogelijk willen behouden vinden wij prima. Wij staan achter het bibliotheekbeleidskader en vinden daarom dat het ook hier over de functies en producten moet gaan en niet over stenen. Juist door het feit dat er nog steeds geen besluit over het MFC3B4 is genomen lijkt het erop dat we laatste nu juist wel aan het doen zijn.

Helaas heb ik toch veel meer woorden nodig gehad om het GB standpunt over de actuele voorliggende Begroting 2014over het voetlicht te krijgen dan ik van plan was. Blijkbaar noopt deze Begroting en de gewenste aanpassingen daarop mij en ook anderen om toch veel te moeten zeggen. De fractie van GB hoopt dat we volgend jaar rond deze tijd als raad – en met een nieuw college -een vorm hebben gevonden van betere transparantie. Meer debat, om met te komen tot minder van tevoren bedachte woorden en transparanter vastgestelde kaders: Het zou ook voor de inwoner een hoop verhelderen en verbeteren.